ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್

नागरी लिपियेंत वाच

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಿಸಾಯೆರ್, ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ’ತುಂ ಬರೊ ಜಾ’. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚೆ ಎಕೇಕ್ ಪಾತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾದಿಂತ್ ಅಜೂನ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂತುಂ ದೋನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹಿಂ;

1. ರುಂವಾಂತ್ ಸರ್ಗ್.
2. ಆಮಿ ಹಾಸುಂಕ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಸೊಸುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಹಿಂ ದೋನ್ ವಾಕ್ಯಿಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕರುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್ ಏಕ್ ಅತ್ವೊಚ್ ಮತ್ಲಬ್ ಉಭೊ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬದ್ಲನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ.

ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ನ್ಹಯ್, ಗಾಂವ್, ನ್ಹಂಯೊ, ಬಾಂಯೊ, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ರಾನಾಂ-ಮೊಲಿಂ ನ್ಹಯ್; ಮನಿಸ್. ಆನಿ ಮನಿಸ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಆಪ್ಲೊ ಸೆಜ್-ಸಂಬಾರ್, ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್, ರಾಜ್ಯ್, ದೇಸ್.... ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಎಕೆಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪ್.

ಲೇಕನಾಚ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಗಡ್ಸುಂಕ್ ಚಿಂತಾಸ್ತಾಂ ತುಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾಯ್, ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬೆಕ್ ಆನಿ ಕಾಸಿಮ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಕಸ್ಲೊಗಾಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣುನ್. ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ, ಭೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ, ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್.

ಪುಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ವಾ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾ ತತ್ವಾಕ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವರ್ನ್, ಆಸ್ಟಿನಾಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವ್ ’ಅಜೆಕಾರ್’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಗಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೊಳಿಯೆ/ಪಾಂಗ್ಳಾ ಮುಳಾಚೊ ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಗ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್, ಶಿಕ್ಪಿ/ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಲೋಕ್, ಅನಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘರಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್. ತ್ಯೇ ವೆಳಾರ್ ಸಿ.ವೈ.ಎಮಾಂತ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳ್ವ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್, ತಾಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಮಾಂದುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮುಖೆಲಿ ಶಿರ್ವಾಂ-ಉಡ್ಪಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆ. ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜೆ.ಬಿ.ಮಾರ್ಟಿಸ್ (ಆತಾಂ ದೆವಾಧಿನ್), ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಳ್ವ, ಐವಿ ಗಾಗ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆತಾಂ ಸಾಂ|ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್), ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಳ್ವ, ವಾಲ್ಟ್‌ಸನ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ; ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳ್ವ, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳ್ವ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು’ ಎಕಾ ಯುವ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಅಜೆಕಾರ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಅಖ್ರೇಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಕೃಷಿ/ಸಾಗ್ವೊಳಿ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ, ದೆಕುನ್ ಮೊಸ್ತು ಪಾಟಿಂ (ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಸಯ್ತ್). ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ತೇಂಪ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಸವೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ 1987-88 ಇಸ್ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

2001-2 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ತೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಉದೆಲ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಚೊ ’ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್.ಕೊಮ್’ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೊ ’ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್.ಕೊಮ್’. ಆನಿ ತ್ಯೇ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್, ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಗತೆಚಿ ಖಬರ್ ವಾಚುನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಭ್ಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ; ’ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್, ದೆಕುನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾ’. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಜಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಂವ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ಅಮೆರಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್, ಪುಣ್ ಭೋವ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾರ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಉಲಯ್ತಲೆಚ್ಚ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾಲೆ.

ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಎಕಾದಿಸಾ ತಾಚೆರ್ ಶಿಣುನ್ (ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್) ತಾಕಾ ಏಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತುರಂತ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್, ಜಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಡಕ್ಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಕಿ ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜವಾಬ್ ವಾಚುನ್ ಭಗ್ಲೆಂ ’ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಆಲ್ಕಂದನಾ’. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಬರಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇರಾದೊ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಖರೆಪಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ ’ಆಡೊಸಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ’ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್‍ಎಪ್ರಕಾರ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ಬೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

2017 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ತಚ್, ತಾಕಾ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳುಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ, ತಾಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ವಚುನ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ, ಪ್ರಾಯೆನ್, ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಕಿತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತೊ, ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಟ್ವೊ ದಿಸ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಸೊ-ಫೊಕಾಣಾಂ ಆನಿ ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ದೂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಳೆತಾನಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಜೆ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ, ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊಂಪುನ್ ಗೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಯುವಸಕ್ತೆಚೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾತಲೊ, ಆಸ್ಟಿನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಆಜ್ ಸಯ್ತ್, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾ ಹೆರಾಂಪಾಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ತಾಕಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಗಳ್ಸುನ್, ತಾಕಾ ಎಕಾ ಕೊಬಾಪರಿಂ ಪಿಳುನ್ ಪಿಳುನ್ ಸಯ್ತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂಚ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಖರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಛಾಬೂಕೆಚೆ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ತಸ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್, ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಭೋವ್ ಸಂಪೆಂ; ತೊ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಣಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಚಡುನ್‌ಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಜಾಣಾ ದೆಕುನ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ದೆಂವೊನ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ಆಸಾ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ - ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಚೆತಸ್ಲೆ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಫುಗಾರ್ತಚ್ ತೊ ಫುಗ್ಚೊನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಖೆಂಡ್ತಚ್ ತೊ ಪಡ್ಚೊನಾ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ ಹೊಚ್;

ಆಸ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಕೊಣೀ ಆಸ್ಚೊನಾ.

नागरी लिपियेंत वाच

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ವೃತ್ತೆನ್ ’ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2017) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 32 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ, ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ, ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್, ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚೊ ಬೂಕ್, ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.