ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಖಬರ್ | खबर] ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್ | राश्ट्रीय कोंकणी कार्यासाळ

 ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್‍ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿಧ್ಯಾನಿಲಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಯೋಗಾಖಾಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್’ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನಾಂತ್ (ಅಂಧೇರಿ) ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತೆಂತ್ ಜಿಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. साहितीक विमर‍सो आनी कोंकणिंत ताची गर्ज म्हळ्ळे विश्याचेर मंगळूर विश्व‌विध्यानिलय कोंकणी अध्ययन पीठ तशेंच आशावादी प्रकाशनाच्या जोड आयोगाखाल आसा केल्लें ’राश्ट्रीय कोंकणी कार‍यासाळ’ नवेंबर २५ तारिकेर मुंबयच्या आत्मदर्शनांत (अंधेरी) आसा केलां. च्यार कोंकणी बूक आनी एक कोवळेचें मोकळीक कार‍यें, बहुभाशा कविगोश्टी, विलफी रेबिंबस स्मारक साहितीक स्पर्ध्याचीं इनामां तशेंच मुंबय हंताच्या कवितासादर सर‍तेंत जिकेल्यांक इनामां वांटणीं ह्या काऱ्यांत आसतलें.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] Konknni Borovpianchem Sommelon

 Moddganv : Dalgado Konknni Akademi (DKA) ayojit Konknni Borovpianchem Sommelon-achi toryari purnn zalia ani purai Gõychean sumar 200 borovpi hea sommelonak hajir zatole hachi khatri kelia. Fattlim kaim vorsam zoitivontponnim he sarke sommelon ayojit kele uprant, hie pautti anik chodd borovpiank ektthaim haddpachem DKA-n paul marlam. Hem sommelon 18 Novembr 2018 disa Moddganvchea Ravindra Bhovonachea Conference Hall-ant bhorta.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ವಸಯ್ ಆನಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್| वसय आनी कांदिवलिंत कवितासादर सर्त

 (ನವೆಂಬರ್ 11): ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 2018 ಇಸ್ವೆಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ತಶಿಚ್ ಸವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್‍ತಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ವಸಯ್ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ತಶೆಂಚ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. (नवेंबर ११): कविता ट्रसटान अखील भारतीय हंतार चलंवच्या कोंकणी कवितासादर स्पर्ध्याचीं प्राथमीक हंतां आशावादी प्रकाशन तशेंच स्थळीय कोंकणी संघटनां मुंबयच्या वेवेगळ्या फीर‍गजेंनी चलवन आयला. २०१८ इस्वेची पांचवी तशीच सवी प्राथमीक सर‍ती नवेंबर ११ तारिकेर आयतारा सकाळीं ११ थावन १२:३० पर‍यांत वसय कोंकणी वेल‌फेर असोसियेशनाच्या मुखेल‌पणाखाल वसय फीर‍गजेंत, तशेंच असुप्सांव कोंकणी संघटन कांदिवली हांच्या मुखेल‌पणाखाल सांजेर ३:३० थावन ५:३० पर‍यांत कांदिवली इगर‍जेच्या सभासालांत चल्ली. वीज कोंकणी पत्राचो संपादक दो|आसटीन डी’सोज प्रभू तशेंच क्लेमेंट लोबो मुखेल सयरे जावन हाजर आसले.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಇನಾಮಾಂ| कोंकणी साहितीक स्पर्धो इनामां

 ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018 ಚೆರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಿಂ; ನಯನಾ ಆಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಯಾಂ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಚಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ, ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. पयणारी.कोम आनी वीज ई-पत्रान मांडून हाड‌ल्ल्या विलफी रेबिंबस स्मारक अखील भारतीय द्वी-लिपी कोंकणी साहितीक स्पर्धो २०१८ चेर इनामां आपणायिल्ल्यांची नांवां वीज कोंकणी ई-पत्राच्या संपादकान डा| आसटीन डी’सोज प्रभून घोषीत केलीं; नयना आडार‌कर गोयां, किशू बार्कूर मंगळूर आनी आर. एस. भासकर कोचीन हांकां मटविकाणी, तर्जण काणी आनी कविता विभागांनी पयलीं इनामां लाभल्यांत.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಮರೋಲಾಂತ್  ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್| मरोलांत  कवितासादर सर्त

 (ನವೆಂಬರ್ 4, ಮರೋಲ್): ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರಾಚಿ ಚವ್ತಿ ಸರ್ತಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ (ಮರೋಲ್) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪದಕ್ ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. (नवेंबर ४, मरोल): मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल कविता ट्रसटान ’अखील भारतीय मट्टाचेर’ चलंवच्या कोंकणी कवितासादराची चवती सर्ती नवेंबर ४ तारिकेर, आयतारा सकाळीं ११:०० थावन १२:३० पर‍यांत, आशावादी प्रकाशन आनी सां जुंवांव कोंकणी समुदाय (मरोल) हाणीं मांडून हाडली. वीज कोंकणी पत्राचो संपदक डा|आसटीन डी’सोज प्रभू मुखेल सयरो जावन हाजर आसलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’| मिरारोडांत ’आंकवार मेसत्री’

 (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27): ಅಮರ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’, ಕೊಂಕಣಿಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ನೀನಾಸಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಉಂಚ್ಲೆರಿತಿನ್ ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಸಾಂ|ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಸಾಲಾಂತ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೊ. ಉಂಚ್ಲೊ ನಾಟಕ್, ಉಂಚ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಟಾಪ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಶಿಕ್ಪಿ ತಶೆಚ್ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ಯುವಜಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ.  अमर चा. फ्रा. दे’कोसताचो फामाद नाटक ’आंकवार मेसत्री’, कोंकणिची नामणेचो नाटकिसत नीनासम क्रिसती आनी सांगात्यांनी भोव अपुर्भायेन तशेंच उंचलेरितीन मिरारोडांत सां|जोसेफ कोंकणी असोसियेशनाच्या सहयोगाखाल ओकटोबर २७ तारिकेर सांजेर ७ वोरांचेर इगर्जेसालांत खेळवन दाखयलो. उंचलो नाटक, उंचली भास आनी संभाशण आटापचे नाटक खेळवंक कोंकणिचे शिकपी तशेच समजणेचे युवजण मुकार आयिल्लें कोंकणीक भोव संतोसाची गजाल. प्रत्येक जावन मुंबयांत चा.फ्रा.दे’कोसताचे नाटक खेळंवची श्याथी आसच्या संघटनांनी मुकार येवंक उलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ವಾಶಿಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್| वाशिंत कवितासादर सर्त

 (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28): ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕಾಣ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ವರಾರ್ ಮಾತ್ರು‌ಮಿಲನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. कविता ट्रसट आनी आशावादी प्रकाशनाच्या जोड आश्रयाखाल, कोंकाण नविमुंबय संघटनाच्या सहयोगान ओकटोबर २८ तारिकेर सकाळीं ११:०० वरार मात्रू‌मिलन सेवा केंद्र इगर्जेच्या होलांत, मुंबय प्राथमीक हंताची कोंकणी कवितासादर सर्ती मांडून हाडली.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಕಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ | डोल्ला मंगळूर हाका कलाकार पुरसकार

ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗ್ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಹಾಶ್ಯಾಂಗಾರ್ ಆವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್) ಹಾಕಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಮಾನ್ಪತ್ರ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ರು. 25,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ನವೆಂಬ್ರ್ 04 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 06.00 ವೊರಾರ್ 203 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆವೆಳಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಆಸುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಲೆ. कोंकणी रंगमांचियेक पाटल्या स धाकड्यां थावन महत्वाचें योगदान दिल्ल्या फामाद नाटकिसत, निर्देशक आनी हाश्यांगार आवितास एडोलफस कुटिन्हा (डोल्ला मंगळूर) हाका मांड सोभाण कार्वाल घराण्यान दिंवचो प्रतिषटीत कलाकार पुरसकार फावो जाला. हो पुरसकार शोल, फुलां-फळां, मानपत्र, यादसतिका आनी रू. २५,०००/- नगदेन आटाप्ता. नवेंबर ०४ वेर आयतारा ०६.०० वोरार २०३ व्या म्हयन्याळ्या मांचियेवेळीं पर्गट काऱ्यांत, सां लुवीस कोलेजिचे प्रांशुपाल मा.बा. प्रवीण मार्टीस जे.स. मुखेल सयरे आसून हो पुरसकार हातांतर कर्तले.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್| मिरारोडांत कवितासादर सर्त

 (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21): ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. कविता ट्रसट आनी आशावादी प्रकाशनाच्या जोड आश्रयाखाल, सा. जुजे कोंकणी वेल‌फेर एसोशियेशन मिरारोड हाणी ओकटोबर २१ तारिकेर सांजेर ४:३० वरार इगर्जेच्या ईन‌फेंट जीसस होलांत, मुंबय प्राथमीक हंताची कोंकणी कवितासादर सर्ती मांडून हाडली.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಬುಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ | बीग आनी बिगात बुकाक पुरसकार

 ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ 2018ಇಸ್ವೆಚೊ ’ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಬೂಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ.’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಕವಿ, ವಿಮರ್‍ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಇದಮ್ ನ ಮಮ’ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಮ್ ಶೇಟ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿಣ್ಯೆಅವ್ದೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ನವೆಂಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿನ್‌ಯೀ ಇನಾಮಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ದಿವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. एच्चेमाच्या दूसऱ्या मटव्या काणियांच्या जम्याक ’बीग आनी बिगात’ २०१८ इस्वेचो ’अत्युत्तम बूक’ जावन विश्व कोंकणी केंद्र थावन ’विमला वी. पै.’ पुरसकार लाभला. किटाळ.कोम चो संपादक जावनासचो कवी, विमर‍शक, चिंत्पी, काणियेगार एच्चेम प्रसतूत मंगळुरांत वसती करून आसा. कोच्चिचो नामणेचो कवी शरत‌चंद्र शेणय हाच्या ’इदम न मम’ कविता जमो अत्युत्तम कविताजमो जावन विंचोन आयला. तशेंच विश्वनाथ एम शेट हाका विमला वी. पै. विश्व कोंकणी जिण्येअवदेचो पुरसकार लाभला. नवेंबर १८ तारिकेर मंगळुरांत जावंक आसच्या काऱ्यांत तीन‌यी इनामांक एकेक लाक रुपय नगद तशेंच मान‌पत्र दिवून सन्मान मेळतलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್| कवितासादर सर्तेची सूर‍वात

 (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14, ಜೆರಿಮೆರಿ): ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಬಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. (ओकटोबर १४, जेरिमेरी): मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल कविता ट्रसटान ’अखील भारतीय मट्टाचेर’ चलंवच्या कोंकणी कवितासादर सर्तेची मुंबयची प्राथमीक सूर‍वात ओकटोबर १४ तारिकेर, आयतारा सांजेर ३:३० थावन ५:३० पर‍यांत, आशावादी प्रकाशन आनी कोंकण तारां (जेरिमेरी) हाणीं मांडून हाडली. फिर्गज पाद्री मा|बा|लियोनार्डो नोरोन्हान ह्या काऱ्याचें उग्तावण केलें. मानेसत लारेन्स डी’सोज कमानी, तशेंच भयण वेरोनिका मुखेल सयरीं जावन हाजर आसलीं.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ 'ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್'

 ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ, ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ. रोशू बजपे नांवान‌च कोंकणी साहित्य संसारांत ओळकिचो रोशन मेल्की सिकवेरा, बजपे हाका २०१७व्या वर्साच्या लियो रोड्रिगस कुटम किटाळ यूव पुरसकारा खातीर विंचून काडला, नवेंबर मयन्यांत मंगळुरांत चल्च्या संभ्रमांत हो पुरसकार प्रदान जातलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | Khobor] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್ | मुंबयांत साहित्य मंच

 ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ’ ಅಕ್ತೋಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದಾದರಾಂತಲ್ಯಾ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಲಾಂತ್’ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. साहित्य अकाडेमीन आयोजीत केल्ली ’साहित्य मंच’ कार‍यें ’कोंकणी कविता’ अक्तोबर १२ तारिकेर, सुक्रारा सांजेर स थावन आट पर‍यांत डा|चंद्रशेखर शेणय हाच्या संचालक‌पणार मुंबयच्या दादरांतल्या ’साहित्य अकाडेमी सालांत’ चल्ली. नामणेचे कोंकणी कवी वल्ली क्वाड्रस अजेकार, नज्रेत नेरी ताकोडे, फिलोमेना सांफ्रान्सिसको आनी हिलरी डी’सिलवा निड्डोडी हांच्यो कविता प्रसतूत जाल्यो.

ವಾಚ್ | Vach

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   ಆಂಗಣ್ | Angonn

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

       

            - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

 ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ 27ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ವಾಚ್ | वाच

  • Konknni Vachunk Proxikxonn

Lhan bhurgeank Romi lipintlean xikop suru korpacho vell aila ani taka DKA-n fuddakar gheunk zai oxem mot St. Andrew Igorjecho Padr vigar Fr. Gabriel Coutinho hannem ugtailem. Dalgado Konknni Akademin Vasco xarantlea kaim venchik Konknni mogiank vachpa vixim margdorxon kar’yaxalla 30 Setembr 2018 disa St. Andrew Firgojechea vosreant ghoddoun haddli. [Vach...]

  • Konknni Zagrutai Karyavoll

Dalgado Konknni Akademi ganva-ganvamni vochun Konknni amkam kitli mohotvachi ani ti ami amchea jivitant vaprunk zai hachem mohotv somzavpachea hetun zata titlea Aitarank lokam meren vochpacho yotn korta.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ| Kollounni

  • ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’

ಅಮರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೀನಾಸಮ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಕಯ್ತಾತ್ - ಹೆಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ (ಸನ್ವಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್, ಮಿರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೊತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ.  [Vach...]

  • ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ 2018

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ವರ್ಸಾಳಿ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್’ ಸರ್ತಿ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯ್ತಲಿ. मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल अखील भारतीय हंतार चल्ची वर्साळी ’कोंकणी कविता सादर’ सर्ती, मुंबयांत आशावादी प्रकाशन, वेवेगळ्या फिर्गजेच्या कोंकणी संघटनांच्या मजतेन ओकटोबर/नवेंबर मयन्यांत चलयतली.  [ವಾಚ್...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

  • ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾಚಿ ನವಿ ಸಂಗಿತ್ ಸಿಡಿ

ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ಆರ್ಥಾಭರಿತ್, ಆನಿ ’ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್’ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

   

 

ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಿನತಿ