ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ ಖಬರ್|Khobor] ದಲ್ಗಾದೊ ದಿವಸ್ | Dolgado Divos

ಪಣಜಿ (ಮಾಯ್ 8): ಬರೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಕ್ಡೆಂಚ್ ವೆವ್ಹಾರಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅಶೆಂ ಬರಿಯೆಚಿಯೆ ಭಾಗ್. ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ ಶಾವಿಯೆರಾಚಿಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪಾದ್ರ್ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ್. ಮಾನುೆಲ್ ಗಮೆಸ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹುಣ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಯೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಕಾದೆಮಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚಿ ನಾಚ್ ರುಪಾನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಆಮಂತ್ರಣ್-ಪುಸ್ತಿಕಾಚೆಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರುನ್ ಆಮಂತ್ರಣಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಲಕಾಂಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಕೆಲೆ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. Ponnje (Mai 8): Borem asa tem rokddench vevharant ghalunk zai, oxem Boriechie Bhag. Francis Xavierachie Igorjecho Padr Vigar Fr. Manuel Gomes hannem mhunnlem ani amchea Borie ganvant ami Akademin nirmann kelolea dobajeanchea gitanchi nach rupan ek karyavoll ghoddoun haddun tancheach amontronn-pustikachem onukoronn korun amontronnam Konknnint chhapunk lokank utsahit kele mhunn sanglem. Itlench nhoi tor amchie ximiterint 27 fatri Konknni bhaxent ghaleat ani Konknni nemalleancho apunn prosar kortam toxench heramni korchem mhunn tannem mukhar sanglem. Fr. Manuel Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea Dalgado Dis-ak Mukhel Soiro koso uloitalo. Tache borabor Manacho Soiro mhunn Assaganv-cho Sorponch Jalendra Govekar, Mons. Dalgadocher mukhel ulovp korpi Prof. Edward de Lima, DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle.

ವಾಚ್ | Vach

[ ಖಬರ್] ವೈಭವೀಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ | वैभवीक कोंकणी अभियान

ಮುಂಬಯ್ (ಮಾಯ್ 6): ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್/ಭಾಸೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾನ್ ಘರಾ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್, ಮುಡ್ಲಾ ಅಂಧೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೊಡಾಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ-ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಘಡ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ-ಯುವ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ (’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ), ’ತಾನ್’ (ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಬಾಯಿಲ್ ಬಮ್ಮುಣು’ (ವಸುಧಾ ಪ್ರಭುಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ (ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್‍ಕ್‌ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ), ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಬೂಕ್), ಆಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮಾನ್, ಉಲವ್ಪಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ (ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್), ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ (ಪ್ರಮುಕ್ ಉಲವ್ಪಿ), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಪಿ. ಲೋಬೊ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್’ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ, ’ಬೆಂಡ್ರಾಚೆ ಕಳೆ’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಖೆಳಯ್ಲೆ ಆನಿ ’ಕೊಂಕಾಣ’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ’ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಚಿ ಕೊಂಬಿ’ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ. ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. मुंबय (माय ६): कोंकणी साहीत/भासेक थेंको दिंवच्या इराद्यान ’आशावादी प्रकाशन’च्या मुखेल‌पणाखाल मुंबयांतल्या घरान घरा कोंकणी व्हर्च्या इराद्यान ’कोंकणी अभियान समिती’ आयतारा सांजेर ४ वोरांक, मुडला अंधेरिंतल्या महाकाळी केवस रोडाच्या ’आत्म-दर्शनांत’ घडली. पयली कोंकणी भुर्गीं-यूव कविगोश्टी, पांच कोंकणी बुकांचें मोकळीक (’पाटीं पर्तल्लीं ल्हारां’ (वाल्टर लस्रादो नक्रेन तर्जण केल्ल्यो काण‌यो), ’तान’ (प्रसन्न निड्डोडिचो कविताजमो), ’बायील बम्मुणू’ (वसुधा प्रभुचो कविताजमो), ’पड‌बिंब’ (रीटा आलबुकर‍क‌चो कविताजमो), ’सुक्ती भर्ती’ (वल्ली क्वाड्रसाचो कविताविशलेषणांचो बूक), आट स्त्री साधकांक मान, उलवपां तशेंच सांसकृतीक कार‍यीं आटापून आसच्या ह्या काऱ्याक मानेसत भूशण भावे (साहीत अकाडेमिचो संचालक), मा|बा|प्रताप नायक (प्रमूक उलवपी), मानेसत पासकल बी. पिंटो आनी मानेसत वी. पी. लोबो सयरे जावन हाजर आसले. मा|प्रताप नायक हाणीं ’कोंकणी भास आनी महत्व’ विशीं उलयलो, ’बेंड्राचे कळे’ पंगडान हासकुळे खेळयले आनी ’कोंकाण’ पंगडान रिचार्ड डी’सोजान बरवन निर्देशन दिल्लो ’शेजार‍याची कोंबी’ नाटक खेळयलो. वल्ली पायस हाणें कार‍यें चलवन वेलें.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಳೊಕ್] ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್

ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್/ಬೊಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಸೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಭೋವ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ, ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ. ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಉಮೆದ್ ಚಡ್ತಾ ಅನಿ ತಿಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ವಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. कोंकणी म्हळ्यार फकत्त आमी उलंवची भास/बोली मात्र न्हय. च्यार प्रमूक राज्यांनी ह्या भासेचो उपेग जाता. कोंकणी तर्जण शेतांत महत्तराचो वावर करून आसची बाय डा|गीता शेणय संयबान भोव सादी आनी खाल्ती वेक्तित्वाची, पूण चिंत्पांत तितलीच बुध्वंत आनी जाण्वायेची. हिणें केल्ल्या वावराक पळेतानांच उमेद चडता अनी तिचेर अभिमान भग्ता. देकून हें वळके लेखन हांगासर पर्गट केलां.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ | इगर्जेक वचनाका

'Go not to the temple'; ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರಾನ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ/ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಕರ್ಚಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸುನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವ್ಹಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ಕಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್‌ಗಿರಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್. 'Go not to the temple'; रबींद्रनाथ टागोरान अजीक कांय शेंभोर वर्साधीं बरयिल्ली कविता आज सयत कितली प्रसतूत. मनीस आज सयत इमाज्यो/पुतळ्यो कर्चार, तांचें रक्षण कर्च्यार वेसत जाला पूण जीव आसून व्हळवळतेल्यांचे व्हळवळे जांव कळवळे जांव ताच्या दोळ्यांक दिसानांत, कानांक आयकानांत. डा|विन्सी पांबूर वृत्तेन एका कोलेजिचो प्रिन्सिपाल, साहित्यांत दोतोर‌गिरी आपणायिल्लो, ’आमचो संधेश’ पत्राचो आधलो संपादक, एक नामणेचो बरयणार तशेंच तर्जण‌कार.

ವಾಚ್ | वाच

[ ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ] ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್

ಝುಜಾವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಝುಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭವ್ ಜಾಲಾ. ಇರಾಕ್-ಕುವೇಯ್ಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆಂ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂವೆಳಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ, ದುಸ್ರೆ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಪಡ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಜೆದ್ನಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲಾರಾಂ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧ್ ಕುಡಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕುಣೀಸ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಡಾ| ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್ ಹಾಚಿ ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ’Big Brother ಕಾಣ್‌ಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್. झुजाविशीं सभार काण‌यो आमी वाचल्यात, जायत्यांनी बरयल्यात पूण भोव थोड्यांक झूज म्हळ्यार कितें म्हळ्ळो अनभव जाला. इराक-कुवेयट पयलें झूज जांवचे वेळार हांव कांय शिकून आसलों पूण दुस्रें २००२ इस्वेंत दुस्रें झूज जांवचेवेळार पयल्या झुजांवेळार घड‌ल्ल्यो जायत्यो भिरांकूळ काण‌यो हांवेंय आयकल्ल्यो, दुस्रे झुजावेळार न्यूकलियर बांब पडची भिरांत आमकां आसली देकून आमकां त्या पासत जोक्ती तयाराय करून दिल्ली, जेदनां सर्कारी अलारां व्हाजताना आमकां एका नम्यार‌ल्ल्या बंध कुडाक वचुंक आसलें, थंयचर आसच्या वार‍याचें मुखोटें न्हेसुंक आसलें. कुवेयटांत अखील भारतीय लेखकांचो एक्तार कांय एकुणीस भासेंतल्या साहितिंच्या मेळिंत म्हाकाय हांची वळोक जाली. डा| मिर्जा उमर बेग हाची मूळ इंगलीश भासेंतल्या ’Big Brother काण‌येचें कोंकणी तर्जण.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಿಚಾರ್] ಭಾಶಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುವೆಂ ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಪಳೆತಾ೦ವ್ (ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಭರ್ಲಾ೦ ಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತೂ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾ೦ತ್ ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಏಕ್ ’ಕಲಾ’ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ನೈ೦, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕರಕುಶಲ್(ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಯಾ ವಿಜ್ನಾನ್(ಸಾಯನ್ಸ್), ಬಹುಶಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಯಾ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚೆ ವಿಚಾರ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಖೈರ್‌ಲಂಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೊಪಾರ್ಡಿ

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಚೊ ದೇಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದೇವಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾಖವ್ಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಪುಣ್ ಕರ್ನೆಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ದಗ್ದವ್ಣಿ ಭಗುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಭಗುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ಲ್/ಚೆಡುಂ/ಸ್ತ್ರೀ. ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಮಾಜ್ ಆಮಿ ರುತಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ - ಹೆ ಮನ್ಶಾ ಧರ್ಮಾಚೆಗಿ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಕ್ ಥರ್ಥರೆಂ ಕಾಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಮರಾಠಿ ಕವಯತ್ರಿ ಬಾಯ್ ನೀರಜಾ ಧುಲೇಕರ್ ಹಿಣೆಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕವಿಥಂಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ಸೊ ಆಟೊವ್ ಕರುಯೆತಾ. आमचो देस कायदे कानुनाचो देस. आमच्या देशाक भारत माता म्हणतात, न्हंयांक सयत देविंचीं नांवां. पूण तें सर्व धाखवपाक मात्र, पूण कर्नेंत आज पासोन दगदवणी भगून आयल्या, भगून आसा आनी भगून आसची जावनासा बायल/चेडूं/स्त्री. आज इतली भिरांकूळ समाज आमी रुतां केल्या म्हळ्यार, ल्हा-ल्हान भुर्ग्यांचेर सयत अत्याचार करून ताका लगाड काडतात. पूण पयलें सवाल हें - हे मनशा धर्माचेगी? अख्ख्या महाराश्ट्रक थर्थरें कांपयिल्ल्या थोड्या अमायक घडितांचेर ही कविता विणल्या प्राध्यापकी तशेंच नामणेची मराठी कवयत्री बाय नीरजा धुलेकर हिणें. ही कविता वाचून समाजेंत कविथंय आसुंक जाय जाल्ल्या प्रामाणिकतेविशीं मात्सो आटोव करुयेता.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಭಾಷಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  

ಉಂಚ್ಲಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್. ಹಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತೊಯೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಖೂಬ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಪರಿಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆನಿ ತರ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ (2018, ಎಪ್ರಿಲ್ ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಎ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ) ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಯಾ. उंचली तर्जण‌कार्न जावनासा बाय डा|गीता शेणय. हिणे केल्लो वावर तोयी पाटल्या पंद्रा-वीस वर्सांनी कानडी तशेंच कोंकणिंत केल्लो वावर खूब आसा. आनी तिच्या वावराक तशेंच तिचेपरिंच वावर करून आयिल्ल्या समेसत तर्जण‍कारांक तकली बागवन मान कर्तां. आनी तर्जणेविशीं आमची समजणी वाडंवचे इराद्यान हें लेखन (२०१८, एपरील सात तारिकेर मंगळूर युनिवर्सिटिच्या एम.ए. विध्यार्थिंक आसा केल्ल्या पाठांत प्रसतूत जाल्लें) पयणारी वाचप्यांखातीर दिलां. वाचून तुमची अभिपराय दिया.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್] ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್

ಅಜೆಕಾರ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ/ಬೆಟಾಂ, ತೊಟಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ಮೊಗ್ರ್ಯಾಕಳೆ ಫುಲ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಕಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ, "ಪುತಾ, ತುಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿಲೊ ದೋರ್ ಭೋವ್ ಬರೊ ಆಸ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಯೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ದೋರ್ ಪುಣಿಂ ಹಾಡ್ತೊಯ್ ನ್ಹಯ್?". ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೊ ದೋರ್ ಚಿರುನ್ ವೊವ್ಳಿ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ದೊರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ (ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂ/ಆಬೊಲಿಂ) ಗುಂತಾಲಿಂ. ಅನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾರ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಲೊಂ; "ಶೀ... ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಕಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ದೋರ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಸ್ತಿತ್". ಆಯ್ಕುನ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಹಾಸ್ಚಿ ಆಕಯ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಲಿ; "ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಸೊಡ್ ಪುತಾ, ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್." अजेकार घाटाच्या मुळाची फिर्गज देकून गादे/बेटां, तोटांचो जागो आनी पांगळांत घरान घर मोगऱ्याकळे फुल्ताले. देकून केदनांय हांव बस्सार पांगळा गेल्लेवेळार म्हज्या आकयन विचार्चें आसलें, "पुता, तुमचे तेवशिलो दोर भोव बरो आसता, देकून येताना इल्लो दोर पुणीं हाडतोय न्हय?". केंळब्याचो दोर चिरून वोवळी करून, त्या दोरांत फुलां (मोगऱ्यां/आबोलीं) गुंतालीं. अनी हांव तिका पोक्रिपणार जवाब दितालों; "शी... म्हाका लज दिसता आकय, हांवें बस्सांनी दोर व्हर्चें पळेल्लीं हासतीत". आयकून अपलेसतकीं हासची आकय जवाब दिताली; "हासतेल्यांक हासुंक सोड पुता, हासतेल्यांचे दांत दिसतात." Ojekar ghattachea mullachi firgoz dekun gade/bettam, tottancho zago ani pangllant ghoran ghor mogreakolle fultale. Dekun kednam-i hamv bossar panglla gel'levellar mhojea akoin vicharchem aslem, "puta, tumche teuxilo dor bhovo boro asta, dekun yetana il'lo dor punnim haddtoi nhoi?". Kemllbeacho dor chirun voulli korun, tea dorant fulam (mogream/abolim) guntalim. Oni hamv tika pokriponnar zovab ditalom; "xi... Mhaka loz dista akoi, hamvem bossamni dor vhorchem pollel'lim hastit". Aikun oplestokim haschi akoi zovab ditali; "hasteleank hasunk sodd puta, hasteleanche dant distat."

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ರೋಜಾ

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ’ನಂದಿನಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿಣೆಂ ಮೂಳ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ 2006-7 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ] ಸಂಘರ್ಷ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್, ಘಟನಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್. ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಅಂಕಣ್] ಜಿಣಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವ್ - ಇಶ್ಟಾಗಾತ್

ದೇವ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಆಶೆತಾ, ಇಸ್ಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ. ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್, ಘಡ್ನಾರ್, ವಕಿಲ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್, ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್, ಬಾಪಯ್, ಗೊವ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿ. ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಇಸ್ಟಾಗಾತ್ ಕಸಿ? ಅದಾ೦ವ್ ಅನಿ ಏವ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಇಸ್ಟಾಗಾತಿನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦. ದೇವ್ ತಾ೦ಚೊ೦ ಈಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿ೦ ತಿ೦ ಅನಿ ಅಮಿ೦ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್. ಹೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚೆಂ ಅಂಕಣ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ದೆ|ಬಾ|ಆಂಟನಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ 1931 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ, 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. 1987 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಹಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. दे|बा|आंटनी डी’मेल्लो, जेज्वीत याजक १९३१ इस्वेच्या सप्तेंबर ४ तारिकेर मुंबयांत जल्मलो, १९६१ इस्वेंत जेज्वीत याजक जालो. उपरांत अमेरिकांत वावर करून आसताना जायतीं आध्यात्मीक बर्पां हाणीं बरयलीं. हाच्या थोड्या अमोलीक बर्पां पयकिंतली एक काणी ही, नामणेचो तर्जण‌कार जे.वी.कारलोन तर्जण केल्ली.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ತಾಂದುಳ್ ಮಧು ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್

ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮಧು ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮಧುಸವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾಲಿಂ - ’ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ. ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ವಾಚ್ | वाच

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್

ಸಾಂ|ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸಂಘ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಮಾರ್ಚ್ ಅಟ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಮಿರಾರೊಡ್ ’ಸ್ನೇಹ ಸಾಗರ್’ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. [ವಾಚ್...]

  • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. मुंबयांत वेवेगळ्या शेतांनी महत्वाची देणगी दिल्ल्या आनी दीवन आयिल्ल्यांक विंचून माय ६ तारिकेर मुंबयांत चलुंक आसच्या ’कोंकणी अभियान समिती’ काऱ्यावेळार पर्गट मानाक विंचला. [ವಾಚ್...]

  • ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನ್

 2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ವೆರ್, ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಡೆಲ್ಹಿಂತ್, ಬಹು-ಭಾಶಿಕ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.२०१८ फेबरेर २१ वेर, अंतर‌राश्ट्रीय आवय भाशेचो दीस आसलो. त्या पासून, ह्या दिसा, साहित्य अकाडेमीन डेल्हिंत, बहू-भाशीक कवी सम्मेळन घडून हाडलें.[ವಾಚ್...]

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 

 ವಿನತಿ