ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್कोंकणी अभियान मुंबय | Konkonni Obhian Mumboi

ನೀದ್, ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್

'Sleep is the golden chain that binds health and our bodies together' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ ತೋಮಸ್ ಡೆಕ್ಕರ್. ಹಿಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್, 'Sleep is the best meditation' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಲಾಯ್ ಲಾಮಾ. ಹಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ತರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಮನ್ಶಾಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ತಜ್ನ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಾಂವ್ಕ್, ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಿಶೆವ್ (ನೀದ್)’. ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತಾಚಿ ಜಬಾಬ್ ಆಸುಯೆತಾ; ಸೆಂವ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್. ಜಿತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂಗಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೀದ್‍ಯೀ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಧೊಸುನ್ ಸಜಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ತಾ, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ-ಬದ್ಕಾಕ್ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಾಭಾನಾ ತರ್ ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಅಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಗ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮುಳಾವೊ ಗರ್ಜೊ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ದೇಡ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುನ್ ಹರೇಕಾ ದಿಸಾ ಎಕೆಕಾ ಪಯ್ಶಾಕ್ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜರ್‌ತರ್ ಹಾಂವ್ ರಾತಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣುನ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಮ್. ಹಾಂವೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚಡುಣೆಂ ದೇಡ್ ವೊರಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವೋರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ಏಕ್ ವೋರ್ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವೋರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ ನೀಲಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗುಜರಾಥಿ ಕೆನಡಾ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರುನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ; ’ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ವೋರ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ನಿದುಂಕ್ ಸೊಡ್’, ವಿಚಿತ್ರ್ ಫೀಸ್ ತೆ. ತಾಕಾಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ವೊರಾಚಿ ನೀದ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್.

ಹರೇಕ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಚಲಯ್ತಾ. ತೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ಗರ್ಜ್ ಪಯ್ಲಿ ಕುಡಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಗರ್ಜೆತೆಕಿದ್ ಆಶಾ ಕರ್ಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತಿ ’ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಡ್’ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ’ಆಶಾ’ ಆಸ್ಚಿ ’ಅಬ್ಲೇಸ್’ ಜಾತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಕಮಾಯ್ಜಯ್, ಚಡಿತ್ ಪುಂಜಾಯ್ಕಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ’ದುರಾಶಿ’ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಧಾಂವ್ಣಿ, ಜಿ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆಂತ್. ಥಂಯ್‌ಚ್ ಮನಿಸ್ ವಿಸರ್ತಾ ’ಬರೆಂ ಖಂಚೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಖಂಚೆಂ’. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಫಕತ್ ಕಮಾಂವ್ಚೊ, ಪುಂಜಾಂವ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯೇ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆಂ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡಾನಾ, ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ’ನೈತಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್’ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಯ್ರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡ್ಡಿ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಂಜಾವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಲುಟುಂಕ್‌ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಕಾಳ್ ನಿದೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೊ ಹೆರಾಂಚಿ ನೀದ್ ಫಾರ್ತಾ ಆನಿ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಅಪ್ಲಿಚ್ ನೀದ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಸಂಸಾರಿ ಧನ್ ಕಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ನೀದ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಜ್ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ಕಮಾಯ್ಲಾಂ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾತ್ಮ ವ ಕೊಶೆಡ್ದಾಂತ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಅಪ್ಣಾನ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಕಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಕಿ ಲುಟುನ್ ಖೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲಿ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಲಾಭಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೊ ವಾ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾ. ಮೋಲ್/ದರ್ (Cost) ಆನಿ ಕಿಮ್ಮತ್ (Value) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಸಬ್ಧ್. ಮೋಲ್/ದರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್, ಕಿಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ; ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ವ ಮೆಳ್ಳಾಂ, ತಾಕಾ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

ನತಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುರು ಜಾಲಾ. ಜ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ’ಧಾಕವ್ಪಾಂತ್’ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ತೊ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ಖಾವ್ಣೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ, ಗರೀಬಾಂಚ್ಯಾ ಗರೀಬಾಂಪರಿಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಗರೀಬ್ ಕೊಣ್, ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಗರೀಬ್ ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಂತ್, ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸಾಂತ್, ಆಪ್ಲೆಪಣಾಂತ್, ನಯ್ತಿಕತೆಂತ್. ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಉಘಡುನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸುಂದಿ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂಗಿ?

