ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್] ಮಿಸಾಂವ್, ತೆಸಾಂವ್, ಪಾಶಾಂವ್..

ಹೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್; ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ನಿದ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಾಗ್ಚೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ/ಗುನ್ಯಾಂವ್/ಅಪ್ರಾದೆವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆಮ್ಚಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಪರಿಧಿಚ್ ಹಿ; ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ತಳ್ಹಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ/ನಿದ್ಚ್ಯಾ/ಹಾಗ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಚೆಂ; ಎಕ್‌ಚ್ ಆಲ್ತಾರ್/ಇಮಾಜೆಸಮೊರ್ ವಾ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚಿ ಮಾಪ್ಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್. ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯೀ ಹೆಂಚ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ. हें तेंतेसांव न्हय तर आनी कितें? जिवीत म्हळ्यार आमकां कळीत आसचें इतलेंच; खांवचें, निदचें आनी हागचें, कांय इल्लो वेळ मेळ्ळ्यार हेरांच्यो चुकी/गुन्यांव/अपरादेविशीं उलवंक जीब वार‍यार घाल्ची. आमची शिकपाची, आमच्या समजणेची परिधीच ही; आमची नदर आमचेच तळहात उत्रोन वचुंक सकानासची. आनी त्या जेंवच्या/निदच्या/हागच्या कर्नेभायर कितेंय जाता तर तें फकत वोमतें पडचें; एक‌च आल्तार/इमाजेसमोर वा आपापल्या घरांनी. आनी ह्या संसाराक आमी आयिल्ल्यांव हेच्च खातीर म्हळ्ळें चिंतप वेगळें. देकून ह्या संसारांत आमी आयिल्ल्या शेवोटाची मापणी जांवची आमी कितलीं भुर्गीं केल्यांत म्हळ्ळ्याचेर. आनी हेच्च चिंत्पाचीं भुर्गिंयी हेंच मुखारून वर्तेलीं म्हळ्ळें नख्खें.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ದೆ|ಬಾ|ಆಂಟನಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ 1931 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ, 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. 1987 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಹಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. दे|बा|आंटनी डी’मेल्लो, जेज्वीत याजक १९३१ इस्वेच्या सप्तेंबर ४ तारिकेर मुंबयांत जल्मलो, १९६१ इस्वेंत जेज्वीत याजक जालो. उपरांत अमेरिकांत वावर करून आसताना जायतीं आध्यात्मीक बर्पां हाणीं बरयलीं. हाच्या थोड्या अमोलीक बर्पां पयकिंतली एक काणी ही, नामणेचो तर्जण‌कार जे.वी.कारलोन तर्जण केल्ली.

ವಾಚ್ | वाच

[ Onkonn ] Chirputtam

Horyeka bhasechea sahiteant ’kovita’ ek grest prokar mholl'llem chintpant grest ascheank kollit asa. Jednam thoddeach utramni gundd orthachi kanni attapun asta tednam tim thoddinch utram jinnyechea vatter divtti zatat mhonncheak hem onkonn gouai dit. Romi lipint porgottun yemvchea hea ’chirputtam’ onkonnantlim ekek chirputt vinchun, tachi svad chakunk ulo dita Ma|Protap Naik s.j.

ವಾಚ್ | Vach

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ತಾಂದುಳ್ ಮಧು ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್

ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮಧು ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮಧುಸವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾಲಿಂ - ’ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ. ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್ ಬುದ್ವಂತ್.. | म्हजें माजर बुद्वंत..

ವ್ಹಾ! ಇತಲೆಂಚ್ ಭಗಲೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಯಲೆ ಪಾವಟಿಂ ವಾಚಲಿ ತೆದನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕವಿತಾ, ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್? ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್ ಅಪಲಿ ಸಂಯಬಿಕ್ ಸವಯೆಥಾವನ್ ಮುಕತ್ ಜಾವನ್ ಸುಧಾರತಾ; ಎಕಾ ಉಂದಿರಾಕ್ ಧರುನ್ ರಾವಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾ, ಚೊರುನ್ ಭಾಗಡೆ ಖಾಯನಾ, ಚೊರುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾ, ಸುಣೆ ಆನಿ ಕಾವಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝಗಡ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಡಾನಾ... ಬುಧವಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾ. व्हा! इतलेंच भगलें जेदनां ही कविता पयले पावटीं वाचली तेदनां. कितें कविता, कितें विचार? एक माजार अपली संयबीक सवयेथावन मुकत जावन सुधारता; एका उंदिराक धरून रावल्यारी कितेंच करिना, चोरून भागडे खायना, चोरून दूद पियेना, सुणे आनी कावळ्याच्या झगड्यांत मधें पडाना... बुधवंत जालां. केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी बाब आर. एस. भासकर हांगासर एक भोव अपुर्भायेची कविता घेवन आयला.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ | सकाळिंच्ये दिषटिंतलें मंगळूर

ಕವಿತಾ ವಾಚತಾಂ ವಾಚತಾಂ ಅಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗತಾಕಿ, ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗಿ ದೆಖತಾಂ, ಕಿತೆಂಗೀ ಭಗತಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗಳೆಂ ಅಪಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜೀರ್ ಘಡತಾ. ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಹಿಖ್ಮತ್ ಆಸತಾ, ತಾಂತುಂ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕ್ ಎಕಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಜಾಯತಿಂ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಕ್ ಆಮಿ ಸರವಾಂ ಪಾವಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮೀಂಯ್ ಜಾಯತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ, ಪಾರಕಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಜೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆನಿ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚೆಂ ಮನಶಾಜಿಣೆ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉತರಾಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. कविता वाचतां वाचतां अशें भगुंक लागताकी, अपूण कितेंगी देखतां, कितेंगी भगतां आनी हें सगळें अपल्या दोळ्यां हुजीर घडता. भोव थोड्यांक ही हिखमत आसता, तांतूं बाब मेलवीन लुद्रीक एकलो म्हणून कांय ताचीं जायतीं कविता गोवाय दितात. मंगळूर शेराक आमी सरवां पावल्यांव, आमींय जायतें पळेलां, पारकिलां पूण कवितेंनी जे आटेविटे आनी खर्शेंवचें मनशाजिणे आनी जिविताचे उमाळे भोव अपुर्भायेन उतरायिल्ले ह्या कवितेंत दिसतात.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಕವಿ | मोर्न आनी कवी

’ಆಮಿ ಜಿತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾಂವ್’ - ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಆಯಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಿದೇಶಿ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪೆಟೆ/ಸುಣಿಂ ಭಂವ್ತಾತ್ ಅನಿ ಮನೀಸ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ನಿಬಾಂ; ಧರ್ಮಾಚಿಂ, ಜಾತಿಚಿಂ, ಕಾತಿಚಿಂ, ಕುಳಿಯೆಚಿಂ ಜಸೆಂ ಲಿಪಿಚಿಂ - ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯೂರ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ದಭಾಜ್ಯಾಚೆಂ, ಬೆಂಡಾ ವಾಜಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮೆಳತಾ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ. ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಸ್ಚಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾಚ್ ದೀ. ’आमी जितलें मुकार चल्तांव तितलेंच पाटीं उर्तांव’ - खंडीत हें उतर आयच्या काळाक सरी जाल्लें. देकून विदेशी गाडियांनी सयत पेटे/सुणीं भंवतात अनी मनीस बिडार नासतां रसत्यार निदता. हांगासर मनशाक जाय फकत निबां; धर्माचीं, जातिचीं, कातिचीं, कुळियेचीं जसें लिपिचीं - फकत एकामेकाचीं मासां खावंक आनी समाजेक च्युरान च्यूर करुंक. आनी ह्या परिगतेंत मंत्रिच्या पेट्याक सयत दभाज्याचें, बेंडा वाजपाचें मोर्न मेळता आनी तेंच एका कविच्या मोर्नाक एक थेंबो दूक सयत आसाना. वैचारीक चिंत्पाची सुकिदाड आसचा मनशांक कवी जांव साहिती जांव कितें पडोन गेलां?. पूण एक वाचपी जावन तूं कसल्या चिंत्पाचो म्हळ्ळें सवाल केलें तर ताची जवाब म्हाका न्हय तुकाच दी.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ವೆಚಿಕ್ ಪುತ್

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಹಜ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ - ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸವಾಲ್; ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಂಧ್, ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವಾರಿಂ ವಿಣ್ಲಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಕಥಾ ಹಿ. ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಮತಾಯಸ್ (ಡೆ’ಸಾ) ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ ತೊಚ್ಚ್ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ. ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯ ಸುಶೆಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.' ಬಾಬ್ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ (ಎರ್ನಾಕುಳಮ್) ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿ. ಸಾಹಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕಪಿ. स्वामी विवेकानंद; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.' बाब शरत‌चंद्र शेणय (एर्नाकुळम) केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी. साहीत अकाडेमी, टी.एम.ए.पै बूक पुरसकार असले प्रतिश्टीत पुरसकार जिकपी.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | Kovita] ನೊಸಾಯ್ | Nosai

ಮನಿಸ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ, ಜರ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ತ್ಯೇ ಹಸ್ತಿ ಥಾವುನ್, ವ ತ್ಯೇ ಗಾಡ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ತೆ ದೊಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮುಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಕೋಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. Monis dolle ason polleunk, parkunk sokta punn chintunk ani lisamv xikonk sokana, zor dolle ason‌yi tye hosti thavun, vo tye gaddvathaun lisamvam xikchi xeathi nascho monis, te dolle nastana soit muye thaun lisamva xiktana tuminch sanga konn dixtt ascho ani konn dixtt nat‌l'lo. Ma|Protap Naik hangasor oslich ek opurbhayechea chintpachi kovita gheun aila.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್! | किर्णांचो सांगात!

ನಾಮಣೆಚೊ ಉರ್ದು/ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಸಾಹೀರ್ ಲುಧ್ಯಾನ್ವಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ; इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा, रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा, काहे ये जतन करे.. (ಹ್ಯಾ ಜಿಣಯೆಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಭಾಂದ್ಲಾ? ರಂಗಾಚೆರ್ ಕೊಣೆ ರಾಕ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ರುಪಾಕ್ ಕೊಣೆ ಭಾಂದಲಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಹಠಾನ್ ರಾಕಚೆಂ...) ಹ್ಯೊ ವಳಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾದ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಜಿಣಯೆಚ್ಯಾ ತತವಾಂಚೆರ್ ಆರಸೊ ಧರಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಸಯತ್ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಅಪುರಭಾಯೆಚ್ಯೊ ವಳಿ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾ.
नामणेचो उर्दू/हिंदी कवी साहीर लुध्यान्विच्या एका कवितेच्यो वळी ह्यो; इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा, रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा, काहे ये जतन करे..
(ह्या जिणयेच्या वयर उटोन येंवच्या तशेंच सकयल देंवोन वेच्या वोताक कोणें भांदला? रंगाचेर कोणे राकवण केल्या, रुपाक कोणे भांदला? कित्याक हें हठान राकचें...), ह्यो वळी कांय साद्यो न्हय. जिणयेच्या ततवांचेर आरसो धरच्यो वळी ह्यो. हांगासर आंडऱ्यू सयत असल्योच अपुरभायेच्यो वळी घेवन आयला.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್

ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್, ತೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್, ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ಸರ್ಗ್-ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರಿ ಭಕ್ತ್‌ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಬಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್. 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂಚ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಇತಿಹಾಸ್ಯ್ | इतिहास्य

ದೊಳೆ ಅಸುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತಲ್ಲೆ, ಕಾನ್ ಆಸುನ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತಲ್ಲೆ ತಕಲಿ ಆಸುನ್ ತಕಲೆಭಿತರ್ ಶೆಣ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್. ರುಪಾನ್ ಮನೀಸ್ ಜಾವನ್ ಜಲಮಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡವಾ ಖಾಸ್ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಕಂಯ್ ನಾಟವತೆಲೆ? ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚೊ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾನ್-ಮರಯಾದ್ ದೀಂವಕ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಬರಪಾಂ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಅಪುಣ್ ಜಾಣಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಣೆಂ ತರಯೀ ಕೆದಿಂಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವಕ್ ನಾ ವಾ ಆಯಕುಂಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಜಾಣಟಿಕಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸತಾ. दोळे असून दीश्ट नातल्ले, कान आसून आयकुंचें त्राण नातल्ले तकली आसून तकलेभितर शेण भरल्ल्यांक कितें कळीत. रुपान मनीस जावन जलमल्यारी गाडवा खासताची जीण जियेवन सवय जाल्ल्यांक हे विचार कंय नाटवतेले? जैसन सिकवेरा तर्नो कवी पूण शिकपी वर्गाचो, एकामेका मान-मरयाद दींवक जाणासचो तशेंच प्रभुद्द चिंतपाचो म्हणून हाचीं एकेक बरपां गोवाय दितात. अपूण जाणटो म्हणून हाणें तरयी केदिंच दांग्रो मारल्लो हांवें पळेंवक ना वा आयकुंक ना पूण हाची जाणटिकाय हाच्या बरपांनी निशेता आनी हाच्या कवितेंनी दिसता.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್, ವ್ಹಳ್ಕೊಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಭಂವಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಕುರುಃ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ’ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ’ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಚೆ ಕೊನ್ಶೆ ಭರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪೋಷಕ್/ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ತಸ್ವೀರೆಸವೆಂ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಬಾವ್ಡೊ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಸುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆತಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಬ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ; ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. भारतीय कविताशेतांत कोंकणी कविता एका तेंपाधीं मयलां पयस पाटीं आसल्यो. कवितेक समजुंक, व्हळकोंक तशेंच उत्रावंक जोक्तो भंवार नातलो. आनी कवितेची कुरूः सयत नात‌ल्ले चडताव ’कविता’ म्हळ्ळ्या नांवार ’मतीक आयिल्लें’ बरयिल्लें पत्राचे कोनशे भरुंक वापार्ताले. विशेस अंकल्यांनी सयत पोषक/इसतिहारां दीवन अपली तस्वीरेसवें ’कविता’ म्हळ्ळे नांवार कितेंगी पर्गट जातालें. बावडो चा.फ्रा. एक्सुरोच कितलें सोसून जियेल्लो कोण्णा म्हळ्ळें चिंतप आतां तर‌यी जायते चिंतून आसात. बाब हेरोल्पियूस नामणेचो बरवपी; काण‌येगार, विडंबन‌कार आनी अपरूप कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಕವಿತಾ | कविता ] ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಭವ್ತಾರಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತಮ್ಯಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತಡಿರ್ ಥಾವನ್ ಅನಯೇಕಾ ತಡಿಕ್ ಪಾವಂವಚಿ ದೇವಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಕೇರಳಾಚೊ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ವೆಗಳ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಕವಿ. ಮಲಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. भवतारणी म्हळ्यार मनश्याच्या अतम्याक जिवीत आनी मरण म्हळ्ळ्या न्हंय‌च्या एका तडीर थावन अनयेका तडीक पावंवची देविचें नांव. केरळाचो उर्भेवंत कवी बाब बालकृषण मल्य वेगळ्या चिंतपाचो कवी. मलयाळम, तमीळ भासांनी सयत तो बरयता.

ವಾಚ್ | वाच

 

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   Chirputt:10-20

  

 Kopolar bhosm vibhuti
 Vonttar deva bhokti
 Kallzant naikinni murti
 Motint poixeam aroti
 Hankam polleun dev hansta
 Va roddta sang ga Naika.

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್

ಸಾಂ|ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸಂಘ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಮಾರ್ಚ್ ಅಟ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಮಿರಾರೊಡ್ ’ಸ್ನೇಹ ಸಾಗರ್’ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. [ವಾಚ್...]

  • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. मुंबयांत वेवेगळ्या शेतांनी महत्वाची देणगी दिल्ल्या आनी दीवन आयिल्ल्यांक विंचून माय ६ तारिकेर मुंबयांत चलुंक आसच्या ’कोंकणी अभियान समिती’ काऱ्यावेळार पर्गट मानाक विंचला. [ವಾಚ್...]

  • ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನ್

 2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ವೆರ್, ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಡೆಲ್ಹಿಂತ್, ಬಹು-ಭಾಶಿಕ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.२०१८ फेबरेर २१ वेर, अंतर‌राश्ट्रीय आवय भाशेचो दीस आसलो. त्या पासून, ह्या दिसा, साहित्य अकाडेमीन डेल्हिंत, बहू-भाशीक कवी सम्मेळन घडून हाडलें.[ವಾಚ್...]

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 

 ವಿನತಿ