ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್कोंकणी अभियान मुंबय | Konkonni Obhian Mumboi

ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್

ಅಗೋಸ್ತಾಚೊ ಮಯ್ನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ದೋನ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾತ್; ಪಯ್ಲಿ - ದೇಶಾಚೆ ಬಾವ್ಟೆ ವಿಕುನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ಚ್ಯಾಕ್, ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ಚಿಂ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರಿ - ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಯ್ನೊ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ’ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಭೆಟಂವ್ಚೊ’ ಕಾಳ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ, ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ವ್ಹಚಾನಾತ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ, ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಬೊಂಟಾಂಚಿಂ, ದಿವ್ರಾಂಚಿಂ, ಭೊಟಾಚಿಂ ವಾ ಸುತಾರಿ. ಹಿಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಖುಂಟುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್, ಎಕಾ ಹಾತಿಂ ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಿಂ ’ಘರಾಚ್ ಫುಲಾಂನಿ ಸಜವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ’ ವಾಟ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ಪಾವ್ಸ್/ವಾರೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಫುಲಾಂ ವಾಟ್ಲೆಂತ್‌ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾತಾಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಭಾರ್ಚೊ, ದೇಶ್‌ಭಕ್ತೆಚಿಂ ಪದಾಂ, ಕಾಂತಾರಾಂ, ಭಾಶಣಾಂ ಆಯ್ಕುಂಚಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉಡಾಸ್. ಅಗೋಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಹರ್ಶೆಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್‌ಚ್ ವೆಚೆಂ - ಹೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಚಿಂತಾಪ್.

ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್. ಗೊಯಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಮುಂಬಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾತಾತ್. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಎಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'Something is better than nothing'. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ, ತೆಂಯೀ ಕೊಂಕಣೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂಗಿ?

ಬರೆಂ! ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ; ’ಅಸಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ವಾ ಸ್ತುತೆನಿಮ್ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾತಾ? ವಾ ಜಾಲ್ಯಾ?.’

ಬರೆಂ ಆಮಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲವ್ಯಾಂ, ಕೊಂಕಣೆಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಭಾವಾಡ್ತಿ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್; ’ಅಸಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂನಿ ಕೊಂಕಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ವಾ ಜಾತಾ ತರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇತ್ಲಿ ಲಾಚಾರ್ ಆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ?’

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರುನ್ ಸಾಂಗಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಸ್ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅರೆ! ಆಮಿ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಇತ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಅಶಿ ಕಶಿ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಧಾಖಯ್ತಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ರಿಗಾನಾ. ಆಮಿ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಡಯಾಬೀಟಿಸ್/ಗೋಡ್‌ಮುತಾಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ, ರಗ್ತಾದಾಬಾಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ, ಗಾಂಟಿ ದುಕಿಚೆಂ ಮುಲಾಮ್, ಕೇರಳಾಚೆಂ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಅಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಸಾಜ್ ಕರವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಇಮೇಯ್ಲಾಂ-ವಾಟ್ಸಾಪಾಂನಿ ಸಂಧೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಮೆನು ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಿಲಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಶಿಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; ’ವ್ಹಗೊಚ್ ಬೊಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಖೊಡ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್’. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾನಾ ’ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ಉದೆತಾ’, ಹಾಂತುಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಾ, ಬರೊಚ್. ಆಬ್ರಾಹಮಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವೀಸ್-ತಿಸಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಭಾರಿ ಬರೆಂ, ಸಾಠ್ ಸತ್ತರ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಪುಣಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖಿರ್ಲತಾ ವಾ ಮುಳಾಂ/ಪಾಳಾಂ/ಬಿಳಾಂ ಸೊಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣೆಕ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯಾಂ. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್, ಅಸಲೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಕರಿಜೆಚ್. ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ವಾ ಕೊಂಕಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್. ಕೊಂಕಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಬರೆಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್, ಸಂಗಿತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಂನಿ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ? ಆತಾಂ ಸಾಠ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗಿ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಕೊಂಕಣೆಕ್ ಘಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸಂಘಟನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ರಿಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಪುಣಿಂ ಏಕ್ ಹುದ್ದೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚಿ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಅಪ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕುಂಪಾದ್ರ್, ಕುಮಾದ್ರ್ ವಾ ಪೊದೊರ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕಾಮ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಸಲೀಸ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್?

