ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

 

ಕೊಂಕಣಿ, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

'Sometimes the fight isn't about who wins or who loses; rather it's about what we've learned when it's all said and done.' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಂಸಾರ್, ವ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಎಕ್ಲೊ ವಾ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಎಕಾ ಬಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್ ಸಹಜ್, ಜಶೆಂಚ್ ಜಿಣಿ ಸಯ್ತ್ ನಿರಂತರ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ.

ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; 'We dont stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing'. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ದೆಕುನ್ ಹರೇಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಹಜ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್. ಹರೇಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್‌ಯೀ ವಾಜ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಎಕಾರಿತಿಚೆಂ ಮಾಪ್. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಜೆರಾಲ್ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಮುಖಾರ್ಸಿತಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ? ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ? ವೈಚಾರಿಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕಸಲಿ? ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್’ ಕವಿತೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ’ವಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ತುವೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಾಜಯ್’. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಡ್ಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ; ಎಕಾ ಧಾಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವತ್ ರಾವ್ಲೊಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ? ಹೆಂಚ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಶೆಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ; ’ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾನಿಮ್ತಿಂ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆಕ್ ಲಾಗುನ್?’ ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹರೇಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ರೆಗ್ರೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಲ್ಹಾನ್, ಅನಿ ಆಸ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಉಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಲೇಖಕ್ (ಲೆಕಾಕ್). ಆನಿ ಹಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ (ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ) ಸಾಹಿತ್ (??). ಆನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಗಾಂಟ್ ವೆಗ್ಳೊ.

ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಮಾಪ್. ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ (ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್) ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ? ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೊ. ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳಿ ವಿಧ್ಯಾ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಶಾಳಾಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಶಾಳ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಶಾಳಾಂ ಆಸುಯೆತ್ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚಿ ಪ್ರಜ್ನಾ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾಂಯ್ 2004 ಥಾವ್ನ್ 2007 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊಕಿ, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಸಾನ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಜಯ್ತ್ ವಾ ಜೀಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ದಿತಾ. ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್.

ಆತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ವರ್ಸಾಳೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ತಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ 2017 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ, 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೆಂಯ್ ದೋನ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ. ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಜಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಪ್ಣಿ ಜಾಲಿ. ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ, ಸಲ್ವಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ’ನಾಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಂಗಣ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಅಪುಣ್ ಕಸೊ ಸಲ್ವಲೊಂ? ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೆ’ ನಾಂವಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಇನಾಮಾಂ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರುಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರು ಕಾಸ್ತಾಚೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ವತಾಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಜ್ನಾಯ್ ನಾ, ತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಹೆಚ್ ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರುಕ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಚಿಂತಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ನಮಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಹೆ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್, ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ’ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಬೆರ್ಚಪ್ಪ ಜಾಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸ್ಚೆ’. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಡಿತ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ.

ಏಕ್ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್?

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಕೀ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ದೆಂವ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸಯ್ತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭಾರಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಆಡೊವ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್; ಜಶೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ. ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗವ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ನಿದೆಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂತ್ ಬಾಳ್ವನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ’ಹೆರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸ್ಪರ್ದೊ ಏಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಧಾಂವ್ಣಿ. ಜಿ ತಾಂಕ್ ಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ (ಬರ್ಪಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಆಸಾ, ತೆಂ ಬರಪ್ ಜಿಕುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಜ್ಯೆಂ ಬರಪ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾ (ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್) ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಪ್ಚೆಂಚ್ ಸೂಕ್ತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಲೊ. ತೊ ಖುದ್ದ್ ಮಿಲಿಟರಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಶ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ’ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ.

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಅಪ್ಣಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ ತರ್ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ನ್ಹಯ್.

ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಜಿಕ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಲೊಟ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಜ್ನಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಸ್ತಳ್.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  [ಜನೆರ್, 2019]

ಆಧ್ಲಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ |  आधलीं संपादकीयां | Adhlim sompadokiyam

24. ನೀದ್, ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ | नीद, मनीस आनी जिवीत | Nid, monis ani jivit
23. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ | कोंकणी भास आळवोन वचानाशें कर्च्यांत आमचो पात्र | Konkonni bhas allvon vochanaxem korcheant amcho patr

22. ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ | रडोंक मेळ्यां आमी समेसत | Roddonk melleam ami somest
21. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಧರ್ಮ್ ಅನಿ ಮನಿಸ್ | सामाजीक माध्यमां, धर्म अनी मनीस | Samajik madhyomam, dhorm' oni monis
20. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ - ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ | पारंपरीक विमर्सो - एक विचार | Paromporik vimorso - ek vichar
19. ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ | हासतेल्यांचे दांत दिसतात | Hasteleanche dant distat
18. ಮಿಸಾಂವ್, ತೆಸಾಂವ್, ಪಾಶಾಂವ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ | मिसांव, तेसांव, पाशांव, म्हळ्ळें तेंतेसांव | Misamv, tesamv, paxamv, mholl'llem tentesamv
17. ಕೊಂಕಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ | कोंकणी २५ वर्सांनी आनी फुडें | Konkonni 25 vorsamni ani fuddem
16. ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ | थकानात‍ल्लें पयण | Thokanat‍l'lem poinn
15. ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ | जापी नात‌ल्लीं सवालां | Zapi nat‌l'lim sovalam
14. ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ | लाख कोंकणी पूण एक आसटीन | Lakh konknni punn ek asttin  
13. ಹಾದ್‌ಸಾ | हाद‌सा | Had‌sa
12. ಜಿಣಿ, ಸಂವೇದನ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ | जिणी, संवेदन आनी साहित्य | Jinni, somvedon ani sahity
11. ಎಕ್ವಟ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ | एकवट, बळ आनी समाज | Ekvott, boll ani somaz
10. ಡೈವರ್ಶನ್ಸ್, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆನಿ ಲೈಫ್ | डैवर्शन्स, यू टर्न आनी लैफ | Ddoivorxons, yu ttorn ani loif
9. ಆಸ್ತ್ ವ ವಸ್ತ್? | आसत व वसत? | Ast vo vost?
8. ದೋನ್ ಸಂಸಾರ್ | दोन संसार | Don somsar
7. ವೇಳ್, ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸವಯೊ | वेळ, वेक्तित्व आनी बुर्नास सवयो | Vell, vektitv ani burnas souyo
6. ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಮರ್ಜ್ | गर्ज आनी मर्ज | Gorz ani morz
5. ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ | करेज्म आमकां कितलो प्रसतूत | Korejm' amkam kitlo prostut
4. ಸಂವೇದನ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ | संवेदन संघर्श आनी साहीत | Somvedon songhorx ani sahit
3. ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಖರ್ಗ್ | बोंबोय सर्ग आनी खर्ग | Bomboi sorg ani khorg
2. ಮನಿಸ್, ಧಾಂವ್ಣಿ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ | मनीस, धांवणी आनी जयत | Monis, dhamvnni ani zoit
1. ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ..... ಪಯ್ಣಾರಿ | कोंकणी निरंतरी..... पयणारी | Konkonni nirontori..... Poinnari

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2018) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 40 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಆಶಾವಾದಿ - 2002, ಖಿಳೊ - 2003, ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ - 2005, ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ - 2006, ಬಂಧ್ - 2017), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ (ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ - 2003, ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ - 2004, ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್ - 2006, ಬಜಾರ್ (ಕಾ) - 2017, ಬಜಾರ್ (ನಾ) - 2018), ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್ (ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಭಾಗ್ 1 - 2005, ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ - 2006, ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ - 2007, ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - 2017), ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ (2018), ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.