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  [ದಸೆಂಬರ್, 2018]

ಆಧ್ಲಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ |  आधलीं संपादकीयां | Adhlim sompadokiyam

23. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ | कोंकणी भास आळवोन वचानाशें कर्च्यांत आमचो पात्र | Konkonni bhas allvon vochanaxem korcheant amcho patr
22. ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ | रडोंक मेळ्यां आमी समेसत | Roddonk melleam ami somest
21. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಧರ್ಮ್ ಅನಿ ಮನಿಸ್ | सामाजीक माध्यमां, धर्म अनी मनीस | Samajik madhyomam, dhorm' oni monis
20. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ - ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ | पारंपरीक विमर्सो - एक विचार | Paromporik vimorso - ek vichar
19. ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ | हासतेल्यांचे दांत दिसतात | Hasteleanche dant distat
18. ಮಿಸಾಂವ್, ತೆಸಾಂವ್, ಪಾಶಾಂವ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ | मिसांव, तेसांव, पाशांव, म्हळ्ळें तेंतेसांव | Misamv, tesamv, paxamv, mholl'llem tentesamv
17. ಕೊಂಕಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ | कोंकणी २५ वर्सांनी आनी फुडें | Konkonni 25 vorsamni ani fuddem
16. ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ | थकानात‍ल्लें पयण | Thokanat‍l'lem poinn
15. ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ | जापी नात‌ल्लीं सवालां | Zapi nat‌l'lim sovalam
14. ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ | लाख कोंकणी पूण एक आसटीन | Lakh konknni punn ek asttin  
13. ಹಾದ್‌ಸಾ | हाद‌सा | Had‌sa
12. ಜಿಣಿ, ಸಂವೇದನ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ | जिणी, संवेदन आनी साहित्य | Jinni, somvedon ani sahity
11. ಎಕ್ವಟ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ | एकवट, बळ आनी समाज | Ekvott, boll ani somaz
10. ಡೈವರ್ಶನ್ಸ್, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆನಿ ಲೈಫ್ | डैवर्शन्स, यू टर्न आनी लैफ | Ddoivorxons, yu ttorn ani loif
9. ಆಸ್ತ್ ವ ವಸ್ತ್? | आसत व वसत? | Ast vo vost?
8. ದೋನ್ ಸಂಸಾರ್ | दोन संसार | Don somsar
7. ವೇಳ್, ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸವಯೊ | वेळ, वेक्तित्व आनी बुर्नास सवयो | Vell, vektitv ani burnas souyo
6. ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಮರ್ಜ್ | गर्ज आनी मर्ज | Gorz ani morz
5. ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ | करेज्म आमकां कितलो प्रसतूत | Korejm' amkam kitlo prostut
4. ಸಂವೇದನ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ | संवेदन संघर्श आनी साहीत | Somvedon songhorx ani sahit
3. ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಖರ್ಗ್ | बोंबोय सर्ग आनी खर्ग | Bomboi sorg ani khorg
2. ಮನಿಸ್, ಧಾಂವ್ಣಿ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ | मनीस, धांवणी आनी जयत | Monis, dhamvnni ani zoit
1. ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ..... ಪಯ್ಣಾರಿ | कोंकणी निरंतरी..... पयणारी | Konkonni nirontori..... Poinnari

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2018) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 40 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಆಶಾವಾದಿ - 2002, ಖಿಳೊ - 2003, ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ - 2005, ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ - 2006, ಬಂಧ್ - 2017), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ (ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ - 2003, ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ - 2004, ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್ - 2006, ಬಜಾರ್ (ಕಾ) - 2017, ಬಜಾರ್ (ನಾ) - 2018), ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್ (ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಭಾಗ್ 1 - 2005, ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ - 2006, ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ - 2007, ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - 2017), ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ (2018), ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.