ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Kavithapatt | Study article on Madhav Borkar's poetry

 

A detailed overview on the poetry of Bab Madhav Borkar from his anthology of poems 'Mollbachem Zonel', what are the two significant specialties in Bab Madhav Borkar? writes Valley Quadras.

Read

 

Kavithapatt | Study of Madhav Borkar's poetry in Mumbai

 

Kavithapatt, a study of the poems of Madhav Borkar (Mollbachem Zonel) was conducted by Ashawadi Prakashan at Kandivali (W), on 24th March 2019. Linet DSouza recited the review article. Vasudha Prabhu, a noted Konkani poet and actor who presided over the poetry recital was felicitated during this occasion.

Read

 

New Column | Young Star Achievers

 

Starts do not born everyday, but the bright rays of the Sun can't be hidden for long. Samson Lopes from Honnavar is a latest sensation in Konkani, a fabulous singer, an actor, playwright and director. Having setup a group of highly talented and motivated youth from Honnavar, already performed nearly 100 shows is the first youth star in this new column, exclusively meant for youth talent in Konkani.

Read

 

Editorial | By Valley Quadros, Mumbai

 

A new beginning has been made by Dempe College Goa, in conducting a National Seminar on 'Konkani Films'. Editorial by Valley Quadros highlights on films (From global, national and regional to Konkani), are we grown in films or to which direction we are heading? A must read writing for those who care for Konkani films.

Read

 

Poetry | By Shailendra Mehta, Mumbai

 

One of the finest modern poetries in Konkani, by a veteran Marathi and Konkani poet. The art of abstract poetry is seldom understood by a common reader, however a poetry lover would admire reading such poetry again and again.

Read

 

Poetry | By Josmita Fernandes, Goa

 

In today's modern, automatic world, amongst all the available services, it is essential to have love and affection. It may appear to be a simple poetry but great things are often simple isn't it?. I invite you to read this poetry and give your views.

Read

 

Poetry | By Amey Naik, Goa

 

How often has anyone seen a son beating mother? A powerful poetry that makes you laugh and cry at the same time. He is one of the bright prospects in Konkani, that is what at least I consider, though the rest is in the hands of 'time'.

Read

 

Poetry | By Saraswati D Naik, Goa

 

The wind of WAR, a beautiful poetry about the internal conflictWar may thrill few, but the agony for those who have witnessed it or rather experienced it. Hence each words in this poetry may touch such people.

Read

 

Article | By Lawrence D'Souza, Mumbai

 

A quick but a beautiful flashback of Konkani movement in Mumbai since last decade. Being an active Konkani worker, organizer, writer, he shares his views and experience along with his observation.

Read

 

Poetry | By Deepraj Satordkar, Goa

 

Can someone imagine what if a goat wants to buy human flesh, a powerful poetry one must read. This poetry also tells the beauty of being a playwright. It is not a poetry to be just read once and forgotten.

Read

Short Stories

Poetry

 

  Kathadaaiz

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

       

            - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

 

News

'Zuz' in Mira Road

'Juz' a religious play written and directed by Fr.Allwyn Serrao, and acted by noted young actors lead by Christophen DSouza Ninasm, and team.

<< Read >>

 

Kovita Borovpachi Kar’yaxalla

Romi lipintlea kovink mukhar vhorpachea hetun Dalgado Konknni Akademin kovita borovpa vixim anik ek kar’yaxalla ghoddoun haddli. Konknni molla veli fanki koviotri Nutan Sakhardande hinnem kovink margdorxon kelem. Disbhor chol’lolie hie kar’yaxallent, kovita koxi asta ani ti koxi ghoddoum-ieta vo sobit-sundor korum-ieta hacher kholayen mahiti ditanam tinnem hajir asloleam koddlean kovita boroun ghetlio ani uprant tanchem sadorikoronn zalem.

<< Read >>

Utrak-Utram pustok

Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea ‘Utrak-Utram’ hea pustok uzvaddavnniechea dobajeak Mukhel Soiro mhonn uloitalo.

<< Read >>

  [More News..]

BOOKS

     ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣು (ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್)

     ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

Announcement

Advertisement

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read