ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಕವಿತಾ| कविता] ವೀಕ್-ಪೀಕ್ | वीक-पीक

 ಕೊಣ್ ತೆ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ? ಆನಿ ಕೊಣ್ ತೆ ಘೆತೆಲೆ? ಕಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ? ಅತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡುನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ’ಪ್ರಸಾದ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಧ್ವಂತ್? ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಳಿಂನಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ತೆಂಚ್ ವೀಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆತಾಂ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಮಾತ್ ’ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ?’ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದುಭಾವ್ ನಾ.कोण ते वीक वांटतेले? आनी कोण ते घेतेले? कंय गेला वांटतेल्या तशेंच घेतेल्यांचो आत्मो? अत्मो नितळ करा म्हण पुल्पुत्रार चडून हाणीं शेर्मांव दिंवच्यादीं खुद्द जावन कित्याक पाळिनांत? आनी हेरांनी दिल्लें वीक ’प्रसाद’ म्हणून मतिचें दार बंध करून सेंवचे कवी कितले बुध्वंत? व्हा! कितें कवितेची तांक ह्या थोड्याच वळिंनी. अखेरीक तेंच वीक जिरवन उदेल्लें बेळें आतां जमात आपयता आनी ती जमात ’कोणाचें तुपें भर्चें?’ नेरी नज्रेत कवितापरतिभेंत मुंबयांत नामणेचो. अपरूप कविता बरयता पूण आतां हाची तीक्ष्ण जाल्ली कवितानदर म्हाकाच विज्मीत कर्ता. ही कविता कांय लांब काळ पऱ्यांत मतिंत उर्च्यांत म्हाका तर‌यी दुभाव ना.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ | म्हजी मांय

 ’ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್’ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸಂಪಿ ಕವಿತಾ, ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ಹರೇಕಾ ರುಪಾಂನಿ ವಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಫಕತ್ ತಿಣೆಂಚ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಫಕತ್ ಮೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ದೆಖ್ಚೊ.’म्हजी मांय’ कविता एक संपी कविता, जल्मा थावन मोर्नापऱ्यांत एका आवयचीं वेवेगळीं रुपां पिंत्रांवची कविता. पूण हरेका रुपांनी वा पात्रांनी फकत तिणेंच त्याग कर्चो आनी तिणें फकत मोग दिंवचो शिवाय केदनांय कितेंच पाटीं आशेनासताना अपल्या बाळाच्या सुखांत अपलें सूख देखचो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಬುಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ | बीग आनी बिगात बुकाक पुरसकार

 ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ 2018ಇಸ್ವೆಚೊ ’ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಬೂಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ.’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಕವಿ, ವಿಮರ್‍ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಇದಮ್ ನ ಮಮ’ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಮ್ ಶೇಟ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿಣ್ಯೆಅವ್ದೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ನವೆಂಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿನ್‌ಯೀ ಇನಾಮಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ದಿವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. एच्चेमाच्या दूसऱ्या मटव्या काणियांच्या जम्याक ’बीग आनी बिगात’ २०१८ इस्वेचो ’अत्युत्तम बूक’ जावन विश्व कोंकणी केंद्र थावन ’विमला वी. पै.’ पुरसकार लाभला. किटाळ.कोम चो संपादक जावनासचो कवी, विमर‍शक, चिंत्पी, काणियेगार एच्चेम प्रसतूत मंगळुरांत वसती करून आसा. कोच्चिचो नामणेचो कवी शरत‌चंद्र शेणय हाच्या ’इदम न मम’ कविता जमो अत्युत्तम कविताजमो जावन विंचोन आयला. तशेंच विश्वनाथ एम शेट हाका विमला वी. पै. विश्व कोंकणी जिण्येअवदेचो पुरसकार लाभला. नवेंबर १८ तारिकेर मंगळुरांत जावंक आसच्या काऱ्यांत तीन‌यी इनामांक एकेक लाक रुपय नगद तशेंच मान‌पत्र दिवून सन्मान मेळतलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್| कवितासादर सर्तेची सूर‍वात

