ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                     आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

   

[ ಕವಿತಾ ] ಮಾಳೊ

ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ. ಹಿ ತಾಕತ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾಗಾಯ್?. ಏಕ್ ಮಾಳೊ, ಆನಿ ತೊ ಮಾಳೊ ಚಡೊಂಕ್ ನಿಸಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಪುಣ್ ಮಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಪರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಕ್ ಉಪೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೊ ವಸ್ತು ಥಂಯ್ ದಾಳ್ಳೆಳ್ಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರುನ್ ವೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ವಸ್ತು ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಉಪೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾಸ್ತಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಶ್ಯೊ ವಾಪಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಭ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಮನ್ಶಾ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಶಿಂವರ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪುಣ್ ಹಿಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆತಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  कविच्या जायत्या सक्तेंपयकिंतली एक जावनासा उत्रांनिंच संसार रचुंक सकची. ही ताकत संयबांत‌च आसागाय?. एक माळो, आनी तो माळो चडोंक निसण कांय आमच्या चडतावांच्या यादिच्या कोनशांत केदिंच माज्वनात‌ल्लें रुपणें जावनासता. जाव्येत आमच्या घरा, जाव्येता आमच्या सयऱ्यांच्या घरा, पूण माळ्यांतलो संसार वेगळो. पर्नीं दसतावेजां, बूक, पत्रां आनी अपरूपायेक उपेगाक पडच्यो जायतो वसतू थंय दाळ्ळेळ्यो निजायकी एका अथव्याच संसाराक आमकां वरून वेता, कित्याक म्हळ्यार त्यो चडताव वसतू पुर्वजांनी अपल्या मिनतेन पुंजायिल्ल्यो. आयच्या तांत्रीक काळार हांचो महत्व आनी उपेग उणो जालासतलो तर‌यी एका तेंपाधीं त्यो वसतू कश्यो वापाराक पडताल्यो आनी तो वापार जातासताना उभजोंवचे मनशा उमाळे आनी मायामोगाचो शिंवर कितलो? बाय उर्जिता भोबेन खरेंच जावन हे सर्व अपुर्भायेचे यादी हांगासर अपल्या कवितेमुखांत्र उडास करून दिल्यात. ही गोंयची कवयत्री पूण हिणें रच‌ल्लो संसार आमकां कोणायक‌यी लग्ती जांवचेतसलो म्हळ्ळें पार्कुंक तुकाच सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ] ಥಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್? 'ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ವಳ್ಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಜೊಡ್ತೆಲೆ' ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ 'ಹೆರಾಂಚೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮೆಜುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಡ್ತೆಲೆ ನ್ಹಯ್', ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಸ್ವತಾ 'ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತಪ್' ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಲಾಗು ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ಖೊಂಕುನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ಚೆ, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುನ್ ತಮಾಸೊ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಮವ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾ ಮಯ್ನೆ ವಾ ಹಫ್ತೆ ವ ದೀಸ್ ತೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೊ ಆಯ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಸವೆಂ. ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ 'ಆಮ್ಚೆಂ ಮವ್ನ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್'. ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಥಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಚ್ಚ್ ವಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಿರ್ (ಸಾಸ್ಣಿಕ್/ಶಾಶ್ವತ್) ನಾ, ಬಾಕಿಚೆಂ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸಾ.  आमकां कसले बरवपी जाय? 'आमकां हेरांचें बरेंपण वळकून एकामेका जोडतेले' जाय शिवाय 'हेरांचे गुन्यांव मेजून एकामेका मोडतेले न्हय', आमकां पयले स्वता 'प्रगतिशील चिंतप' अपल्या जिण्येक, अपल्या चिंत्पाक, लागू कर्न उपरांत आपल्या बर्पांनी बरंवचें बरवपी जाय. आमकां मुंडासगार न्हय, मनशामोलां समजल्ले, मनशापणाक वळकुंक सकचें मनशापण आसचे बरवपी जाय शिवाय, अपलें शेंकारें फुलवंक अपल्यांकच खोंकून, अपल्यांकच विणगे कर्चे, अपल्यांकच लोटून घालून तमासो कर्चे न्हय. आनी मनश्यामवल्यांच्या चिंत्पाक रुतां कर्च्या दिशेन आमचो वावर निरंतर चालूच आसतलो. कितलीं वर्सां वा मयने वा हफ्ते व दीस तें प्रमूक न्हय, पूण कितल्या प्रामाणीक रितीन आमी हें मिसांव मुखारून वर्तांव म्हळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार आमचो स्पर्दो हेरांसवें भिल्कूल न्हय, आमचो आयचो स्पर्धो आमच्या काल्च्या कामासवें. काल आमी केल्ल्या कामाच्याकी बरे रितीन आमी आज काम करुंक जाय. अशें जालें तर मात्र 'आमचें मवन्च आमचीं उत्रां, आमचें कामच आमची जवाब'. त्ये दिशेन आमचें हें थकानातल्लें पयण चालुच्च आसतेलें. ह्या संसारांत कोणच्च वा कितेंच थीर (सासणीक/शाश्वत) ना, बाकिचें वेळाच्या अधीन आसा.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ

ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಸವೆಂ ವ್ಹರುನ್ ವೆತಾ. ತಾಂತುಂ ಥೊಡೆ ಬರೆ, ಥೊಡೆ ಕೊಡು ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮಧುರ್ ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಯಾದಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಕವಯತ್ರಿ ನಿಯಾಳ್ತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ಚೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ಉಭಿ ಕರ್ತಾ. ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ. ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಝರಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  यादींचे सुवाळे: हऱ्येक मनीस जिवितापयणांत मुकार गेल्लेपरिंच आपल्या यादिंची शिंकळ सयत अपणासवें व्हरून वेता. तांतूं थोडे बरे, थोडे कोडू आनी थोडे मधूर यादी आसतात. आनी हांगासर‌यी असल्याच यादिंची शिंकळ कवयत्री नियाळता पूण ह्या यादिंक नियाळचेमुखांत्र नवी काणिंच उभी कर्ता. ग्वादलूप डायस गोंयची नामणेची कवयत्री. नागरी तशेंच रोमी लिपिंत तिणें जायतो साहितीक वावर केला, लेखनां, काण‌यो, कविता, बाळ साहीत अशें वेवेगळ्या प्रकारांत तिणें अपली लिखणी झरयल्या. तिच्या वावराक सभार पुरसकार तिका लाभल्यात आनी मान तिका लाभला. ही कविता सयत कवितारसिकाच्या मनाक दाधोस करुंक सकची तांक आसची. बाकिचें तुजेर सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ 31ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್

ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ 31ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಘಟಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಯನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಅನಿ ಗೈಡ್ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಾದರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.  मुंबयांत कोंकणी परिशदेचें ३१वें अधिवेशन: दोन दिसांचें अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें ३१वें अधिवेशन, कोंकणी भाशा मंडळ महाराश्ट्रच्या मुखेल‌पणाखाल, फामाद कोंकणी बरयणार तशेंच संघटक मानेसत पय्यनूर रमेश पै हांच्या अध्यक्ष‌पणाखाल, मुंबयच्या स्कौट अनी गैड इसकोल, शिवाजी पार्क दादर हांगासर चल्लें. Mumbeant konknni porixodechem 31vem odhivexon: don disanchem okhil bharti-i konknni porixodechem 31vem odhivexon, konknni bhaxa monddoll moharaxttrochea mukhel‌ponnakhal, famad konknni boroinnar toxench songhttok manesot poiyonur romex poi hanchea odhyokx‌ponnakhal, mumboichea skoutt oni goidd iskol, xivaji park dador hangasor chol'lem.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಧಾಂವ್

ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಕತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್; ತಿ ಅಮ್ಕೆಚ್ ರುಪಾಚಿ ವ ಮಾಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಸಮೊರ್ ಅನೇಕ್ ರುಪಾಂ ಜಶೆಂ ನಾಡಿಪರಿಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ಅಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚಿ ಧಾರ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಣ್ ಸಂಪಿಂ ಕಾಣಿಚ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಧಾಂವ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ. ದೇಸ್-ವಿದೇಶಾಚೆ ಗೆರೊ-ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಭಾಂದ್ ಮಿಕ್ವೊನ್, ನಯ್ತಿಕ್-ಅನಯ್ತಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ವಿಸ್ರುನ್, ಮನಿಸ್-ದೇವ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕೊಸ್ಳವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಭಿ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಮೊಡೆಂ, ಮೊರ್ಚುವರಿ, ಎ.ಸಿ. ಆನಿ ಸುಡ್ಕಾಡಾಚೊ ಉಜೊ ಸರ್ವ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಶೆಂ ಉಭಿಂ ರಾವುನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆಕ್ ತೆಂಕೊಚ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ವೊರಾಂವ್ಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  धांव: संकीर्ण कवितेची ताकत वेगळीच; ती अमकेच रुपाची व मापाची न्हय, तिका एकेक पावटीं वाचताना, दोळ्यांच्या पडद्यासमोर अनेक रुपां जशें नाडिपरीं उभीं जातात. आंटनी बार्कूर थोड्या तेंपा उपरांत कोंकणी कविताशेताक अयला, आपल्या कवितेच्या प्रतिभेक थोड्या अनभवाची धार मेळवन अव्यक्त उत्रांनी पूण संपीं काणीच ह्ये कवितेंच व्हाळंवचें प्रेतन कर्चें दिसून येता. ही धांव वेळाकाळाची, बदलुंच्या पात्रांची, बदलुंच्या तत्वांची तशेंच बदलुंच्या संबंधाची. देस-विदेशाचे गेरो-मेरो उत्रोन, अपलो-पेलो भांद मिकवोन, नयतीक-अनयतीक तत्वां विस्रून, मनीस-देव इमाज्यो कोसळवन ही कविता उभी जाल्याशें दिसताना, मोडें, मोर्चुवरी, ए.सी. आनी सुडकाडाचो उजो सर्व एकेक पात्र जशें उभीं रावून कवितेच्या ताक्तेक तेंकोच दितात म्हणून म्हजें चिंतप. बाकिचें पार्कुंक आनी वोरावंक तुजेर सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್

’ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್’, ದಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆದೇಸಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಭೋವ್ ವೈಭವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಚ್ಯಾರ್ ನವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್, ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್-ಮಾನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಾಪ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾವ್ಯ-ಕಥಾರಂಗ್ ಹ್ಯಾ ಆದೇಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.  ’साहित्या मुखांत्र समाज‌सेवा’ म्हळ्ळ्या इराद्याचें सहमिलन ’कोंकणी संभ्रम’, दसेंबर १७ तारिकेर, कल्याण‌पुरांतल्या मिलाग्रीस कोलेजिच्या सालांत आदेसाचें कार‍यें भोव वैभवीक थरान चल्लें. च्यार नवे कोंकणी बूक मोकळीक, साधकांक पर्गट-मान, साहितीक स्पर्ध्याचीं इनामां वांटाप, साहितीक उलवप, कविगोश्टी तशेंच काव्य-कथारंग ह्या आदेसाच्या काऱ्यांतले भाग जावनासले.  sahitea mukhantr somaz‌seva’ mholl'llea iradeachem sohomilon ’konkonni sombhrom'’, dosembor 17 tariker, koleann‌purantlea milagris kolejichea salant adesachem kar‍yem bhovo voibhovik thoran chol'lem. Chear nove konknni buk mokllik, sadhokank porgott-man, sahitik spordheachim inamam vanttap, sahitik uloup, kovigoxtti toxench kauyo-kotharong hea adesachea kareantle bhag zaunasle.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಚೊವ್ತೆಂ ಧಾಖವ್ಪ್

ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಹಜ್ - ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ಸೊಭಾಣ್’ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜೋನ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚೊ "ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್" ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಹೆಚ್ಚ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೆಕ್ಶಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ’ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಧಾಖವ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಲೆಪಾರ್ಲೆ ಪೂರ್ವ್ ನವಿನಭಾಯ್ ಠಕ್ಕರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಲೊಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] 2018 ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರೋನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಕಾಣಿಯೆಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೋನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾತ್ಮೆಧ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 2017 ದಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಭಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ರೋನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 75000 ರುಪಯ್ ನಗದ್, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ. ಎಮಿರೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂವಾದ್ ] ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್

  ಸತ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ, ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತ್, ಎಕೇಕ್ ಘಡಾಪ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಘೆತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಾದಂಬರಿ ] ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ

ಪುಣ್ ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಚಡುಣೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತೆಲೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಪಾಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ’ಇ-ಕಾದಂಬರಿ (ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್)’ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ’ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ’ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಕಾಣ್ಯೊ

[ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

ಕವಿತಾ

[ಹೆರ್ ಕವಿತಾ..]

ಇ-ಬೂಕ್

ಖಬ್ರೊ

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

31 ವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧಿವೇಶನ್

    

ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್

ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಕುಟಾಮ್

ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್

ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್

ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್

ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕಾಂದಿವಲಿ

ವಿನತಿ