ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್ | संपादकीय] ನೀದ್, ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ | नीद, मनीस आनी जिवीत

 ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಮನ್ಶಾಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ತಜ್ನ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಾಂವ್ಕ್, ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಿಶೆವ್ (ನೀದ್)’. ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮೋಲ್/ದರ್ (Cost) ಆನಿ ಕಿಮ್ಮತ್ (Value) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಸಬ್ಧ್. ಮೋಲ್/ದರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್, ಕಿಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ; ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ವ ಮೆಳ್ಳಾಂ, ತಾಕಾ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ? नामणेचो मनशाशासतिराचो तजन अबरहाम मासलो म्हणता ’खंच्याय मनशाक पयलें जाय कुडिच्यो गर्जो, म्हणजे खावंक, पियेवंक आनी विशेव (नीद)’. ज्या मनशाक जेदनां ह्यो गर्जो तिर्सनांत तर ताच्यान कितेंच करुंक साध्य ना. मोल/दर (Cost) आनी किम्मत (Value) म्हळ्ळे दोन महत्वाचे सब्ध. मोल/दर म्हळ्यार ज्ये कितें आमी दितांव, किम्मत म्हळ्यार ज्ये कितें तांतूं आमकां मेळता. आतां सवाल हें; ज्ये कितें आमकां मेळता व मेळ्ळां, ताका आमी दिल्लें मोल कितलें वाजबी?

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್ | गोयांत कोंकणी आदी साहित्याचें काऱ्यासाळ

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. सी.ई.एस. कला आनी वाणिज्य महाविध्यालय कुंकळी (गोयां) हाणीं साहित्य अकाडेमी (देल्ही) सवें दोन दिसांचें कोंकणी आदी साहित्याचें राश्ट्रीय कार‍यासाळ दसेंबर १२ आनी १३ तारिकेर गोंयचा कुंकळी गांवच्या सी.ई.एस. कोलेजिच्या सभासालांत मांडून हाडलें.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ | मट्विकाणी] ಆಂಬ್ಯಾರೂಕ್

 ಏಕ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಆಭಾವಾನ್ ವಾಚಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸತ್? ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಕಥಾರಂಗ್, ಕಥಾಪಾಠ್, ತರ್ಜಣ್, ಅನುಕರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ತಾಂತುಂ ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಜಿಣಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗಾನಾ? ಹಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಉತ್ರಾಂ, ಸಂಭಾಶಣಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಟನಾಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಹೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್ | साहितीक विमर्श्याचेर काऱ्यासाळ

ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚೊ’ ಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉಧ್ಯಮಿ ಬಾಬ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್; ಕಾಳ್ಜಾಉಡಿ (ರೋಶುಬಾಬಾ ಬಾರ್ಕುರ್), ಚಾಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ (ರೋನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟಪಾಡಿ), ಪರ್ನೊ ರೂಕ್ ಆನಿ ತರ್ನಿ ವಾಲ್ (ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ), ಶಿಮ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ (ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್) ತಶೆಂಚ್ ’ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ (ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ದುಭಾಯ್) ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲೆ. मंगळूर विश्वविध्यानिलन कोंकणी अध्ययन पीठ आनी आशावादी प्रकाशन हाणीं मांडून हाड‌ल्लो ’साहितीक विमर्सो बरंवचो’ चेर राश्ट्रीय कार‍यासाळ नवेंबर २५ तारिकेर मुंबयांतल्या ’आत्म दर्शनांत’ चल्लें. डा|जयवंत नायक काऱ्याचो अध्यक्ष जावन, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो अध्यक्ष बाब आर. पी. नायक, नामणेचो उध्यमी बाब आलबर्ट डबल्यू डी’सोज तशेंच साहीत अकाडेमी पुरसकृत नामणेचो कोंकणी कवी बाब मेलवीन रोड्रिगस मुखेल सयरे जावन हाजर आसले. च्यार कोंकणी बूक; काळजाउडी (रोशुबाबा बार्कूर), चाबूक आनी हेर कथा (रोनी मोंतेरो कटपाडी), पर्नो रूक आनी तर्नी वाल (एवरी पांगळा), शिमटी आनी हेर कथा (स्टेन‌रो अजेकार) तशेंच ’नमान तुका सोडवोणदाराचे माये’ म्हळ्ळी संगीत कोवळी (बेन्नी टीचर दुभाय) मोकळीक जाले.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಮುಂಬಯ್ಚಿಂ ಸ ಭುರ್ಗಿಂ ಫೈನಲಾಕ್ | मुंबयचीं स भुर्गीं फैनलाक

 ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಸವೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್ತಿ ಚಲವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚೆಂ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಲೊ, ತಾಂತುಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಸ ಭುರ್ಗಿಂ, ಜನೆರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್’ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ; कविता ट्रसटान वर्सान वरस चलंवच्या कोंकणी कवितासादर स्पर्ध्याक मुंबयांत आशावादी प्रकाशनासवें मुंबयच्या हेर फिर्गजेच्या संघटनांच्या मजतेन ओकटोबर ११ थावन नवेंबर १८ पऱ्यांत प्राथमीक सर्ती चलवन, तांतूं जिकोन आयिल्ल्यांनी नवेंबर २५ तारिकेर अंधेरिच्या ’आत्म दर्शनांत’ मुंबय हंताचें फैनल स्पर्धो आसलो, तांतूं वेवेगळ्या फिर्गजेचीं स भुर्गीं, जनेर १३ तारिकेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या ’अखील भारतीय हंतार’ चल्च्या फैनलाक विंचून आयलीं;

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಕವಿ ಕೋಣ್..!? | कवी कॊण..!?

 ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಗಳೊಚ್. ಚಿಂತಪಾನ್ ಜಶೆಂ ಸ್ವಭಾವಾನ್. ಕವಿಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗಳೊ ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಚ್ ವೆಗಳೆಂ ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ಜ್ಯೆ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕತಾ ತೆಂ ಸಮಾಜೆಚೆ ಚಡತಾವ್ ಮನೀಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಹಿ ಕವಿಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣಾ ವಾ ಪಿಸಾಯ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊನೊ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ. एका समाजेंत कवी म्हळ्ळो वेगळोच. चिंतपान जशें स्वभावान. कविचो संसार वेगळो जशें ताचें चिंताप‌च वेगळें देकून कवी मात्र ज्ये देखुंक सकता तें समाजेचे चडताव मनीस पळेवंक सकानांत. ही कविची सकत म्हणा वा पिसाय पूण एक कवी मात्र हो संसार रचुंक सक्ता. चिक्क पांगळा कांय थोडे वर्साधीं कोंकणी कविताशेतांत अपल्ये कवितापरतिभेक लागून सर्वांचें गमन वोडुंक सक‌ल्लो अवचीत म्हळ्ळेपरीं मायाग जाल्लो. पूण आतां कांय तेंपा उपरांत आयिल्ल्या ताचेथंय जियेंवचो कवी केदिंच मोनो नातलो म्हळ्ळें ही कविता अपुर्भायेन बोबाटून सांगोन आसा.

ವಾಚ್ | वाच

[ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल] ಕಥಾದಾಯ್ಜ್ | कथादायज

 ’ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ’ ಚಡ್ತಾವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಜಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚ್ಯೊ, ಜಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಕಾರಾಂಚ್ಯೊ, ಕೊಚ್ಚಿಗಾರಾಂಚ್ಯೊ ವಾ ಮುಂಬಯ್‌ಕಾರಾಂಚ್ಯೊ; ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ಚಡಿತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ’ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನಲ್’ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿಪಿಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕಣೆಂತಲ್ಯಾ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಲಿಪಿಂತಲ್ಯೊ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾನಲಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾನಲಾಚೆ ವರ್ಗಣ್‌ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ. (ತುಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ದೆವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ). ’मटविकाणी’ चडताव वाचप्यान खायस कर्चो साहितीक प्रकार. कोंकणिंतल्यो उत्तीम काणियो, जांव त्यो गोंयकारांच्यो, जांव मंगळूर‌कारांच्यो, कोच्चिगारांच्यो वा मुंबय‌कारांच्यो; पूण कोंकणी काणियो चडीत लोकाक पावंवच्या इराद्यान हें ’यूट्यूब च्यानल’ आसा. ह्यो काणियो आयकोंक आमकां लिपिची बंदड ना, बदलाक कोंकणेंतल्या वेवेगळ्या लिपिंतल्यो वेवेगळ्या बोलिंच्यो काणियो आमी ह्या च्यानलाचेर तुमचेलागीं घेवन येतल्यांव. तुमी ह्या च्यानलाचे वर्गण‌दार जावंक उलो. (तुमी कितेंच देवें दीवंक ना, फकत सब‌स्क्रैब केल्यार जालें).

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ | मट्विकाणी] ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ | सिद्दांतां

 ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಸಬ್ಧ್, ಜೊ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಜಿಣಿ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಹಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಸಭಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹಾಂತುಂ ಲಿಪ್ಲಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಘಾಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ರೋನಿ ಮೊಂತೇರೊಕ್ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಸ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಕಾಣಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಆತಾಂ ಎಕೆಕಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಎಕೆಕಾ ಪಾತ್ರಾರುಪಾರ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಪಳೆತಾನಾ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ | मट्विकाणी] ಶಿಮ್ಟಿ | शिमटी

 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಅಸಲ್ಯೊಯೀ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಭಗ್ತಾ. ಹಿ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ, ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಕ್ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ ಪುಣ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ಚಿನಾ. ಸ್ಟೇನ್‌ರೊಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ. ಸಾದಿ ಭಾಸ್, ಸಾದೆ ಪಾತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿವರಣ್ ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಸಾದಿ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗವಾಯ್ ದೀತ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] Konknni Borovpianchem Sommelon

 Moddganv : Dalgado Konknni Akademi (DKA) ayojit Konknni Borovpianchem Sommelon-achi toryari purnn zalia ani purai Gõychean sumar 200 borovpi hea sommelonak hajir zatole hachi khatri kelia. Fattlim kaim vorsam zoitivontponnim he sarke sommelon ayojit kele uprant, hie pautti anik chodd borovpiank ektthaim haddpachem DKA-n paul marlam. Hem sommelon 18 Novembr 2018 disa Moddganvchea Ravindra Bhovonachea Conference Hall-ant bhorta.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಇನಾಮಾಂ| कोंकणी साहितीक स्पर्धो इनामां

 ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018 ಚೆರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಿಂ; ನಯನಾ ಆಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಯಾಂ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಚಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ, ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. पयणारी.कोम आनी वीज ई-पत्रान मांडून हाड‌ल्ल्या विलफी रेबिंबस स्मारक अखील भारतीय द्वी-लिपी कोंकणी साहितीक स्पर्धो २०१८ चेर इनामां आपणायिल्ल्यांची नांवां वीज कोंकणी ई-पत्राच्या संपादकान डा| आसटीन डी’सोज प्रभून घोषीत केलीं; नयना आडार‌कर गोयां, किशू बार्कूर मंगळूर आनी आर. एस. भासकर कोचीन हांकां मटविकाणी, तर्जण काणी आनी कविता विभागांनी पयलीं इनामां लाभल्यांत.

ವಾಚ್ | वाच

 

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   ಆಂಗಣ್ | Angonn

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

       

            - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • DKA-che Dalgado Puroskar 2018

Jednam Bhag. Pap Saib Joao Paul Dusro Gõyant ailo tednam taka Romi lipint boroun dilolem tem tannem rokddench vachlem ani oxem udgarlo, “Sonvsarachea sogllea bhasanchea lipim poros Romi lipint vachunk ekdom' sompem. [Vach...]

  • Konknni Vachunk Proxikxonn

Lhan bhurgeank Romi lipintlean xikop suru korpacho vell aila ani taka DKA-n fuddakar gheunk zai oxem mot St. Andrew Igorjecho Padr vigar Fr. Gabriel Coutinho hannem ugtailem. Dalgado Konknni Akademin Vasco xarantlea kaim venchik Konknni mogiank vachpa vixim margdorxon kar’yaxalla 30 Setembr 2018 disa St. Andrew Firgojechea vosreant ghoddoun haddli. [Vach...]

  • Konknni Zagrutai Karyavoll

Dalgado Konknni Akademi ganva-ganvamni vochun Konknni amkam kitli mohotvachi ani ti ami amchea jivitant vaprunk zai hachem mohotv somzavpachea hetun zata titlea Aitarank lokam meren vochpacho yotn korta.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ | Kollounni

  • ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018

’ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ರಚ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಅಖೇರ್ಚಿ ತಾರಿಕ್ 31 ದಸೆಂಬರ್ 2018. [ವಾಚ್...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

   

 

ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಿನತಿ