ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                     आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

[ ಖಬರ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ 2017

ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ 2017’, ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ’ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ’ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚಿ ದ್ವಿ-ಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲಿಂ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್‍ಭಾರ್ ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಇರಾದ್ಯಾಚೊ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ 2017’ ಆನಿ ಹಾಚೆಸವೆಂ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾಠ್‌ಬೂಕ್ (ಕನ್ನಡ, ನಾಗರಿ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಚೊ), ’ಉದ್ಕಾಚೊ ಆರ್‍ಸೊ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ), ’ಮವ್ನ್ ಬೋಬ್’ (ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ (ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ) ಅಶೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಾನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಮಾನ್ ಆಸ್ತಲೊ; ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್‌ಯೊ), ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್ (ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ), ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್‍ಲೊ, ಹಾಸನ್ (ಅನುವಾದ್), ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ (ರೇಡಿಯೊ/ಮಾಧ್ಯಮ್), ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು (ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ ಮನಿಸ್). ह्या वर‍साचो ’कोंकणी संभ्रम २०१७’, घाटाच्या ’सुंटिकोप्प’ गांवांत हेच्च दसेंबराच्या १७ तारिकेर चलुंक आसतलो. कोंकणी तशें कन्नड भाशेची द्वी-भाशा कविगोश्टिंत विंचणार नामणेचे कवी आपलीं कविता वाचतलीं. हेच्च संधर‍भार ’साहित्याध्वारीं समाज‌सेवा’ इराद्याचो ’पयणारी.कोम क्रीस‌मस विशेस अंको २०१७’ आनी हाचेसवें ’कोंकणी उलय’ म्हळ्ळो पाठ‌बूक (कन्नड, नागरी आनी रोमी लिपियेचो), ’उदकाचो आर‍सो (मेलवीन जे. वास केलराय हाचो पयलो मटव्याकाण्यांचो जमो), ’मवन बोब’ (जोन सुंटिकोप्पाचो पयलो कविताजमो), ’मुखामुखी’ (दायज.कोम आनी पयणारी.कोम‌चेर पर‍गट‌ल्लीं संपादकीयां) अशें विंचणार च्यार कोंकणी बुकांचें मोकळीक कार‍यें तशेंच ह्या पावटीं कोंकणेच्या वेवेगळ्या शेतांनी महत्वाची देणगी दीवन आयिल्ल्या पांच मान कलाकारांक पर‍गट मान आसतलो; वल्ली वग्ग (कोंकणी काण‌यो), डा|एडवर्ड एल. नज्रेत (भलायकेचीं लेकनां), जेरालड वी. कार‍लो, हासन (अनुवाद), कन्सेपटा फेर‍नांडीस आळव (रेडियो/माध्यम), डा|आसटीन डी’सोज प्रभू (अंतर‌राश्ट्रीय कोंकणी मान मनीस). Hea vor‍sacho ’konknni sombhrom' 2017’, ghattachea ’sunttikoppo’ gamvant hechch dosembrachea 17 tariker cholunk astolo. Konknni toxem kon'noddo bhaxechi dvi-bhaxa kovigoxttint vinchnnar namnneche kovi aplim kovita vachtolim. Hechch sondhor‍bhar ’sahiteadhvarim somaz‌seva’ iradeacho ’poinnari.com' kris‌mos vixes onko 2017’ ani hachesovem ’konknni uloi’ mholl'llo patth‌buk (kon'noddo, nagori ani romi lipiecho), ’udkacho ar‍so (melvin je. Vas kelorai hacho poilo mottveakanneancho zomo), ’moun bob’ (zon sunttikoppacho poilo kovitazomo), ’mukhamukhi’ (daaiz.com' ani poinnari.com'‌cher por‍gott‌l'lim sompadokiyam) oxem vinchnnar chear konknni bukanchem mokllik kar‍yem toxench hea pauttim konknnechea vevegllea xetamni mohotvachi denngi diun ayil'lea panch man kolakarank por‍gott man astolo; Vol'li Vogga (konknni kann‌yo), da|eddvordd el. Nojret (bholaikechim lekonam), Jeraldd vi. Car‍lo, hason (onuvad), konseptta fer‍nanddis allvo (reddio/madhyom'), Dr|asttin ddi’soz probhu (ontor‌raxttri-i konknni man monis).

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತಿ ಕೋಣಿ

ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೂಕ್ ಭಗುನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ತಾ, ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಾಸತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ. ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ, ಭೋವ್ ಸೊಂಪಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‍ಲ್ಯಾ, ಭೋವ್ ಸಾದೆಂ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. नोव मयने आपल्या पोटांत व्हाववन, अपूण जावन खुद्द जायती दूक भगून जल्म घेत‌ल्ल्या भूर‍ग्याक एक आवय कितल्या मोगा-मयपासान पोसता, आनी फकत आपल्या भूर‍ग्यापासत अपलो संतोस, अपलें सूख सयत त्याग कर‍ता म्हळ्ळें अपुर्भायेचें चिंतप व्हाळंवची ही कविता खरिच्च जावन काळजाक लागचेतसली. बाय शीला भंडार‌कर कोंकणेंतल्या भोव थोड्या स्त्री-संवेदन साहीत रचतेल्यां पयकिंतली, भोव सोंपी भास व्हापार‍ल्या, भोव सादें पूण तितलेंच महत्वाचें चिंताप आमच्ये मतिंत उटंवचें प्रेतन कर‍चें दिसून येता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್

ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲೆಂ ಹಾದ್‌ಸಾಚೆಂ ಶೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಲಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ’ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾರಿ, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕತಾ, ಸವೆಂ; ಅಪ್ಣಾಕ್ ಎಲಿಯೆಟ್, ಪ್ಲೇಟೊಕ್ ವಾಚ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖರೆಂಪಣಿ ಜೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪ್ಲೇಟೊ, ಎಲಿಯೆಟಾಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ ಶಿವಾಯ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯೇ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ತೆಚ್ಚ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿಣುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ವಿರುಧ್ ಕರ್‍ನೆಚೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ತೆಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್? - ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಾದಂಬರಿ ] ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ

ಪುಣ್ ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಚಡುಣೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತೆಲೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಪಾಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ’ಇ-ಕಾದಂಬರಿ (ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್)’ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ’ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ’ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ  ] ಬಲಿ

’ಬಲಿ’ ಕಾಣಿ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಭ್ದ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆ ಸಭ್ದ್ ಆಮಿ ಜಿಕುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ತೆ ವ್ಹಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಡಂಬನ್ ] ಕಾವ್ಳೊ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ

"ತುಂ ಧಾಂಪ್‍ರೇ ತೋಂಡ್, ತುಜೆ ನಟ್ಟ್ ಪೂರಾ ಅರ್ನುಂಕ್ ಆಸಾಂ. ಆಯ್ಕ್, ಕಾವ್ಳೊ ಬೋಬಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಫುಡೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾತಾತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿಣೆಂ ತಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸಯ್ರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿಗಡ್ನಾಕಾತ್. ಆನಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ತುಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತೆಲಿಂ!". ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ 8 ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂನಿ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ’ಫೈನಲ್ಸ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. [खबर] मेलवीन लुद्रिकाच्या मुखेल‌पणाच्या ’कविता ट्रसट’ तशेंच आशावादी प्रकाशनाच्या जोड मुखेल‌पणाखाल, मुंबयांतल्या कोंकणी संघटनांच्या सहयोगांत चल‌ल्ल्या पांच वेवेगळ्या सर्तेंनी जिकून आयिल्ल्यांक, मुंबय मट्टार ’फैनल्स’, आयतारा, अक्तोबर १ तारिकेर जेरिमेरिंतल्या सां|जूड इसकोलाच्या होलांत, मानेसत जोन मसकरेन्हस आनी पंगडाच्या मुखेल‌पणाखाल भोव अपुर्भायेन चल्लें.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ವಕಾಲಾತ್

’ನೋ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ’ - ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪೂತ್, ದಾದ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆವಯ್ಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಭಯ್ಣಿಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ತಾ ಅಪ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್? ದೇಸಾಚೆಂ ಹೆಡ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊರ್‍ಟಾನ್ ದಿತಾನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕವಿ ಕಸೊ ವಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ತಲೊ?. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಥೊಡಿಂ ತರ್‌ಯೀ, ತಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ’नो म्हळ्यार नाका’ - एका आवयन अपल्या पुताक शिकंवचें पयलें लिसांव, पूण एक पूत, दादलो जाताना कोणायच्याकी आवयचेर, कोणायचाकी भयणिचेर, कोणायचाकी धुवेचेर भलत्कार कर्ताना कसो आनी कित्याक विसर्ता अपले आवयन शिकयिल्लें लिसांव? देसाचें हेड‌लायन जाल्लें फयसल आयलेवार कोर‍टान दिताना मनशापण एक घडी कांपलें म्हणताना, कवी कसो वगोच्च बसतलो?. डोनालड पिरेर बेळतंगडी लिखणेनांवार कांय पाटल्या सभार वर्सांनी अंतर‌जाळिचेर पत्रिकोध्यमाचो वावर करून आसा, बरयिल्लीं बर‍पां थोडीं तर‌यी, तीं बर‍पां ताच्या काळजाक प्रामाणीक जावन आसात म्हणून जायत्यांनी सांगचें हांवें आयकलां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕವಿತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ತರ್ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಉಮಾಳೆ, ಕೊಣಾಕ್ ತಳ್ಮಳೆ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಳ್ಸಳೆ. ಕವಿತೆಚೆ ಎಕೇಕ್ ಭಾವ್, ಎಕೇಕ್ ರೂಪ್, ಎಕೇಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ವೋಡ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂಚ್ ಸುಸ್ತತಾ. कविता कोणाक सोधनां तर अनी कोणाक उमाळे, कोणाक तळमळे तर आनी कोणाक सळसळे. कवितेचे एकेक भाव, एकेक रूप, एकेक विचार जेदनां ती कविता वाचतां वाचतां दोळ्यां समोर उभी जाता, तिच्च कविता वाचप्याक आंवडता म्हणच्याक कांय ही कविता गोवाय दीत कोण्णा. बाय स्मिता प्रभू अपरूपान कोंकणी तशेंच कानडी भासेंत कविता बरयता. साहित्याचो भर्पूर वोड तिका आसा म्हळ्ळें तिचीं बर्पां वाचतांच सुसतता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತರ್ಫೆನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಚಲ್ಚಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಹಾಚಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಚೊವ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮಯ್ಸೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಸಯ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ. मेलवीन लुद्रिकाच्या ’कविता ट्रसट’ तर्फेन अखील भारतीय मट्टार वर्सान वरस चल्चा ’कोंकणी कवितावाचन स्पर्धो’ हाची मुंबयांतली चोवती सर्ती सप्तेंबराच्या २३ तारिकेर सन्वारा सांजेर ६:०० वोरांचेर, जेरिमेरिंतल्या सां|जूड इसकोलाच्या सालांत, आशावादी प्रकाशन आनी कोंकण तारां जेरिमेरी हाणीं चलवन वेली. हेच्च संधर्भार फामाद कोंकणी काण‌येगार, कवी वल्ली वग्ग मयसूर हांच्या अध्यक्ष‌पणाखाल कवितागोश्टी सयत चल्ली.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಳವ್ಣಿ ] ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‍ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚಿಂ 9 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನ, ’ಅಮೂಲ್ಯ -ಆಕಾಶ್’ ಪಂಗ್ಡಾಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ’ಎನ್.ಬಿ.ಜೆ.ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2017’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಹ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. नमान बाळोक जेजू, लोकामोगाळ कोंकणी मयन्याळें आपलीं पत्रिकोध्यमाचीं ९ वर्सां संपयतान, ’अमूल्य -आकाश’ पंगडासवें मेळून कोंकणी समुदायां भितर‍ल्या तर्न्या तालेंतांक व्हळकून मान कर्च्याक ’एन.बी.जे.यूव प्रतिभा पुरसकार २०१७’ मांडून हाडता. ह्या पुरसकाराक अऱ्ह जाल्ल्यांनी अर्जी पाटवंक पुरसकार समितीन उलो दिला.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಖಬರ್ ] ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಆನಿ ನಾ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 16 ಕಾದಂಬರಿ, 120 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, 45 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ, 600 ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ವಿಖ್ರೋಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಮ್‌ವಾರ್ ನಗರ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸುನ್, ಉಟುನ್ ಬಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಯ್ತಾಂವ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಕಾಣ್ಯೊ

[ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

ಕವಿತಾ

[ಹೆರ್ ಕವಿತಾ..]

ಇ-ಬೂಕ್

ಖಬ್ರೊ

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಅರ್ಗಾಂ

  ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್
  ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ
  ದೆಕುನ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ

                                 - ಏಕ್ ಭಕ್ತಿಕ್

ಕಳವ್ಣಿ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

ವಿನತಿ