ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಉಡಾಸ್ ದವರುಯಾಂ

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಉಡಾಸ್ ದವರುಯಾಂ [ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ]

ಕರೆಜ್ಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಷ್ಟ್, ದಗ್ದಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿವಾಚೊ ಬಲಿದಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. 1784ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಧಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂವಿಣೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಮುಗ್ಧ್ ಲೋಕ್ ತೊ. ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಸೊಜೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ತೆ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ - ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀ, ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ, ಗುರ್ವಾರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವರ್ವಿಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಿಂಸಾ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೊ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ತೊ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಮುಗ್ಧ್ ಲೊಕಾಕ್, ತಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಹಳ್ಳೆಗಾರ್, ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್, ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ಥೊಡೆ ಮಾಪ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಿಂ ಕೆನರಾಂತ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗಜ್ರ್ಯೊ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ಲ್ಯೊ. ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್, ಇಗಜ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ಧಾಕ್ಡೆಭರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚವ್ತೆಂ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ಝುಜ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಬಂದಡ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಿ. ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಚ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ, ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಇಗಜ್ರ್ಯೊ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್, ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ತಾಣಿಂ ಪರತ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಿ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಚರಿತ್ರಾ.

ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ರಿತಿನ್, ವೈಭವಾನ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್‍ಗಿ? ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ಚ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್, ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ರುತಾ ಜಾತೆಂ ನಾ, ಆಮಿ ಕಸಲೊ ಮಾನ್ ದಿತಾಂವ್? ‘ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾದಿಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವೊಂಪುನ್, ರೊಂಬೊವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾನ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್? ತಾಣಿಂ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ವಾಡೊನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಫಳ್ ಖಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರಾಳ್ ಬಂದಡ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚೊ ದೀಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯಾರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೀಸ್ ದವರಿಜೆ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುನ್ ಮಾಗಜೆ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವಿಸರಿನಾಂವ್, ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ಯಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾಗ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ತೋಟ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಿಯಾಂ.

 

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ಅಪ್ಲೊಚ್ ’ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’, ’ಜನವಾಹಿನಿ.ಕೊಮ್’ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚೊ ’ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾಚೊ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]