 (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14, ಜೆರಿಮೆರಿ): ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಬಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. (ओकटोबर १४, जेरिमेरी): मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल कविता ट्रसटान ’अखील भारतीय मट्टाचेर’ चलंवच्या कोंकणी कवितासादर सर्तेची मुंबयची प्राथमीक सूर‍वात ओकटोबर १४ तारिकेर, आयतारा सांजेर ३:३० थावन ५:३० पर‍यांत, आशावादी प्रकाशन आनी कोंकण तारां (जेरिमेरी) हाणीं मांडून हाडली. फिर्गज पाद्री मा|बा|लियोनार्डो नोरोन्हान ह्या काऱ्याचें उग्तावण केलें. मानेसत लारेन्स डी’सोज कमानी, तशेंच भयण वेरोनिका मुखेल सयरीं जावन हाजर आसलीं.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ 'ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್'

 ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ, ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ. रोशू बजपे नांवान‌च कोंकणी साहित्य संसारांत ओळकिचो रोशन मेल्की सिकवेरा, बजपे हाका २०१७व्या वर्साच्या लियो रोड्रिगस कुटम किटाळ यूव पुरसकारा खातीर विंचून काडला, नवेंबर मयन्यांत मंगळुरांत चल्च्या संभ्रमांत हो पुरसकार प्रदान जातलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | Khobor] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್ | मुंबयांत साहित्य मंच

 ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ’ ಅಕ್ತೋಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದಾದರಾಂತಲ್ಯಾ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಲಾಂತ್’ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. साहित्य अकाडेमीन आयोजीत केल्ली ’साहित्य मंच’ कार‍यें ’कोंकणी कविता’ अक्तोबर १२ तारिकेर, सुक्रारा सांजेर स थावन आट पर‍यांत डा|चंद्रशेखर शेणय हाच्या संचालक‌पणार मुंबयच्या दादरांतल्या ’साहित्य अकाडेमी सालांत’ चल्ली. नामणेचे कोंकणी कवी वल्ली क्वाड्रस अजेकार, नज्रेत नेरी ताकोडे, फिलोमेना सांफ्रान्सिसको आनी हिलरी डी’सिलवा निड्डोडी हांच्यो कविता प्रसतूत जाल्यो.

ವಾಚ್ | Vach

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ| मटवीकाणी] ಚಾಬುಕ್ | चाबुक

  ಕೊಣಾಕ್ ’ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ’ ಫಕತ್ ಮನರಂಜನಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ರಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಜೆದ್ನಾಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಿ ಫಕತ್ ’ಕಾಣಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಅರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಕಟಪಾಡಿಚೊ ರೋನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಚಾಬುಕ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾಣಿ. कोणाक ’मटविकाणी’ फकत मनरंजनाक आस्येत आनी कोणाक ती चिंत्नांक रसची सकत आपणायिल्ली. तें त्या त्या वाचप्याचेर होंद्वोन आसता. पूण एक मटविकाणी जेदनां वैचारीक चिंत्पाक उटवंक सक्ता ती फकत ’काणी’ जावन आसाना बगार अर्सो जावंक सक्ता म्हणच्याक ही काणी कांय गोवाय दीत. कटपाडिचो रोनी मोंतेरो कोंकणी काणियाशेतांत अपल्या विभिन्न रितिच्या काणियांक लागून वळकिचो. चाबूक एक असलीच विभिन्न काणी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕಾಜೂ ಭೀ | काजू भी

  ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಪಳೆಯಾ, ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಕಾಜು ಆನಿ ಕಾಜುಚಿ ಭಿ, ಜಿ ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಕಾಜು ಖಾವ್ನ್, ಭಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಕಾಜು ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಭಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಬಾಬ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭೋವ್ ಖಾಯ್ಸ್, ಬರ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊಕಿ, ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. व्हाव! कितें ह्या कवितेची सकत पळेया, वयलेभार पळेलें तर एक काजू आनी काजुची भी, जी आमी चडतावां ल्हान‌पणार कितलेश्यो काजू खावन, भियो घेवन आयिल्ल्यांव, आनी काजू तशेंच काजुच्या भियेचे कितलेशे खेळ खेळून आयिल्ल्यांव, हांगासर कवितेंत तें भुर्ग्यापणालें स्वपण जिवाळ कर्ताशें भग्ता. पूण तितलेंच न्हय, ही कविता जायतें सांगून वेता, तिच्च एका कवितेची सकत म्हणच्याक गोवाय दिता. वृत्तेन प्राध्यापक जावनासचो बाब वेंकटेश नायक म्हाका हेच्च चिंत्पाक लागून भोव खायस, बर्पान कितलो गुंडायेचोकी, संयबान सयत तितलोच खाल्तो आनी समजणेचो म्हण हांवें पार्किल्लो कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಅಧ್ಯಯನ್ | अध्ययन] ಮನಿಸ್, ಕವಿ.. ಸೋಧ್ | मनीस, कवी.. सॊध

 ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ, ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲಿ ಕರ್ನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ, ’ಕವಿತಾ’ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉಭ್ಜತಾ. ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬೂದ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕವ್ಣೆಕ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ ತಾಳೊ. ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ’ - ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಮರ್ಶಕ್/ಕವಿ ಮಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನೋಲ್ಡ್. ಎಕಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್/ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್. जेदनां मनीस अपली जिणी, अपलें चिंतप, अपली कर्नी हांचेर विमर्सो कर्ता, ’कविता’ तेदनांच उभजता. कविता हेरांक सांगची बूद न्हय, अपणान पाळन धाखयिल्लें लिसांव, कविता हेरांच्या दाकवणेक सजयिल्लीं उत्रां न्हय, बगार अपल्या कोशेडदाचो ताळो. ’कविता म्हळ्यार जिण्येचो विमर्सो’ - म्हणता नामणेचो इंगलीश विमर्शक/कवी माथ्यू आर्नोलड. एका प्रिन्सिपालाचो पूत जावन जल्मल्लो तर‌यी एका इसकोलाचो इन्स‌पेकटर/निरीक्षण अधिकारी जावन काम कर्न आसलो. कवितापाठ कामासाळाचेर प्रसतूत जाल्लें अध्ययन लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   ಆಂಗಣ್ | Angonn

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

       

            - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

 ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ 27ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ವಾಚ್ | वाच

  • Konknni Vachunk Proxikxonn

Lhan bhurgeank Romi lipintlean xikop suru korpacho vell aila ani taka DKA-n fuddakar gheunk zai oxem mot St. Andrew Igorjecho Padr vigar Fr. Gabriel Coutinho hannem ugtailem. Dalgado Konknni Akademin Vasco xarantlea kaim venchik Konknni mogiank vachpa vixim margdorxon kar’yaxalla 30 Setembr 2018 disa St. Andrew Firgojechea vosreant ghoddoun haddli. [Vach...]

  • Konknni Zagrutai Karyavoll

Dalgado Konknni Akademi ganva-ganvamni vochun Konknni amkam kitli mohotvachi ani ti ami amchea jivitant vaprunk zai hachem mohotv somzavpachea hetun zata titlea Aitarank lokam meren vochpacho yotn korta.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ| Kollounni

  • ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’

ಅಮರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೀನಾಸಮ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಕಯ್ತಾತ್ - ಹೆಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ (ಸನ್ವಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್, ಮಿರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೊತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ.  [Vach...]

  • ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ 2018

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ವರ್ಸಾಳಿ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್’ ಸರ್ತಿ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯ್ತಲಿ. मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल अखील भारतीय हंतार चल्ची वर्साळी ’कोंकणी कविता सादर’ सर्ती, मुंबयांत आशावादी प्रकाशन, वेवेगळ्या फिर्गजेच्या कोंकणी संघटनांच्या मजतेन ओकटोबर/नवेंबर मयन्यांत चलयतली.  [ವಾಚ್...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

  • ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾಚಿ ನವಿ ಸಂಗಿತ್ ಸಿಡಿ

ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ಆರ್ಥಾಭರಿತ್, ಆನಿ ’ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್’ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

   

 

ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಿನತಿ