ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಭುರ್ಗಿಂ ಅನಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮಧೆಂ - ಚುಕ್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ? [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

[ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್]. ಭುರ್ಗಿಂ ಅನಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮಧೆಂ - ಚುಕ್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ? [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ವಾದಾಳ್ ! ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಜೆ ವ ಪಾಲ್ವಾಜೆ ತರ್, ಸಕಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ವ ಸಾಂಜ್ ಉದೆಜೆ ತರ್, ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಝುಗ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್, ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪಾಂಚೊ ಘಡ್ಗಡೊ, ವಾದ್-ವಿವಾದ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಯ್ಚೆಚ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಧಾ ವೀಸ್ ಜಣಾಂ ನಾಂತ್. ಸಂಘಟಿತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ನ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಟಮ್. ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಏಕ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಧುವ್ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ್. ಗುರ್ಕಾರ್, ಫುಡಾರಿ, ವಿಗಾರ್, ಗಾಂವ್ಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್, ಪೋಲಿಸ್, ಸಗ್ಳೆ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತಿಯಿ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಸೊರ್ಮುಣ್ ಪಾಲ್ವಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವ ತಂತ್ರಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸಮ್ಜೊಣೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಘಾಯಾಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಲಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ವ್ಹಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಾರಣ್ಯಿಾ ಸೊಧ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿನಾಂತ್, ಉತರ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್ ಕಾರಣಾಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಝುಳ್ಕಾತ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ತರ್ನಿ ಅವಯ್ ಅರಿಸ್ಟ್ರೊಟಲಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಲಹಾ ವಿಚಾರ್ತಾ್. “ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ ?"

“ ಕಸಲೆಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ? “

“ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ .”

ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ ? “ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ “

ಕಿತೆಂ ? ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ? ಧಾಂವ್ ಬಾಯೆ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ “ ಮ್ಹಣ್ ಅರಿಸ್ಟ್ರೊಟಲ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ತರ್ನ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಳ್ಳೊನಾ.

“ ಬಾಯೇ ಎದೊಳ್ಚ್ಪ ತುವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾಂಯ್ .”

ಆಮಾಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್, ಕಷ್ಟ್- ಸುಖ್, ಮೋಗ್- ಇಷ್ಟಾಗತ್, ರಾಗ್-ಝುಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ತಫಾವತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೊ ಕೆದ್ನಾ ? ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್- ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬುಡೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಬ್ಚಿ ಕೌಶಲ್ಯಾತಾ ಮಾತ್ರ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್- ಗೌರವ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ದೊಾಡ್, ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸ್ಪಂದನ್, ಭರ್ಸೊ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮೌಲ್ಯಭರಿತ್ ಗೂಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕಾಜೆ ಅಸ್ತಾ.

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕೊನ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಹಾವ್-ಭಾವ್ಚ್ಮ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 60% ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ತಾಂಚೆ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಜಾತಾ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಕಾಮಾನ್ ಥಕೊನ್ ಕಠಿಣ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಶೊನರಿ ವಾವ್ರ್, ಪಯ್ಣ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್, ಮಿಸಾಂವ್, ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯ್ ಬಿಗ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಉಲೊಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವಯ್ಜಾಂನಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಲಾಗಿಂ “ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಕೊಣಿ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ರಿ ಉಟಯ್ನಾಕಾತ್, ಧೊಶಿನಾಕಾತ್. ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ ತರಿ “ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ಎಕೆ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪರತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ತಾಣೆಂ ತಿದ್ವಿಲೆಂ : “ ಹೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಂ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ ?”

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ಂಆಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : “ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ತರಿ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಆತಾಂಚ್ ಶಿಕಾಜೆ”. ತಾಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ ಕೆದ್ನಾ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲ್ವತಾತ್, ಕೆದ್ನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಮಿ ’ಶೇಪ್’ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ.”

ತಸಲೆಂ ಶಿಕಪ್, ಲಿಸಾಂವ್, ಮೌಲ್ಯಂ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ? ಕಶೆಂ ಶಿಕಯ್ಜೆ ? ಖಂಯ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ? ಕೊಣಿ ಶಿಕಯ್ಜೆ ?

ವೆಳಾಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್, ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಾನಾ ತರ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊನ್ಜಾತೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್.

ಎಕಾ ರಾನಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲೆಂ. ದಿಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊ. ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಿ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

ಸುಕ್ಣಿಂ, ಚಾನಿಯೊ, ಕೊಲೆ, ಉಂದಿರ್, ಸೊಂಸೆ, ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ವಾಳಯ್ಯಿಚ ಸಗ್ಳಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಲಿಂ. ಕಸಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕರ್ಚೆ್ ? ತಾಣೀಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಉಬ್ಚೆಂ, ರೂಕ್ ಚಡ್ಡೆಂ, ಬಿಳಾಂ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಖಾಣ್ ಸೊದ್ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.

ಭಾರಿ ಬರೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಶಾಳಾಚೆಂ ವೆಳಾಕ್ರಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್. ಅಂತಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಲಿ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾಂತ್ ’ಎ’ ಗ್ರೇಡ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಬಿಳಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ಸ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಬೊಂಚಿ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ಾ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ’ಎಫ್’ ಗ್ರೇಡ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಬ್ಜ್ಯಾಂತಿ ’ಸಿ’ ’ಡಿ’ ಲಾಬ್ಲಿ, ರೂಕ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ’ಡಿ’ ಅಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ.

