ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Poetry | By Uday Mhambro

 

Bab Uday Mhambro's poetry for 'Poetry of the Month' contest. When a poetry tells you a story, that would be a beautiful story.

Read

 

Poetry | By Sakharam Borkar

 

Bab Sakharam Borkar's poetry for 'Poetry of the Month' contest. Reality based poetry.

Read

 

Poetry | By Sanjeev Verenkar

 

Bab Sanjeev Verenkar's poetry for 'Poetry of the Month' contest. The revolt of the poet is nothing but expression out of severe pain.

Read

 

Poetry | By Guadalupe Dias

 

Bai Guadalupe Dias's poetry for 'Poetry of the Month' contest. The ego of human being tends to fail in understanding self.

Read

 

Poetry | By Rajashree Sail

 

Bai Rajashree Sail's poetry for 'Poetry of the Month' contest. Konkani poetry has come a long way leaving behind flowers, butterflies, love-affection but to touch the sensitive issues the globe is facing.

Read

 

Poetry | By Ramesh S Ghadi

 

Bab Ramesh S Ghadi's poetry for 'Poetry of the Month' contest. Yet another alarming poetry.

Read

 

Poetry | By Urjita Bhobe

 

Bai Urjita Bhobe's poetry for 'Poetry of the Month' contest. The contest is getting more exciting with such a beautiful poetry.

Read

 

Poetry | By Rupali Mauzo Kirtani

 

Bai Rupali Mauzo Kirtani's poetry for 'Poetry of the Month' contest. Yet again she has brought an impressive poetry.

Read

 

Poetry | By Vasudha Prabhu

 

Bai Vasudha Prabhu's poetry for 'Poetry of the Month' contest. A nostalgic thought in this lovely piece of writing.

Read

 

Poetry | By Manoj N Kamat

 

Bab Manoj Narendra Kamat's poetry for 'Poetry of the Month' contest. A simple looking moral thought igniting peotry.

Read

 

Poetry | By Balakrishna Malya

 

Bab Balakrishna Malya's poetry for 'Poetry of the Month' contest. A thought provoking poetry.

Read

 

Poetry | By Clive Soz Bolliye

 

Bab Clive Soz Bolliye's poetry for 'Poetry of the Month' contest. Its all about the game of friendship.

Read

 

Poetry | By Nutan Sakhardande

 

Bai Nutan Sakhardande, one of the fabulous Konkani poet in Goa, has once again brought a sensitive topic in her poetry.

Read

 

Poetry | By Saraswati D Naik

 

Bai Saraswati D Naik's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. 'Me Too' words enough to narrate a never ending story to put humanity to shame.

Read

 

Poetry | By Annie De Colvale

 

Bai Annie De Colvale's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. If you are looking for a poetry to fall in love with, then you must read this.

Read

 

Poetry | By Kiran Mhambre

 

Bai Kiran Mhambre's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. How risky it is to trust someone in today's world.

Read

 

Poetry | By Sandesh Bhandekar

 

Bab Sandesh Bhandekar's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. The fundamental role of a poet is to ask questions.

Read

 

Poetry | By Sangeeta Naik

 

Bai Sangeeta Naik's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. Yet another powerful poetry.

Read

 

Poetry | By Vincy Quadros

 

Bab Vincy Quadros's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. A must read poetry.

Read

 

Story | By Shantanu Aiya

 

Shantanu Aiya's short story may have not won a prize, but hasnt failed to impress the judges in the 'National Level Konkani Literary Contest 2019' held by Poinnari-Veez.

Read

 

Poetry | By Dr.Purnananda Chari

 

Bab Purnananda Chari's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. A Gazhal to represent a beautiful thought.

Read

 

Poetry | By Prakash D Naik

 

Bab Prakash D Naik's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest. A thought provoking poetry.

Read

 

Poetry | By Avinash Kunkolkar

 

Bab Avinash Kunkolkar's entry for 'Poetry of the month' Jan 2020 contest.

Read

 

Result | Poetry of the Month

 

Not trying to exaggerate, and a powerful poetry does not need any hype either. The first month itself has brought 23 fabulous poems from across various regions.

Read

 

Poetry | By John Suntikoppa

 

Bab John Suntikoppa is writing Konkani poetry after almost two years, yet good enough to bag the first 'Poetry of the Month' contest.

Read

 

Column | By Fr.Jason Pinto, Udyavara

 

 The digital transformation has not just opened new gates but broadened our views, thanks to the technology, our youth writers expressing their views much broader and valuable. Fr.Jason Pinto's new column of articles on 'Konkani and Konkaniponn'.

Read

 

Poetry | By Sanjeev  Verenkar

 

Bab Sanjeev Verenkar is a fabulous rational poet, has yet another thought provoking poetry.

Read

 

Study | Poetry of Arun Sakhardande

 

A focussed study on two anthologies of Bab Arun Sakhardande's poems, presented during Kavithapatt in Mumbai recently.

Read

 

         

Short Stories

Kothapatt

Poetry

Poetry of the month
Colorful Shadows
Kovitapatt
Broto
Chirputtam

 

  Kathadaaiz

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

News

Borovpianchem Sommelon

DKA-Chea Konknni Borovpianchem Sommelon.

<< Read >>

 

Daijidubai Puroskar 2019

Clarence Pinto Kaikamba has bagged the prestigious Daijidubai Puroskar for the year 2019.

<< Read >>

 

Kavita Puroskar 2019

Guadalupe Dias has bagged the prestigious Mathais Family's Kovita Puroskar by Kavita Trust for the year 2019.

<< Read >>

 

Sevok Diamond Jubilee

Diamond jubilee celebration of 'Sevok' monthly on the 1st Jan 2020.

<< Read >>

 

DKA Puroskarak pustokam

Puroskara khatir DKA pustokam magoita.

<< Read >>

 

Poetry Writing Contest

Result of Konkani poetry writing contest 2019 by Kavita Trust is declared. Sanika Powar bags first prize.

<< Read >>

 

DKA-n Pustokam Uzvaddailim

DKA-n ‘Gõy Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem, Padr. Jose Dias-achem Poilench Nibond Pustok porzoll’llem.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

 

BOOKS

भितरलो कवी

          

       Valley Quadros

 

वाटॆ वयलें रगत

          

       Venkatesh Nayak

 

Ek Novo Somsar

       

       Fr.Chetan Lobo

 

Announcement

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Kindly Support

 

   

   

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read