ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Editorial | Ek Novo Sounsar

 

 Its another unique way to support our needy fellow writer by a writer Fr.Chetan Lobo's maiden anthology of 'Short Stories' - Editorial by Valley Quadros, Ajekar.

Read

 

Poetry | By Urjita Bhobe, Goa

 

Empty Nest, a lovely poetry by Urjita Bhobe, a noted poet from Goa.

Read

 

Poetry | By Chikka, Panglla

 

This is not just a poetry, the beauty of this poem is, the words say something and their abstract images tell stories.

Read

 

News | Poetry Contest in Jerimeri

 

Konkani poetry recital contest for Mumbai preliminary rounds has been completed, 4 youths and 6 children are qualified to take part in the National Level poetry contest to be held in Goa during Jan'2020. Mira Road bagged 'The best organisation' prize for organising the contest in 2019.

Read

 

Travelogue | By Venkatesh Nayak

 

E Travelogue episode - 1 from Venkatesh Nayak Mangalore.

Read

 

Poetry | By Uday Mhambro

 

 Bab Uday Mhambro is a noted Konkani poet from Goa, brings out a different poetry about thorn of rose.

Read

 

Book Review | By Sam Bolliye

 

 'Suryo Udeta' is the first book (in Kannada and Nagari) containing National Level Konkani short stories of Konkani, published by Karnataka Konkani Sahitya Academy in 2019. Here is a beautiful review by a critique, thinker and writer Dr.Samuel Sequeira, the ex-editor of Raknno Konkani Weekly.

Read

 

Poetry | By Annie De Colvale, Goa

 

 Annie De Colvale is a known poet, writer and tiatrist in Goa, has already published two anthology of poems.

Read

 

 

 

Travelogue | By Venkatesh Nayak

 

 Venkatesh Nayak, is lecturer in Mangalore University's evening college. Is also a good writer/poet. This travelogue is based on his travel to Punjab.

Read

 

Analysis | Story of the Month

 

 Jerald V Carlo, Hassan, an award winning writer, translator analyses the 'Story of the Month' by Sam Bolliye.

Read

 

Analysis | Story of the Month

 

 Stanro Ajekar, an award winning novelist, writer, analyses the 'Story of the Month' by Sam Bolliye.

Read

 

Analysis | Story of the Month

 

 Fr.Jason Pinto, currently persuing licentiate in Rome, is also the Sub-Editor of Ashawadi Prakashan, analyses the 'Story of the Month' by Sam Bolliye.

Read

 

News | Konkani Writers Meet

 

 Ashawadi Prakashan and Divo weekly conducted Konkani Writers Meeting, in which a respectful trbute paid to Walter Lasrado and Fr.Staney DCunha. Two new books released by Dr.Austine DSouza Prabhu and Rons Bantwal.

Read

 

Story | By Dr.Samuel Sequeira

 

The short story of the month, yet another remarkable story by a noted writer Sam Bolliye, who had worked as the Editor of Raknno and Janavahini.

Read

 

Story | By Nayana Adarkar, Goa

 

Nayana Adarkar is indeed special, she knows the art of capturing readers through her writings. This story is indeed fabulous from the theme, writing perspective, which won her first prize in the National Level Konkani Literary Contest held in 2018 by Poinnari Veez in memory of Late Wilfy Rebimbus.

Read

Translation | By Kishoo Barkur

 

 Translation always brings a fresh air, this story is one of the most popular stories of noted Kannada writer Jayant Kaikini, translated by Kishoo Barkur, which also got him first prize in the National Level Literary Contest held in 2018 by Poinnari Veez in memory of Late Wilfy Rebimbus.

Read

Story | By Melvin J Vas, Mangalore

 

The art of writing short stories is not everybody's cup of tea. Melvin J Vas is one of the finest story writers, and this story would justify to my claim, which won him second prize in the National Level Konkani Literary Contest held in 2018 by Poinnari Veez in memory of Late Wilfy Rebimbus.

Read

 

Poetry | By R.S.Bhaskar, Kochin

 

The first prize winning poem in the National Literary Contest in Konkani held by Poinnari Veez in 2018 in memory of Late Wilfy Rebimbus by R.S.Bhaskar.

Read

 

Poetry | By Urjita Bhobe, Goa

 

The second prize winning poem in the National Literary Contest in Konkani held by Poinnari Veez in 2018 in memory of Late Wilfy Rebimbus by Urjita Bhobe.

Read

 

Poetry | By Prasann Niddodi, Mumbai

 

The third prize winning poem in the National Literary Contest in Konkani held by Poinnari Veez in 2018 in memory of Late Wilfy Rebimbus by Prasann Niddodi.

Read

 

Poetry | By Bammu Bhagu Fonde, Goa

 

A fabulous poetry by Bammu Bhagu Fonde, which won him a prize prize in the National Level Konkani Poetry contest held in 2018 by Poinnari Veez in memory of Late Wilfy Rebimbus.

Read

 

Poetry | By Manoj Kamat, Goa

 

  A nostalgia poetry by noted Konkani poet from Goa, a prize winning in the National Level Konkani Poetry contest held in 2018 by Poinnari Veez in memory of Late Wilfy Rebimbus.

Read

 

Poetry | By Sunetra Jog, Goa

 

This poetry may have just missed few marks to be amongst the top three poems in the National Literary Contest in Konkani held by Poinnari Veez in 2018 in memory of Late Wilfy Rebimbus, but certainly takes you to a different world as you read.

Read

 

Story | By Ron Roche Cascia

 

Ron Roche is a wonderful story writer, novelist and a gentleman. This story has won third prize in 'Wilfy Rebimbus memorial Poinnari Veez Literary Contest 2018', a must read story.

Read

 

Story | By Richard Alvares, Mangalore

 

Richard Alvares is popularly known as 'Anand', has won several prizes in various literary contests in the last few decades. Here is another such story, that won him a prize in 'Wilfy Rebimbus memorial Poinnari Veez Literary Contest 2018'.

Read

     

Short Story | By Benny Teacher Dubai

 

A true artist is someone who always shares happiness and smile to the world, keeping all the pain and suffering to self. Here is a classic example of well known Benny Teacher, who won first prize (encouragement category) in 'Wilfy Rebimbus memorial' Konkani ( the very first national level dual script ) literary contest , held in 2018 by Poinnari-Veez. Requesting all Konkani lovers to pray for the speedy recovery of our beloved Benny Teacher.

Read

 

Short Stories

Poetry

 

  Kathadaaiz

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

News

Pio Fernandes-ak omplim arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

Borovpiank Mullavi Karyaxalla

Romi Konknnintlean borovpiank Mullavi Karyaxalla: Bhag 02, Aitara, Otumbrachie 20ver, 2019, sanje 3.30 vorar.

<< Read >>

 

सावदितले ते दीस

रुपाली मावजो किर्तनी हांचे 'सावदितले ते दीस' ह्या पुस्तकाचो मराठी अणकार अदिती बर्वे हाणी केल्ले 'सौदीतले दिवस' हे ९२व्या अखिल भारतीय मराठी कोंकणी संमेलन ची अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे हांच्या हस्ते प्रकाशीत जालें.

<< Read >>

 

DKA Dalgado Puroskar

Dalgado Konkani Academy invites entries for its Anual Awards.

<< Read >>

 

Poetry Contest in Miraroad

Konkani poetry recital contest held in Miraroad for talents in Miraroad and Vasai.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak omplim arga

DKA-n Pio Fernandes-ak omplim arga.

<< Read >>

 

Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla

DKA-chi ‘Hanson-Khellon Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla zali.

<< Read >>

 

Konknni Zagrutai Karyavoll

DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll Sancoale ganvant.

<< Read >>

 

DKA uzvaddaita 3 pustokam

John Aguiar-achem ‘Mandovichie Dege Voilean’, Annie de Colvale-chem ‘Xikar’ ani Rui Coelho-chem ‘Kallzantlo Mog.

<< Read >>

 

Poetry Contest in Kandivali

Konkani poetry recital contest for Mumbai kids has begun on 22 September 2019 at Kandivali.

<< Read >>

 

Konkani Day Celebration in Miraroad

St.Joseph's Welfare Association, a Konkani association in Miraroad celebrated Konkani day and the feast of Nativity on the 8th September 2019.

<< Read >>

 

HARRYBOY passes away

Herold DSouza (94), popularly known as HARRYBOY, a veteran actor, singer, writer and Konkani activist breathed his last on 29 Aug at 4:30pm in Mumbai.

<< Read >>

 

Sirlim Rosteak Nanv Dilem

Pri. Antonio Pereira-achi Zolm Xembhori Nimtan Sirlim Rosteak Nanv Dilem ani ‘Konknni Oparinchem Bhanddar Pustok Portun Uzvaddailem.

<< Read >>

 

Konkani Manyata Divos

Mugdonat'llim Gitam, Bon'dh books released by Goa Konkani Academy during 27th Konkani Manyata Divos held 23rd Aug 2019.

<< Read >>

 

Dr.Jayanti Naik's new book

Dr.Jayanti Naik's contribution to Konkani ligterature is immense, particularly in the field of folk literature.

<< Read >>

 

Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla

DKA-chi Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla Navele Zali.

<< Read >>

 

Desbhokti Vichear Somorom

Desachem borem korunk sodta to desbhokt: Tomazinho Cardozo.

<< Read >>

 

Talent Contest in Miraroad

St.Joseph's Konkani Association Miraroad conducted a fabulous Konkani talent contest on 18 Aug 2019.

<< Read >>

 

Pri. Antonio Pereira

Pri. Antonio Pereirachi Zolm-Xembhori Saxttintlea Sirlinchea rosteak tachem nanv.

<< Read >>

 

Study-tour by St.Aloysians

105 Students from St.Aloysius College Mangalore paid a visit (Study-tour) to Kalangan on 16 Aug 2019.

<< Read >>

 

Konknni Zagrutai Karyavoll

Edvin Fernandes-achem dusrem kovitam pustok ‘Gõychi Bhuim uzvaddailem Kuddchoddem-Xelvona hanga DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll zali.

<< Read >>

  [More News..]

BOOKS

गूडबंध

       

       Dr.Jayanti Naik

अर्त

          

       Dr.Jayanti Naik

 

Announcement

Konkani Literary Contest

Poinnari-Veez conducts 'Wilfy Rebimbus memorial Konkani Literary Contest 2019', a national level dual script contest in Kannada/Nagari script.

<<Read>>

 

     Remembrance

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ, ಜನನ್: 23.08.1953, ಮರಣ್: 30.12.2018.

<<Read>>

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Advertisement

    

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read