ಚಾನಿ ರುಕಾರ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಎ’ ಗ್ರೇಡಿರ್ಡ‍ಚ್ ಪಾಸ್. ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಉಬೊಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಹ್ಯಾಂತ್ ’ರ್ಯಾಂ ಕ್’. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಚ್ ನಾ. ಕೊಲೊ ಖಾಣ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ’ಏ’ ಗ್ರೇಡ್ ತರಿ ತೆಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ . ತಾಣೆಂ ಫೀಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕುಕಾರ್ಯೊ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ . ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಲೆಬಸಾಂತ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚೋರ್ನ್್ ಖಾವ್ನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪಾಠ್ಕ್ರೆಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಉಂದಿರ್ ಮಾತಿ ಖೊಂಡುನ್ ಬಿಳಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ತ್ ’ಎ’ ಗ್ರೇಡ್. ಹೆರ್ ಸರ್ವಾಂತ್ ಫೈಲ್ ಜಾತೆ ಆಯ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಅರ್ಧಿ ಪಿರ್ಕಿ ವಾಳಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆ ಘೆವ್ನ್ ಉಬ್ಲಿ, ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಪ್ಯೆಲಿ, ಖಾಣ್ ಬೊಕಾಯ್ಲೆಂ, ಬಿಳಾಂ ಖೊಂಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ “ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಶನ್” ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಲಿ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ? ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಲಾಬ್ತಾ ? ಹೆಂ ಕೊಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ? ಹಾಂತುಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಾ ಸೊಡ್ನ್ ಜೀವನಾ ಶಿಕಪ್ ನಾ ತೆಂ ಕೆದ್ನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಳ್ಚೆಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್, ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್, ಕಿತೆಂ ತಾಂಚಿ ಕೌಶಲ್ಯತಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ನಾಂತ್.

ಮೊನ್ಜಾತಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುಶೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಕಾರಣ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಿಂ ದಿತಾಲಿಂ ಪಳೆ. ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಯಿ ಭುರ್ಗೊ ಶಿಕ್ತಾ ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ ಬರ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೊಕ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗಿಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಾಟ್ ದಾಖಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ತೆವ್ಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭಾಂದ್ತಾ.

ಝೀನಿಯಾ ಮಾದಕ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲಿ ನಾಚ್ಪಿಣ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ಚ್ಚ ಪಯ್ಶೆ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಚೆಂ ಹರ್ ’ಶೋ’ ಹೌಸ್ಫು್ಲ್ ಆನಿ ಫುಲ್ಮ ನಿ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಝೀನಿಯಾನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ಶಾಂತ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಬರ್ದ ಸ್ತೆನ್ ತರಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಲೊ. ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಝೀನಿಯಾಕ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಕರ್ತಾಲಲೊ. ಸ-ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಾ ನಾಂವ್-ಪಯ್ಶೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಝೀನಿಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯೆ ವಿರಾರಾಯೆಕ್ ಗಾವ್ಚೆಂ ಆನಿ ನಾಚ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ತಾ.

ತಿಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಜಮಯ್ಲೆಲೆ ಲಾಕಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆ . ತೆ ಬಸೊನ್ ದೊಡ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ . ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಚ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಘಾಲೆ. ನವ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ಹೆಶೆ ಘೆತ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಝೀನಿಯಾ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಹಿಶಾಂನಿ ತಾಕಾ ನಾಮ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ತಿಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಲಕಾಕ್ ತೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸರ್ಸ ರಿ ಯೆಟ್ತಾ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ಪಿಕ್ಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊನ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಝೀನಿಯಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿತಾ.

ಝೀನಿಯಾಕ್ ತಿ ವಾಚ್ತಾಚ್ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ತಾ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶೆ ಚಾಚೂ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಝೀನಿಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿಂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಚಟಾಂ ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಝೀನಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ್ ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ಆಜ್ ಎಕಾ ಕೊರೊಡಾ ವಯ್ರ್ ವಾಡ್ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ದೂರ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಹಿಣ್ಸಿತಾನಾ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ, ಮೌಲ್ಯ್ಭಉರಿತ್ ಶಿಕಪ್, ಖಂಚಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ವಾದಾಳ್ ಹಾಡಿನಾ, ಘಾಡ್ಗಡೊ ಝುಗ್ಲಾಣೆಂ ಹಾಡಿನಾ.
ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಿಲೊ ಖಂಯ್. ’ಹೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನ ’ಹೊ’...
’ತುಂ ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನ ’ತುಂ ಕೋಣ್’ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ. ’ತುಂ ಪಿಸೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ’ತುಂ ಪಿಸೊ’ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ . ಪರತ್ ಪರತ್ ತೊ ಬೊಬೊಟ್ತಾ ಆನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕಾತಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್, ಕಿತೆಂ ವೊಂಪ್ತಾತ್ ತೆಂಚ್ ಲುಂವ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಸಮ್ಜೆಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ತಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲೆ ಉಟೊನ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ಲೆ ಸುಟೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಂತ್ ಚಿಂತ್ಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ “ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ....”

(- ಜಿಯೋ, ಆಗ್ರಾರ್, ನವೆಂಬರ್ 2016)

 

geodsilva2002@yahoo.com

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ನಟ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಜಿಯೊ ದೋನ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಥಕಾನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ. ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]