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ? ಜಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವೆತಾತ್‌ಗಿ ತಿತ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಗಾಕ್; ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಕೊಂಕಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿ ವೆದಿ ಚಡೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನೆ? ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆದಿಕ್ ಚಡನಾತ್ಲೆ ಆತಾಂ ತೆಚ್ಚ್ ವೆದಿಚೆರ್ ’ಎಲ್ವಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಲಿ, ಕೆನ್ನಿ ರೋಜರ್ಸ್ ಆನಿ ಲಾಯ್ನಲ್ ರಿಚಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಯೆರಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ರೆಡೆ ಸಯ್ತ್ ’ಹೋಂಂಂಂಂಂಂ’ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟಿಚೆರಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ’ವೇಸ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ವೆದಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆ ಬಾಲ್ ನಟ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಅಲ್-ಪಚೀನೊ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್, ಆನಿ ಮೆಹಮೂದ್’ ನಟನ್. ಮಕ್ಕರ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ, ಹ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಘೆವ್ನ್, ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ವಾಯ್ ಸೊಸುನ್ ಮಿರಿಯಾ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಾಠ್ ಸತ್ತರಾಂಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಅಜೂನ್ ಮತಿಂತ್ ’ಇಕ್ರಾ/ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಮಾಸೂಮ್ ಚಲಿಯೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಕಾವ್ಳೆ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ; ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್; ಕಾಂಯ್ ಆತ್ತಾಂ ಮೊರ್ತಾತ್ ವಾ ಮಾಗಿರ್ ಮೊರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಸ್ಚೆ ಹುದ್ದೇದಾರ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಕಾಂಪೊನ್ ವೆದಿಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮತಿಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ; ’ಹೆ ಫಕತ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್?’ ತುಮಿ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್, ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಟ್ವಿ ವೊಳೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹುದ್ದೇದಾರಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಹೆ ವಾಚಿನಾಂತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ ಪಳೆಯಾ ಹಾಂಕಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂಚೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಚಡ್ತಾ ’ಅಬ್ಬಾ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಣೆ ವಾಸ್ಚೆ ತೆ?’, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನ್‌ಪದ್..... ರಾವ್ ರಾವ್.... ಪುರೊ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಂಗನ್ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ಫುಕ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂ! ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ, ಫುಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ತಾನಾ ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಝುಜಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಫುಡಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಹಾಣೆಂ ಅಮ್ಕ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್ ದವರ್ಲಾ (ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕೊಂಕಣೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಸುಕೊ ತಾರಿಫೊ ಲಾಭ್ತಲ್ಯೊ. ಕೊಣ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಸಂಸ್ಥೊ ಪುಣೀಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ಛಾಪ್ತಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಫೊಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂ|ಮಿಂಗೆಲ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಪುಸುನ್ ಹಾಕಾ ಬಸಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮತ್ ಪುರ್ತಿ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾ;

ಹೆ ಮೆಲ್ಲೆಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೊರ್ತಾ? ತರ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಸೊಡಿನಾಂತ್? ಫಕತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಆಂಗವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲೊ, ತೊಯೀ ಕಸಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ? ’ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’, ’ಗಾಯನಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ’, ’ನಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’, ’ಉಲವ್ಪಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ’. ಬಾಪ್‌ರೆ ಪರ್ತುನ್ ಹ್ಯಾ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಸೋರಿ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಾಯ್. ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಏಕ್‌ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾವಾನಾವೆ? ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಜಲ್ಮಾನ್ ಗಾವ್ಪಿ ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಪುರೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಕೊಗುಳೊ, ಕಾವ್ಳೆ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಬಾಕಿಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮಕ್ಕರ್ ನ್ಹಯ್, ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ - ಹಾಂತುಂ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ? ವಳೊಕ್ ಸೊಡ್, ನಾಂವಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ? ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ತಚ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ತಿರ್ಸಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚೊಯ್ ಫೊಟೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಲಿ ನ್ಹಯ್? ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಉಣೆಂ ಕಶೆ ಜಾಲೆ? ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೊಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸಾಹಿತಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಹಾಂಕಾಂ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಬೊಲಿಮಧ್ಲೊ ತಫಾವತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೆಂ ಪೂರಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವರುನ್ ಏಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಯಾಂ;

’ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಘಟನಾನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಗಿ? ವಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾಗಿ? ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾಂತ್? ತಿ ಬೇಜವಭ್ದಾರಿ ಕೊಣಾಚಿ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಗೊಂಯ್ಟಾಂ ಖುಂಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?’

"ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾಂತ್" - ಅರೇ ಕೊಣ್ ತೊ ಕಾಂಪೊನ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಮಾತ್ಸೆಂ ಘಟ್ ಉಲಯ್. ಆದಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯೆನ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆತಸಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಧಾಖಯ್ನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಣೆಬರಪಾಚೊ ಪರ್ದೊ ಉಕ್ಲಿನ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಣೆಬರಪಾಚೆರ್ ತುಮಿಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಥುಕಾಜೆ ಪಡತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ತುಮಿ ರಾಕ್ವಲಿ ನ್ಹಯ್, ತಿಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ನಾಲಾಯಕ್ ತುಮಿ. ನಾಕ್ಶೆಇಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಿ ತರ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್’ ಘಾಸ್ಚೆಂ ತುಮಿ ಸೊಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉಭ್ಜಯಿಲ್ಲೊ ತುಮಿಂಚ್ ನೆ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬುದಿನಿಮ್ತಿಂ?

ತುಮಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ದಾಂತ್ (ದಾಂತಾಚೆ ಸೆಟ್) ಖಿರ್ಲುನ್ ಆಸಾತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ, ಆನಿ ತುಮಿ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಶ್ಯಾತ್; ’ಆಮಿಂ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತೊ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ?, ಅರೆ ಬೆಪ್ಪಾಂನೊ, ಮಿರ್ಜಾ ಘಾಲಿಬಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಹಾಡಾ; ’ದುನಿಯಾ ಮೆ ಬೇವಕೂಫೊಂ ಕಿ ಕಮೀ ನಹೀ ಹೈ, ಏಕ್ ಕೊ ಡೂಂಡೊ, ಹಜಾರ್ ಮಿಲ್ತೇ ಹೈ’. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಲೋಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕೀ ಯೆಂವ್ಚೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಜ್ಯಾಕೀ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಹಾಂತುಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕರಾ. ಮತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ’ಜಿವಿಂ ಮೊಡಿಂ’ ತುಮ್ಕಾಂ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆತಾಂ ರೆತಿರೊ, ಫೆಸ್ತಾಂ, ಸಂಭ್ರಮಾಂಭಾಯ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್ ಆಸಾ ತರ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಚಿಂತುನ್, ನಿಯಾಳುನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿ ರಡೊಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಅಸಾ, ಯೆಯಾ ತುಮಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ಯೆಯಾ, ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ರಡೊಯಾಂ, ದುಕಾಂ ಗಳವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜವ್ಯಾಂ.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  [ಅಗೋಸ್ತ್, 2018]

ಆಧ್ಲಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ |  आधलीं संपादकीयां | Adhlim sompadokiyam

21. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಧರ್ಮ್ ಅನಿ ಮನಿಸ್ | सामाजीक माध्यमां, धर्म अनी मनीस | Samajik madhyomam, dhorm' oni monis
20. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ - ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ | पारंपरीक विमर्सो - एक विचार | Paromporik vimorso - ek vichar
19. ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ | हासतेल्यांचे दांत दिसतात | Hasteleanche dant distat
18. ಮಿಸಾಂವ್, ತೆಸಾಂವ್, ಪಾಶಾಂವ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ | मिसांव, तेसांव, पाशांव, म्हळ्ळें तेंतेसांव | Misamv, tesamv, paxamv, mholl'llem tentesamv
17. ಕೊಂಕಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ | कोंकणी २५ वर्सांनी आनी फुडें | Konkonni 25 vorsamni ani fuddem
16. ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ | थकानात‍ल्लें पयण | Thokanat‍l'lem poinn
15. ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ | जापी नात‌ल्लीं सवालां | Zapi nat‌l'lim sovalam
14. ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ | लाख कोंकणी पूण एक आसटीन | Lakh konknni punn ek asttin  
13. ಹಾದ್‌ಸಾ | हाद‌सा | Had‌sa
12. ಜಿಣಿ, ಸಂವೇದನ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ | जिणी, संवेदन आनी साहित्य | Jinni, somvedon ani sahity
11. ಎಕ್ವಟ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ | एकवट, बळ आनी समाज | Ekvott, boll ani somaz
10. ಡೈವರ್ಶನ್ಸ್, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆನಿ ಲೈಫ್ | डैवर्शन्स, यू टर्न आनी लैफ | Ddoivorxons, yu ttorn ani loif
9. ಆಸ್ತ್ ವ ವಸ್ತ್? | आसत व वसत? | Ast vo vost?
8. ದೋನ್ ಸಂಸಾರ್ | दोन संसार | Don somsar
7. ವೇಳ್, ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸವಯೊ | वेळ, वेक्तित्व आनी बुर्नास सवयो | Vell, vektitv ani burnas souyo
6. ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಮರ್ಜ್ | गर्ज आनी मर्ज | Gorz ani morz
5. ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ | करेज्म आमकां कितलो प्रसतूत | Korejm' amkam kitlo prostut
4. ಸಂವೇದನ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ | संवेदन संघर्श आनी साहीत | Somvedon songhorx ani sahit
3. ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಖರ್ಗ್ | बोंबोय सर्ग आनी खर्ग | Bomboi sorg ani khorg
2. ಮನಿಸ್, ಧಾಂವ್ಣಿ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ | मनीस, धांवणी आनी जयत | Monis, dhamvnni ani zoit
1. ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ..... ಪಯ್ಣಾರಿ | कोंकणी निरंतरी..... पयणारी | Konkonni nirontori..... Poinnari

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2018) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 40 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಆಶಾವಾದಿ - 2002, ಖಿಳೊ - 2003, ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ - 2005, ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ - 2006, ಬಂಧ್ - 2017), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ (ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ - 2003, ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ - 2004, ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್ - 2006, ಬಜಾರ್ (ಕಾ) - 2017, ಬಜಾರ್ (ನಾ) - 2018), ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್ (ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಭಾಗ್ 1 - 2005, ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ - 2006, ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ - 2007, ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - 2017), ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ (2018), ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.