ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Poetry | By Jess Fernandes

 

Bab Jess Fernandes's poetry from 'Kirvontt', which won Sahitya Akademi Award in 2005. One of the most admired poets in Goa, a tiatrist, writer and a fabulous Konkani lover.

Read

 

Poetry | By Dr.Purnananda Chari

 

Bab Purnananda Charis entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a relevant poetry that beautifully explains the need to fight against 'Corona'.

Read

 

Poetry | By Mahesh Gaonkar

 

Bab Mahesh Gaonkar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a beautiful thought provoking poetry.

Read

 

Poetry | By Fr.Jose Silveira

 

Bap Jose Silveira's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, reminds us about our journey and the destination through his beautiful spiritual poetry.

Read

 

Poetry | By Rupali Mauzo Kirtani

 

Bai Rupali Mauzo Kirtanis entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, heart touching poetry beautifully portrays how the changing of situation can happen so quickly.

Read

 

Poetry | By Fr.Myron Jason Baretto

 

Bap Myron Jason Baretto's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, writes on why does a human being need to live with fear?.

Read

 

Poetry | By H. Manoj J

 

Bab H. Manoj J's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, when there is mother, there is a world altogether, the poet has poured his heart through this poetry.

Read

 

Poetry | By Urjita Bhobe

 

Bai Urjita Bhobe's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, her poetry beautifully uses colors as symbol to say the changing values of our society.

Read

 

Poetry | By Sangeeta Naik

 

Bai Sangeeta Naik's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, she has brought a beautiful poetry with few questions for those who believe in the 'sati custom'.

Read

 

Poetry | By Avinash Kunkolkar

 

Bab Avinash Kunkolkar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, as the contest progresses, the tougher it is going to be, see the beauty in this poetry.

Read

 

Poetry | By Clive Soz

 

Bab Clive Soz's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, life experience is certainly better than learnt lessons.

Read

 

Poetry | By Pooja Naik Gaonkar

 

Bai Pooja Naik Gaonkar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a reality based poetry tests the consciousness of every human being.

Read

 

Poetry | By Shantanu Aiya

 

Bab Shantanu Aiyas entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, yet again an impressive writeup by young, talented poet, who makes readers think through this poetry.

Read

 

Poetry | By Atisha Surlikar

 

Bai Atisha Surlikar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a beautiful poetry that portrays her village.

Read

 

Poetry | By Balakrishna Mallya

 

Bab Balakrishna Mallya's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, when the spirituality comes as a strength to face the struggle in life, the beauty of living itself is different.

Read

 

Poetry | By Vincy Quadros

 

Bab Vincy Quadros's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a philosophical thought provoking poetry beautifully tells a story of two doors;a narrow and a broader.

Read

 

Poetry | By Kajal Raikar

 

Bai Kajal Raikar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a lovely thought she has brought in her poetry, that will force us to think and reflect.

Read

 

Poetry | By Sandesh Bhandekar

 

Bab Sandesh Bhandekar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, this poetry will compare today's school days with olden school days.

Read

 

Poetry | By Prakash D. Naik

 

Bab Prakash D. Baik's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, the beauty of this poetry is when the poet sees himself in other living creature on earth.

Read

 

Poetry | By Anjali Kinni

 

Bai Anjali Kinni's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, as we keep reading this poetry, a familliar face comes infront of us.

Read

 

News | Vincy Quadros DKAcho Odheoksh

 

Bab Vincy Quadros is the new president of Dalgado Konkani Academy, Goa. Bab Vincy Quadros is Sahitya Akademi award winning writer, a noted poet, activist and a visionary leader.

Read

 

Poetry | By Deepraj Satordekar

 

Bab Deeprak Satordekar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, like each time, his poetry takes us to a different world and makes us think.

Read

 

Poetry | By Jo. Si. Siddakatte

 

Fr Jo. Si. Siddakatte's poetry every time brings life in each of the words he uses, being an Editor, Playwright, and poet, his poetry will create an image of its own while reading.

Read

 

Poetry | By Sakharam Borkar

 

Bab Sakharam Borkar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, short but an effective poetry that has too many stories in it.

Read

 

Poetry | By Annie De Colvale

 

Bai Annie De Colvale's entry for the 'Poetry of the Month' contest in March, a reality based poetry that exposes the hypocrite mind of our society.

Read

 

Editorial | Konkani Drama - Views

 

  Mumbai was the hub for all Konkani work, Konkani journalism, Konkani Tiatr, Konkani drama. How far Mumbai Konkani has reached, a brief overview by Valley Quadros.

Read

 

Drama-Review | Nagddim

 

Fr.Chetan Lobo is not only a fabulous story writer, a rational thinking analyst, journalist and also a good orator. Here he reviews the recent Konkani drama of Fr.Allwyn Serao 'Nagddim'.

Read

 

News | New Co-Editor of Poinnari

 

Bab Shailendra Mehta, a noted Konkani poet, columnist, analyst, activist has been selected as the Co-Editor of Poinnari.com, the only literary portal in Konkani, publishing Konkani Literature in three scripts started on 13 Dec 2015 under the Editorship of Poet, writer Valley Quadros, Mumbai.

Read

 

Poetry | By Akshata A Bodke

 

Bai Akshata A Bodke's poetry. Its about the ocean and the relationship between the ocean and human.

Read

 

Story | By Dr.Purnananda Chari

 

Bab Dr.Purnananda Chari, a noted poet, singer, actor, playwright has presented a powerful short story 'Ek Morna Chitt' (A Suicide Note), a must listen story.

Read

 

News  | 3 Konkani Books Released

 

Konkonngar Prokoxon began its journey by releasing three unique books; First time in the history of Konkani, that a book consisting of three scripts (Kannada, Nagari and Romi) released in Goa. 'Maddathaun Telakhanni Poreant' (Konkani translation of English book of Antonio Veronica Fernandes) was released by Bab Dilip Borkar, 'Sankhov' (Selected 25 short stories of Valley Quadrush) was released by Bab Damodar Mauzo, 'Moila Fator' (27 National level poetry compilation, edited and transliterated by Valley Qudrush) was released by Bab Madhav Borkar. A detailed report in three scripts in Konkani.

Read

 

News  | 2 Konkani Books Released

 

Two Konkani books (Children Literature) by Bai Nayana Adarkar and Bai Saraswati D Naik were being released by Bab Prabhar Timble and Bab Vincy Quadrush (President of Dalgado Konkani Academy) on 1 March 2020 at Goan Heritage Hotel during the release of Konkonngar Prokoxon.

Read

 

Announcement  | National Literary Contest 3

 

Late Wilfy Rebimbus memorial, National level Konkani Literary Contest -3 in three scripts (Kannada, Nagari and Romi) was announced by Bab Prabhakar Timble on 1 March 2020 at Goan Heritage Hotel, Calangute, Goa. Poinnari-Veez jointly organises this contest since last two years. Poinnari is the only literary portal publishing Konkani literature in three scripts, Veez is the only e-Magazine, a weekly, being edited and published by Dr.Austine DSouza Prabhu from Chicago, USA.

Read

 

News  | Konkonngar a new Bridge in Konkani

 

Konkonngar Prokoxon, a new publication in Konkani using three scripts (Kannada, Nagari and Romi) for its publication has opened a new bridge in Konkani, which is very much needed - said Bab Arun Sakhardande, the president of the function held on 1 March 2020 at Goan Heritage Hotel, Calangute, Goa. He was speaking after the release of the new publication, whose publisher is Antonio Veronica Fernandes and the Editor is Valley Quadrush.

Read

 

Story | By Concepta Fernandes

 

Bai Concepta Fernandes Alva, works for All India Radio, she has encouraged/motivated several writers, poets, artists since last 30 years. Here she presents a reliaty based short story 'Bondh' by Valley Quadras.

Read

 

Result | Poetry of the Month - 3

 

Digital is the way forward, listen to the Poetry of the Month by the poet Bai Rupali Mauzo Kirtani. You may download and share the poetry.

Read

 

Poetry | By Rupali Mauzo Kirtani

 

Bai Rupali Mauzo Kirtani's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, a simple looking but an effective poetry, which is also the Poetry of the Month-3.

Read

 

 

Book-Review | Ek Novo Somsar

 

Melvin J. Vas. Kelarai is not only a fabulous writer, poet but also a Critique/Analyst. Here is yet another book review article by him on Fr.Chetan Lobo's collection of short stories 'Ek Novo Somsar'.

Read

 

Result | Poetry of the Month - 2

 

The prime responsibility of a poet is to ask questions, in order to do so, the poet has to be awake. Here is a powerful poetry, perfectly relevant to today's situation in our nation.

Read

 

Result | Poetry of the Month - 1

 

Not trying to exaggerate, and a powerful poetry does not need any hype either. The first month itself has brought 23 fabulous poems from across various regions.

Read

 

Column | By Fr.Jason Pinto, Udyavara

 

 The digital transformation has not just opened new gates but broadened our views, thanks to the technology, our youth writers expressing their views much broader and valuable. Fr.Jason Pinto's new column of articles on 'Konkani and Konkaniponn'.

Read

 

         

Short Stories

Kothapatt

Poetry

Poetry of the month
Colorful Shadows
Kovitapatt
Broto
Chirputtam

 

  Kathadaaiz

 [Ek Morna Chitt]

         << Listen >>

 

 [Bond]

         << Listen >>

 

 [Ek Oporgottit Kanni]

         << Listen >>

 

     [Dedd Hozar Rupoi (Rs.1,500)]

         << Listen >>

 

     [Bondodd (Restriction)]

         << Listen >>

 

     [Eka Pindlelea Panachi Kotha]

         << Listen >>

 

     [Rinnkari (The Borrower)]

         << Listen >>

 

[Ghumvchem Pallnnem:Giant wheel]

         << Listen >>

 

     [Xhinn (Anger)]

         << Listen >>

 

[Bomboicho Mam:Bombay's Uncle]

         << Listen >>

 

     [Ashawadi (The Optimist)]

         << Listen >>

 

    [Mumboichea Mamachi Pett]

         << Listen >>

     [Bezar Korinaka (Don't mind)]

         << Listen >>

      [Sach Ka Samna]

         << Listen >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

News

DIVO completes 25 years

Started in 1995 under the Editorialship of J.B.Moraes, leading weekly Divo completes 25 years.

<< Read >>

 

Vincy Quadros-achem Pustok

‘Fr. Conceicao D’ Silva, Ek Yatra’ Vincy Quadros-achem Anik Ek Pustok Uzvaddailem.

<< Read >>

 

Riportt Pustok

DKA-n Fattlea Tin Vorsacho Riportt Pustok Uzvaddailem, DKA-chea Vangddiank Funkott.

<< Read >>

 

Osmitai Dis

DKA-n Monoilo Osmitai Dis, Dr. Jack de Sequeira-cho Kelo Ugddas Khasgi Paunddear Dr. Sequeiracho Putllo bandat : Prof. Dr. Edward D’ Lima-an Keli Suchovnni.

<< Read >>

 

Konknni Potrkarita Dis

DKA monoita Konknni Potrkarita Dis. Anthony Menezes-acho Zatolo Bhouman.

<< Read >>

 

Borovpianchem Sommelon

DKA-Chea Konknni Borovpianchem Sommelon.

<< Read >>

 

Daijidubai Puroskar 2019

Clarence Pinto Kaikamba has bagged the prestigious Daijidubai Puroskar for the year 2019.

<< Read >>

 

Kavita Puroskar 2019

Guadalupe Dias has bagged the prestigious Mathais Family's Kovita Puroskar by Kavita Trust for the year 2019.

<< Read >>

 

Sevok Diamond Jubilee

Diamond jubilee celebration of 'Sevok' monthly on the 1st Jan 2020.

<< Read >>

 

DKA Puroskarak pustokam

Puroskara khatir DKA pustokam magoita.

<< Read >>

 

Poetry Writing Contest

Result of Konkani poetry writing contest 2019 by Kavita Trust is declared. Sanika Powar bags first prize.

<< Read >>

 

DKA-n Pustokam Uzvaddailim

DKA-n ‘Gõy Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem, Padr. Jose Dias-achem Poilench Nibond Pustok porzoll’llem.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

 

BOOKS

माडाथावन तेलाखणी पर्यांत

          

       A. Veronica Fernandes

 

सांकव

          

       Valley Quadras

मयला फातर

          

       Compilation of 27 Poems

बेलाबायचो संकर आनी हेर काणयो

          

       Nayana Adarkar

जादुचो पतंग आनी काणयो

          

       Saraswati D. Naik

भितरलो कवी

          

       Valley Quadras

वाटॆ वयलें रगत

          

       Venkatesh Nayak

 

Ek Novo Somsar

       

       Fr.Chetan Lobo

 

Announcement

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Kindly Support

 

   

   

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read