ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಖಬರ್ | खबर] ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾಫೆಸ್ತ್ - ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ | तेरावें कविताफेसत - एच्चेमाक पुरसकार

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಉಡುಪಿ, ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾಸಕ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಹತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. कविता ट्रसटान मांडून हाडल्लें तेरावें कविता फेसत ह्याच २०१९ जनेराच्ये १३ तारिकेर मंगळूर शक्तिनगरांत आसच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत गद्दळायेन चल्लें. गोंय, मुंबय, बेंगळूर, कासर‌गोड, भटकळ, उडुपी, आनी मंगळूर थावन हाजर जाल्लीं कवितासक्त भुर्गीं, युवजणां, कवी ह्या फेसताच्ये यशस्वेक गोवाय जालीं. हेच संधर्भार मथायस कुटमाचो कविता पुरसकार एच्चेमाक हतांतर केलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಏಕ್ ಕವಿತಾ.. | एक कविता..

ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸಬ್ಧಾಂಚ್ಯಾ ಖಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಚ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಬೊರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾನ್ ತಾರಿಫೆಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಳ್ಕನಾ. ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲೊ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್, ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರೊಚ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊನೊ ಜಾತಾ. ಬಾಬ್ ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ಅನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೌನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. जेदनां एक कविता सब्धांच्या खचऱ्याक आनी त्या खचऱ्याच्या गोबोराक मेळच्या मान तारिफेसमोर उभी जाता तेदनां खरेंच भगचें आसा बरेंच जालें संसार आपणाक व्हळकना. आयचो संसार इतलो वेसत जाला म्हळ्यार सब्धांक संगीत, उत्रांक साहीत म्हणून अपार्थ करून जियेता. ह्या हकीगतेंत कवी जाल्लो खरोच उत्रां नासताना मोनो जाता. बाब हनुमंत चोपडेकर गोंयचो नामणेचो विशलेषक, कवी, चिंत्पी अनी प्राध्यापक. कोंकणी साहित्याक उंचल्या पांवड्याक पावंवचेपासत वावर कर्तेल्यां पयकिंतलो दिश्टावो आसचो कवी. समाजेचें बरें वायट लागसिल्यान पळेवन पार्कून अयिल्लो देकून ह्या कवितेंत उत्रांनी मात्र न्हय, मौनांत सयत जायतें समजुंक मेळता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ | मट्विकाणि] ಚೂಕ್ | चूक

ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ ಮಾಪುಂಕ್ ವೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮನಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಹರೇಕಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪರ್ಗಟ್ತಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಭ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಣಿ ರಾವಯ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ವರ್ಸಾಧಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुधद

ಮನೀಸ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವಿನಾಶಿಕಾರಿ ಜಾಲಾ, ದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್‌ಪಣ್ ಧಾಕವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವೆವೆಗಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾ. ಆಸೊಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ; ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ, ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಜ್ನಾ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ಖೊಟೆಂಯೀ ಅಸಾ. ಕವಿ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್‌ಗಾಂವ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ. ಹಾಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ. ವಾಚಪ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ. मनीस शिकपी जाल्लेपरिंच विनाशिकारी जाला, देकून संसारांत अपलें व्हड‌पण धाकवपाक लागून हेरांचें नास करुंक वेवेगळ्यो वाटो सोधून आसा. आसोंक मनशाक सर्व आसा; शिकप आसा, समजणी आसा, बरें-वायट म्हळ्ळी प्रजना आसा पूण इतलें सर्व आसोन‌यी तितलेच मापाचें खोटेंयी असा. कवी बाब प्रकाश पड‌गांव‌कर गोंयचो नामणेचो कवी. हाच्यो चडताव कविता सामाजीक काळजेच्यो कविता. वाचप्याक चिंतूंक कर्च्यो कविता. हांगासर‌यी एक असलीच कविता आसा, जावंक पुरो ही राजकीय चिंत्पाची कविता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಜೀಣ್ | जीण

