ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Poetry | By Anjali Kini, Cochin

 

Bai Anjali Kini, Cochin's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, short but thought provoking poetry that speaks about who am I.

Read

 

Poetry | By Clive Soj Bolliye

 

Bab Clive Soj Bolliye's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, beautifully explains the meaning of life and struggle.

Read

 

Poetry | By Avinash Kunkollkar

 

Bab Avinash Kunkollkar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, beautifully portrays the harsh reality of today and questions the human being.

Read

 

Poetry | By Rajashree Sail

 

Bai Rajashree Sail's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, its a short but effective and thought provoking poetry.

Read

 

Poetry | By Vrushali Kellekar

 

Bai Vrushali Kellekar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, its about the mind and how it creates a new world altogether.

Read

 

Poetry | By Shubha Barad

 

Bai Shubha Barad's entry for the 'Poetry of the Month' contest in February, sure to take the reader to a different world.

Read

 

Book-Review | Ek Novo Somsar

 

Melvin J. Vas. Kelarai is not only a fabulous writer, poet but also a Critique/Analyst. Here is yet another book review article by him on Fr.Chetan Lobo's collection of short stories 'Ek Novo Somsar'.

Read

 

Result | Poetry of the Month - 2

 

The prime responsibility of a poet is to ask questions, in order to do so, the poet has to be awake. Here is a powerful poetry, perfectly relevant to today's situation in our nation.

Read

 

Poetry | By Shailendra Mehta

 

Bab Shailendra Mehta, one of the rational poets, has brought a powerful poetry, that portrays the wicked game against the humanity.

Read

 

Editorial | By Valley Quadros

 

How many of us have experienced war? here is breath taking real stories beautifully penned by Antonio Veronica Fernandes in his book in English 'From coconut trees to oil wells', a must read editorial on gulf war (1 and 2).

Read

 

Poetry | By Nutan Sakhardande

 

Bai Nutan Sakhardande, one of the fabulous Konkani poet in Goa, has once again brought a sensitive topic in her poetry.

Read

 

Story | By Shantanu Aiya

 

Shantanu Aiya's short story may have not won a prize, but hasnt failed to impress the judges in the 'National Level Konkani Literary Contest 2019' held by Poinnari-Veez.

Read

 

 

Result | Poetry of the Month - 1

 

Not trying to exaggerate, and a powerful poetry does not need any hype either. The first month itself has brought 23 fabulous poems from across various regions.

Read

 

Column | By Fr.Jason Pinto, Udyavara

 

 The digital transformation has not just opened new gates but broadened our views, thanks to the technology, our youth writers expressing their views much broader and valuable. Fr.Jason Pinto's new column of articles on 'Konkani and Konkaniponn'.

Read

 

         

Short Stories

Kothapatt

Poetry

Poetry of the month
Colorful Shadows
Kovitapatt
Broto
Chirputtam

 

  Kathadaaiz

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

News

Riportt Pustok

DKA-n Fattlea Tin Vorsacho Riportt Pustok Uzvaddailem, DKA-chea Vangddiank Funkott.

<< Read >>

 

Osmitai Dis

DKA-n Monoilo Osmitai Dis, Dr. Jack de Sequeira-cho Kelo Ugddas Khasgi Paunddear Dr. Sequeiracho Putllo bandat : Prof. Dr. Edward D’ Lima-an Keli Suchovnni.

<< Read >>

 

Konknni Potrkarita Dis

DKA monoita Konknni Potrkarita Dis. Anthony Menezes-acho Zatolo Bhouman.

<< Read >>

 

Borovpianchem Sommelon

DKA-Chea Konknni Borovpianchem Sommelon.

<< Read >>

 

Daijidubai Puroskar 2019

Clarence Pinto Kaikamba has bagged the prestigious Daijidubai Puroskar for the year 2019.

<< Read >>

 

Kavita Puroskar 2019

Guadalupe Dias has bagged the prestigious Mathais Family's Kovita Puroskar by Kavita Trust for the year 2019.

<< Read >>

 

Sevok Diamond Jubilee

Diamond jubilee celebration of 'Sevok' monthly on the 1st Jan 2020.

<< Read >>

 

DKA Puroskarak pustokam

Puroskara khatir DKA pustokam magoita.

<< Read >>

 

Poetry Writing Contest

Result of Konkani poetry writing contest 2019 by Kavita Trust is declared. Sanika Powar bags first prize.

<< Read >>

 

DKA-n Pustokam Uzvaddailim

DKA-n ‘Gõy Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem, Padr. Jose Dias-achem Poilench Nibond Pustok porzoll’llem.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

 

BOOKS

भितरलो कवी

          

       Valley Quadros

 

वाटॆ वयलें रगत

          

       Venkatesh Nayak

 

Ek Novo Somsar

       

       Fr.Chetan Lobo

 

Announcement

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Kindly Support

 

   

   

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read