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣೆಂ ಫುಲಾಂಚಿ ಗಜ್ಡಿ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ. ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ಣಿ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಣಿ. ಕೊಣ್ ಹಾಸ್ತಾ ತರ್ ಕೊಣ್ ರಡ್ತಾ ಪುಣ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಜಿಣೆ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾನಾ. ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ರಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಹರೇಕ್ ರಾತ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್. ಬಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ರೂಪ್ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾತಾ. जायत्यांनी जिण्येविश्यांत जायतें बरयलां. कोणाक जिणें फुलांची गजडी तर कोणाक कांट्यांची. कोणाक चडणी तर कोणाक देंवणी. कोण हासता तर कोण रडता पूण कोणाचेंच जिणे एक सार्कें आसाना. दीस संप्तच रात, तशेंच हरेक रात संप्तच दीस आसतलोच. बाय किरण म्हांबरे गोंयची नामणेची तर्जण‌कार, काणियेगार, तशेंच कवी. ही कविता हरेक पावटीं वाचताना एक नवेंच रूप दोळ्यांसमोर उभें जाता. देकून ह्या कवितेची सकत तशेंच गुंडाय समजुंक परत एक पावटीं वाचुंक कर्ता. आनी वाच‌ल्लेपरिंच कवितेची सोभाय दोडती जाता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್ | संपादकीय] ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ | खोंकली आनी साहितीक स्पर्धे

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಸಭ್ದಾಚೊ ಖರೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ? ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಬರ್ಪಿಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಯ್ತ್/ಜೀಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗರ್ ವೆಳಾಕಾಳಾತೆಕಿದ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ (ಚಿಂತಪ್) ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಧಾಂವ್ಣೆಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಮಯ್ದಾನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆಂ ತುಪೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಟೊವ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್. आयच्या स्पर्धात्मक संसारांत ’स्पर्धो’ सभदाचो खरो महत्व आमकां कळीत आसा? तर हेरांक आवकास करून दिंवची म्हळ्ळीं पिसांट सिंतिमेंतांक कितलें मोल आसा? साहितीक स्पर्धो आसचो साहितीक बर्पांक शिवाय बर्पिंक न्हय. हांगासर जयत/जीक कोणाक‌यी सासणीक न्हय. बगर वेळाकाळातेकीद अपलें बरवप (चिंतप) कितलें पाटीं उरलां म्हळ्ळें समजुंक एक आवकास. देकून हो एक धांवणेचें उग्तें मयदान जायजय शिवाय सिंतिमेंतांचें तुपें न्हय. कोंकणी साहितीक स्पर्ध्याविशीं आटोव आटापचें संपादकीय.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್ ಗೆಲೆಂ | संवणे न्हायत गेलें

ಹೆಂ ಸಂವ್ಣೆಂ (ಸುಕಣೆಂ) ಮೊಗಾಚೆಂ ಸಂವ್ಣೆಂ ದೆಕುನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಣ್ಯಾನ್ ಶಿಡ್ಶಿಡ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿಕ್ ಜರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚಿ ಯಾದ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಂವ್ಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ಶಿ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಬಾಬ್ ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮಣೆಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮನಿಸ್. हें संवणें (सुकणें) मोगाचें संवणें देकून मोगाचीं ल्हारां घेवन काळजातडीक आपटाशें कर्ताना कवितारसिकाचें मन उल्लासान भर्ता. पूण ह्या संवण्यान शिडशीड पावसांत न्हांवचें कवीक जर अपल्या काळजांतल्या प्रेमिची याद हाडून दिता आनी भगणांचो काट तुटवंक सक्ता तर त्या संवण्याविशीं मातशी खोलायेन चिंत्पाची गरज आसा. बाब संजीव वेरेंकर गोंयचो एक नामणेचो पत्र‌कर्त, कवी, वावराडी आनी मयपासी मनीस.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಂ.. ಜೋಬ್ ಕಂಯ್ | घराच आस्तां.. जॊब कंय

ಕವಿತಾ ಜೆದ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಸಾಪ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಡಯ್ತಾ, ಏಕ್ ಆವಯ್, ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್, ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಅಶೆಂ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತುರೆಚೆಂ ರುಪಣೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತನಾ ಖರೆಂಚ್ ರಡಯ್ತಾ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮೊನ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಸಲಿ ಆಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಯಾ. ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸ್ಚಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಚಿಂತಪ್, ಉಮಾಳೆ, ಯಾದಿ, ಸಪಣಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. कविता जेदनां जिविताचें काप जाता, तेदनां ती कविता फकत कानांक मात न्हय, काळजाक आपडता. पूण ही कविता कासाप्प्याचें काळीज सयत कडयता, एक आवय, एक भयण, एक बायल, अशें वेवेगळ्या रुपांनी सेवा कर्च्या असतुरेचें रुपणें दोळ्यांसमोर उभें कर्तना खरेंच रडयता. एक कविता मोन्यांक ताळो दिता तर त्या कवितेची सकत तर‌यी कसली आसत म्हळ्ळें तुमिंच पार्किया. उर्जिता भोबे गोंयची आयलेवार कविता बरंवची कवयत्री पूण तिच्या एकेका कवितेंनी दिसची संवेदन‌शील चिंतप, उमाळे, यादी, सपणां खंडीत कवितारसिकांक पिश्यार घाल्ता म्हणच्याक ही कविता अपुर्भायेन गवाय दिता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार

 ’ರಚನ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ತರ್ ರಚಣಾರ್ ತಾಚೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಏಕ್ ಬರಿ ಕಲಾ ಉಭ್ಜಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಮಿನತ್, ಆಟೊವ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಲಿದಾನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮುರ್ಲಿಚೆ ಸುರ್ ಸಾಸಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನಾಚಿ ವಾಟ್ ರುತಾಂ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಮ್ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲೆ ಉಮಾಳೆ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಬಾಯ್ ನೀಲಾ ತೆಲಂಗ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಒಡಿಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅಣ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಹಿಣೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪರಿಶದ್, ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಹಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾ. रचन एक कला तर रचणार ताचो कलाकार. एक बरी कला उभजजाय तर ताचेपाटल्यान कसली, कितली मिनत, आटोव तशेंच बलिदानां दीवंक पडतात म्हळ्ळें ह्या कवितेंत दिसोन येता. तशेंच मुरलिचे सूर सासणाच्या समधानाची वाट रुतां करून दिताना सत्यं शिवं सुंदरम चिंतप मतिंत कसले उमाळे उभजावंक सक्ता म्हळ्ळें ह्या कवितेंत पळेव्येत. बाय नीला तेलंग गोंयची नामणेची कवयत्री, ओडिया भासेच्या कविताजम्याचें कोंकणीक अणकार करून दोन बूक हिणे पर्गटल्यात. साहितीक परिशद, सम्मेळनांनी ही सक्रीय जावन वांटो घेता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಸೊರೊಪ್ | सोरोप

 ’ಜೆದನಾಂ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಅಂಧಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಆಸತಾ, ತೆದನಾಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳಂವಚ್ಯಾ ವಾ ಕಾನಾಂನಿ ಆಯಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಫರಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ದಿಸತಾ. ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಸಮಜತಾ. ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಉಣೆ ಸಮಜಣೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಫಯ್ಸಲ್ ಕರತಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾಪುಂಕ್ ವೆತಾ. ಹೊ ಅಗ್ಯಾನ್, ಹಿ ನಾ-ಸಮಜಣಿ ವಾ ಮತಿಂತಲೊ ಅಂಧಕಾರ್ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಪರದೊ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲತಾನಾ ಸಗಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾರಕೊ ದಿಸತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಥೊಡೆಚ್ ಉತರಾಂನಿ ಹರೇಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅರ್ಸೊ ಧರತಾ. ಬಾಬ್ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಹಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಯುವಕವಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸೆಂನಿ ವ್ಹರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ತಾಚಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. जेदनां मनश्याच्या मनांत अंधकार भरोन आसता, तेदनां ताच्यान दोळ्यांनी पळंवच्या वा कानांनी आयकुंच्यांत फरक दिसाना. सर्व एक दिसता. सर्व एक समजता. आनी हेच्च उणे समजणेंत मनीस फयसल करता. हेरांक मापुंक वेता. हो अग्यान, ही ना-समजणी वा मतिंतलो अंधकार एकाथराचो परदो दोळ्यांचेर घालताना सगळो संसार ताका एक सारको दिसता. ही कविता थोडेच उतरांनी हरेक मनशाच्या असकत चिंत्पाचेर अर्सो धरता. बाब परेश नरेंद्र कामत आयलेवार साहीक अकाडेमी पुरसकार जोडपी युवकवी. कोंकणी कवितेंक देशाच्या हेर प्रांतीय भासेंनी व्हर्ची श्याथी हाच्या कवितेंनी आसा. आनी ही कविता ताची अपुर्भायेची गवाय दिता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशोब

 ’’ಆಮಿ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಮುದ್ಯಾಕ್ ಮೊಡಕ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿತಾಂವ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡಕ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿತೆಪಣಾನ್’ - ನಾಮಣೆಚೊ ಚಾಯ್ನೀಸ್ ತತ್ವ್‌ಗಿನ್ಯಾನಿ ಲಾವೋ ತ್ಸೂಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ. ಉತರಾಂನಿ ಗಾಜ್ ಆಸಾ, ಆವಾಜ್ ಆಸಾ. ಉತರಾಂನಿ ಗೀತ್ ಘಡುಯೆತಾ, ಸಂಗೀತ್ ಘಡುಯೆತಾ. ಉತರಾಂನಿ ಕಾಳಜಾಂ ಮೊಡುಯೆತಾ, ಮೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಳಜಾಂ ಜೊಡುಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಉತರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಭಳಾಧಿಕ್ ಜಾವನಾಸಾ ’ಮೌನ್’. ಸಂಸಾರಿ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಶೂನ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಎಕಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಶೂನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೂನ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಥಾವ್ನ್ ನೊವಾಂಕ್ ಹಜಾರ್, ಲಾಕ್, ಕೊರೊಡ್... ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಸರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಶೂನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಭಗಣಾಂಕ್ ನಾಗಡೆಂ ಕರಚೆಂ. ಉಪಕಾರಾಂಕ್ ಮೆಳಚೆ ಶಿರಾಪ್, ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಧಖೆ, ದೆಕುನ್ ದರಯೊಚ್ ವಾಂಝ್ ಜಾತಾನಾ ಕವಿಮನ್ ’ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಸಬಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್?’ ಮ್ಹಣತಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ಶೂನ್ಯ್ ಅಮೂರ್ತ್ ಇಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭಿ ಜಾತಾನಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ಕಿತ್ಲೆಸ್ಯಾ ದಿಶೆಂನಿ ವಾಟೊ ದಿಸತಾತ್ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಡಾ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್, ಭೋವ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ಕಲಾಕಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಜಾಂತ್ ಜಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಲಯ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಮಧುರ್ ಗಿತಾಚಿ ಸಾವಳಿ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ. ’आमी मातियेच्या मुद्याक मोडक्याचें रूप दितांव, पूण त्या मोडक्यांत कितेंय दवर्न घेंवची श्याथी दिंवची रितेपणान’ - नामणेचो चायनीस तत्व‌गिन्यानी लावो त्सूचें उतर हें. उतरांनी गाज आसा, आवाज आसा. उतरांनी गीत घडुयेता, संगीत घडुयेता. उतरांनी काळजां मोडुयेता, मोडलेलीं काळजां जोडुयेता. पूण उतराच्याकी चडीत भळाधीक जावनासा ’मौन’. संसारी दीस्पडतेंत शून्याक मोल ना. एका थावन नोव मात्र मोलाचें शिवाय शून्य न्हय. पूण ह्या शून्याचें मोल समजल्ले मात्र एका थावन नोवांक हजार, लाक, कोरोड... करुंक सक्तात. हांगसर दिसचें शून्य मनशापणाच्या वेवेगळ्या भगणांक नागडें करचें. उपकारांक मेळचे शिराप, विश्वासाक मेळचे धखे, देकून दरयोच वांझ जाताना कविमन ’शून्य हिसबाचें कवन कित्या गांव?’ म्हणता कवितेंनी जेदनां हें शून्य अमूर्त इमाज जावन उभी जाताना थंयचर कितलेस्या दिशेंनी वाटो दिसतात म्हणच्याक कांय ही कविता अपुर्भायेची गवाय दीत. डा|पूर्णानंद च्यारी एक प्राध्यापक, विचार‌वंत, भोव सादो आनी मोगाळ कलाकार. ताच्या काळजांत जितलो मोग आसा, ताच्या ताळ्यांत तितलीच लय आसा, ताच्या कवितेंनी सयत एका मधूर गिताची सावळी आसची दिसता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಗಿದಾಂಚೆ ಬರೆ ದೀಸ್ | गिदांचे बरे दीस

 ’ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ನೀದ್ ಸೊಡುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಧರ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆಸಮೊರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಿದಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಸುಟಾವಿ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡುಣೆಂ ಹರೇಕಾ ಶೆತಾಂನಿ ಗಿದಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಂವ್ಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಮಾಜ್, ವೆವಸ್ತಾ, ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನುನ್, ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್, ಮಾನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಹರೇಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಬರೊಚ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ಕಿರಾವೆಸಾಚ್ಯಾ ಗಿದಾಂನಿ ಕೊಣಾಚೆ ದೊಳೆ (ದಿಶ್ಟಾವೊ), ಕೊಣಾಚೆಂ ನಾಕ್ (ಮಾನ್) ಖಿಮ್ಚುನ್, ಖೊಂಕುನ್, ಭೊಕುರ್ನ್ ಮನ್ಕಟ್ಯಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂಚ್ ಚಾಬ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್‌ಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್. ಆನಿ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕರುನ್ ಹಾಣಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನಿ ಕಾನುನಾಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಅವಾಜ್ ಕಾಂಯ್ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಬೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್‌ಕಾಯ್? ಬಾಬ್ ಓಮ್ ನಗರ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ/ಹಿಂದಿ ಕವಿ. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ. जेदनां मनीस आपली वयचारीक नीद सोडून पळेवंक, पार्कुंक धर्ता, तेदनां ताचेसमोर असल्या गिदांनी कर्ची राज्वटकी सुटावी दिसता. चडुणें हरेका शेतांनी गिदांनी राज्वटकी चलंवची सदांची जाल्या. समाज, वेवसता, कायदे, कानून, न्याय, नीत, मान, सम्मान हरेक बजारांत बरोच सजयिल्लो दिसता. ह्या सजवणेंत किरावेसाच्या गिदांनी कोणाचे दोळे (दिश्टावो), कोणाचें नाक (मान) खिमचून, खोंकून, भोकूर्न मनकट्याचीं हाडांच चाबताना मनशापण‌च कंगाल जाल्ली परिगत. आनी ही परिगत अनिवाऱ्य करून हाणिंच केल्ले कायदे अनी कानुनां राज्वटकेच्या पुल्पुत्रार आयकोंचो अवाज कांय रानांतल्या बोबेपरीं जायत‌काय? बाब ओम नगर एक प्रतिभावंत राजस्थानी/हिंदी कवी. साहीत अकाडेमिचो यूव पुरसकार जोडपी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

 ’ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ತಾ’ - ಜೆದ್ನಾಂ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾನ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಲೋಕ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಕಂಯ್; ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್. ಪುಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ’ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಖೂವ್ ಆವಡ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆದನಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ದಿಸಾನಾ’. ಕವಿ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಮನೀಸ್, ಆಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್, ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್, ದೂಕ್-ನಿರಾಸ್ ಭಗ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ಉಭ್ಜಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಬಾಯ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಫಾ|ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಪಿಲಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’म्हाका पावस खूब आवडता’ - जेदनां चारली चापलिनान हें उतर सांगलें, लोक हासुंक लागलो कंय; अशें चिंतून, कांय हो एक नवेंच फोकाणां कर्ता म्हणून. पूण मुखारून चारली चापलिनान सांगलें; ’म्हाका पावस खूव आवडता, कित्याक म्हळ्यार तेदनां म्हजें दूक कोणाक‌च दिसाना’. कवी एक कलाकार, पूण पयलें तो एक मनीस, आशा-अत्रेग, मोग-मयपास, दूक-निरास भगचो मनीस. जेदनां कवी अपल्या जिण्येच्या अनबोगाक उत्रांच्या रंगांत व्हाळयताना उभजल्ली कविता कितली अपुर्भायेची जावंक सक्ता म्हणच्याक कांय ही कविता गवाय दीत. बाय राजश्री सयल, गोंयची नामणेची कवयत्री, फा|आग्नेल कोलेज पिलार, हांगासर सह-प्राध्यापकी जावन वावर करून आसा.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ | कविता] ಆನಾಚೊ ಪುಡ್ವೊ...! | आनाचो पुडवो...!

 ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ಮನಶ್ಯಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ದೇಣಗಿ ಆಸತಾ ಪುಣ್ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಆವಯ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚಿ ಮೂರ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಜೊಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸದಾಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿಂ ಮೊನಿಂ ದುಕಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಸುಕತಾತ್. ಮಾನ್, ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ, ಗವ್ರವ್ ಸರ್ವ್ ಹಸ್ತೆಚ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಪರಿಂ; ಧಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪುಣ್ ಚಾಬುಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪುಡ್ವೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜ್ ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗಳ್ಯ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ.. ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ. संसारांत एका मनश्याचें येणें जावंक आवय-बापूय दोगांयची देणगी आसता पूण जीण‌भर आवय मोवाळायेची मूर्त जाताना जोडून हाडचो बापूय सदांच दुस्मानाचें मुखोटें न्हेसून जियेंवची अनिवाऱ्यता. कुटमाची शिसत सांभाळुंक जायतेपावटीं ताचीं मोनीं दुकां दोळ्यांनिंच सुकतात. मान, प्रतिश्टा, गवरव सर्व हसतेच्या दांतांपरीं; धाकवंक एक पूण चाबुंक अन्येक. हांगासर पुडवें एक सांकेतीक इमाज पूण कवितेच्या वेवेगळ्य इमाजिंक इतले अपुर्भायेन सजयलां.. व्हा! कितें अपुर्भाय ह्या साद्या कवितेची.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್ | गोयांत कोंकणी आदी साहित्याचें काऱ्यासाळ

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. सी.ई.एस. कला आनी वाणिज्य महाविध्यालय कुंकळी (गोयां) हाणीं साहित्य अकाडेमी (देल्ही) सवें दोन दिसांचें कोंकणी आदी साहित्याचें राश्ट्रीय कार‍यासाळ दसेंबर १२ आनी १३ तारिकेर गोंयचा कुंकळी गांवच्या सी.ई.एस. कोलेजिच्या सभासालांत मांडून हाडलें.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ | मट्विकाणी] ಆಂಬ್ಯಾರೂಕ್

 ಏಕ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಆಭಾವಾನ್ ವಾಚಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸತ್? ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಕಥಾರಂಗ್, ಕಥಾಪಾಠ್, ತರ್ಜಣ್, ಅನುಕರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ತಾಂತುಂ ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಜಿಣಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗಾನಾ? ಹಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಉತ್ರಾಂ, ಸಂಭಾಶಣಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಟನಾಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಹೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳ್ | साहितीक विमर्श्याचेर काऱ्यासाळ

ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚೊ’ ಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉಧ್ಯಮಿ ಬಾಬ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್; ಕಾಳ್ಜಾಉಡಿ (ರೋಶುಬಾಬಾ ಬಾರ್ಕುರ್), ಚಾಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ (ರೋನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟಪಾಡಿ), ಪರ್ನೊ ರೂಕ್ ಆನಿ ತರ್ನಿ ವಾಲ್ (ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ), ಶಿಮ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ (ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್) ತಶೆಂಚ್ ’ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ (ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ದುಭಾಯ್) ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲೆ. मंगळूर विश्वविध्यानिलन कोंकणी अध्ययन पीठ आनी आशावादी प्रकाशन हाणीं मांडून हाड‌ल्लो ’साहितीक विमर्सो बरंवचो’ चेर राश्ट्रीय कार‍यासाळ नवेंबर २५ तारिकेर मुंबयांतल्या ’आत्म दर्शनांत’ चल्लें. डा|जयवंत नायक काऱ्याचो अध्यक्ष जावन, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो अध्यक्ष बाब आर. पी. नायक, नामणेचो उध्यमी बाब आलबर्ट डबल्यू डी’सोज तशेंच साहीत अकाडेमी पुरसकृत नामणेचो कोंकणी कवी बाब मेलवीन रोड्रिगस मुखेल सयरे जावन हाजर आसले. च्यार कोंकणी बूक; काळजाउडी (रोशुबाबा बार्कूर), चाबूक आनी हेर कथा (रोनी मोंतेरो कटपाडी), पर्नो रूक आनी तर्नी वाल (एवरी पांगळा), शिमटी आनी हेर कथा (स्टेन‌रो अजेकार) तशेंच ’नमान तुका सोडवोणदाराचे माये’ म्हळ्ळी संगीत कोवळी (बेन्नी टीचर दुभाय) मोकळीक जाले.

ವಾಚ್ | वाच

 

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

  ಕಥಾದಾಯ್ಜ್ | कथादायज

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   ಆಂಗಣ್ | Angonn

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

       

            - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • Zannvayechi Zhor Pustokachi Uzvaddaunni

Bonaventure D’Pietro hannem Inglez bhaxentli borpavoll onnkar korun toyar kelolem ek vegllench pustok “Zannvayechi Zhor” hachi uzvaddaunni Aitar, 20 Janer, 2019 sanjechea 4.00 vorancher, Tiatr Akademi Goa hichea Conference Hallant, Campal Trade Centre, Campal, Ponnji hangasor zatoli. [Vach...]

  • Konknni Vachunk Proxikxonn

Lhan bhurgeank Romi lipintlean xikop suru korpacho vell aila ani taka DKA-n fuddakar gheunk zai oxem mot St. Andrew Igorjecho Padr vigar Fr. Gabriel Coutinho hannem ugtailem. Dalgado Konknni Akademin Vasco xarantlea kaim venchik Konknni mogiank vachpa vixim margdorxon kar’yaxalla 30 Setembr 2018 disa St. Andrew Firgojechea vosreant ghoddoun haddli. [Vach...]

  • Konknni Zagrutai Karyavoll

Dalgado Konknni Akademi ganva-ganvamni vochun Konknni amkam kitli mohotvachi ani ti ami amchea jivitant vaprunk zai hachem mohotv somzavpachea hetun zata titlea Aitarank lokam meren vochpacho yotn korta.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ | Kollounni

  • ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊ ದೆವಾಧೀನ್

23 ಅಗೋಸ್ತ್ 1953 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಪೆರ್ಮುದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಘಟಕ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್, ಉಧ್ಯಮಿ 30 ದಸೆಂಬರ್ 2018 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 8 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್, ಸಂಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚೆಂ (ವರ್ಸಾಚೆಂ) ಮೀಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ 11 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

  • DKA Monoita ‘Gõychi Osmitai Dis’

Gõy Maharaxttrant vilin zaunchem vo nam hem tharavpa khatir 16 Janer 1967 vorsa Gõyant ‘Opinion Poll’ ghoddoun haddlo.  Tea disa Gõykaramni ek itihasik nirnnoi dilo ani Gõy Maharashtrant vilin korpachem salvar zalem.  Dalgado Konknni Akademi ho itihasik Dis vorsan voros monoita ani Dr. Jack de Sequeira zaka ‘Opinion Poll’-acho Bapui mhunnttat, tachoi ugddas korta. [Vach...]

  • Novea Borovpiank DKA-chi kar’yaxalla

Dalgado Konknni Akademi novea borovpiank kar’yaxalla ghoddoun haddtta. Hi kar’yaxalla 13 Janer 2019 disa Tiatr Akademi Goa hichea vosreant Campal Trade Centre, St. Inez hanga sokallchea 10 tem donparchem1.00 meren choltoli. [Vach...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

   

 

ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಿನತಿ