ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಖುರ್ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್

ವ್ಹಾ! ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಖಿಣಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತೀಸ್-ಎಕ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ ತರ್, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ತ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಭೆಟೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಚುನ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದೀ.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಪಲ್ತಡ್ ನಾ | पलतड ना

ಪ್ರಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಶಿವಾಯ್ ಜಾಯನಾ, ಬದಲಾವಣ್ ಸರವಾಂಕ್ ಗರಜೆಚಿ. ಬದಲಾವಣೆಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. ಹ್ಯೇ ಸಾಂಗಣೆಂತ್ ಖೂಬ್ ಮತಲಬ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯೆಂಕರಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ. प्रगती बदलावणेशिवाय जायना, बदलावण सरवांक गरजेची. बदलावणेशिवाय प्रगती साध्य ना. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. ह्ये सांगणेंत खूब मतलब आसा. गोंयचा युनिवर्सिटिचो प्राध्यापक तशेंच कोंकणी विभागाचो मुखेसत बाब प्रकाश पेऱ्येंकराची ही कविता.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ...ಜಾತ್ರಾ|...जात्रा

ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಕಾಳೊ-ಧವೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಜ್ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಲಾ, ಕಾಳೊ-ಧವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಸತ್-ಅಸತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಬಜಾರ್ ದೆಕುನ್ ಧಾಖವ್ಚಾಚೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ದೆವಾಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಕ್ತ್, ದಭಾಜೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಡು ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜೆಂಚ್ಯಾ ಖಡಪಾಪಂದಾಕ್ ಜಿವಿ ಜಿವಿಚ್ ಉರ್ಡೊಂಚಿ ನೈತಿಕತಾ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ ದಿಸಾನಾಯೆ ವ್ಹಚಾನಾ ನ್ಹಯ್? ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಗೌರೀಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.एका तेंपादीं काळो-धवो संसार आसलो आज रंगाळ जाला, काळो-धव्या संसारांत चडीत मापान सत-असत आस‌ल्लें पूण आतां मनश्यान अपलो संसार एक रंगाळ बजार देकून धाखवचाचेंच जिवीत कर्न घेतलां. देवाळाक गेल्यार मात्र भक्त, दभाजो केल्यार मात्र फेसत आनी दुडू दिल्यार मात्र मोग. पूण आमचे अचार विचार पोकोळ कर्न आमच्या बदल्च्या रिती रिवाजेंच्या खडपापंदाक जिवी जिवीच उर्डोंची नैतिकता एका कवीक तर‌यी दिसानाये व्हचाना न्हय? गोंयचो नामणेचो कवी बाब गौरीश वर्णेकर एक असलिच्च कविता घेवन आयला.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ?

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾತಾ ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಉಭಿ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಚೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ. ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅಣ್ಬವಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾಚ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ’ತಾನ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ह्या संसारांत देव आनी धर्माखातीर हऱ्येकलो एकामेकाचीं मासां खाता पूण निजायकी देव कसो दिसता आनी तो खंय आसता म्हळ्ळें कोणेंय चिंतलां? हेच्च चिंत्पाच्या भंवतोणी गुंत‌ल्ली ही कविता कांय सोभीत काणिंच उभी कर्ताना कवितेंत दिसचीं भांदपां आनी देव आमचेच भंवतोणिचे म्हणून भग्ता. बाब प्रसन्न निड्डोडी जिण्ये अणबवांत हेळ‍ल्लो कवी म्हणून ताचीं कविताच गोवाय दितात. हाच्या कवितेंचो पयलो जमो ’तान’ वेगिंच कोंकणी कवितारसिकांक मेळच्यार आसा.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಪಾವಳೀ|पावळी

ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾನ್ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ; ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಫಕತ್ ಬೇಕಾರ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಬಜಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಫಕತ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಪಾವಲಿ. ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಲೇಖಕ್, ಬರವ್ಪಿ ಬಾಬ್ ಸಂಧೇಶ್ ಭಾಂದೇಕರ್ ಏಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.ही काणी कांय नवीच न्हय, कांय तेंपान आमी पळेवन आयिल्ली; बदलून येंवच्या चिंत्पाची. हांगासर मोग आनी मयपास कोणाक सर्वस्व तर आनी कोणाक फकत बेकार सब्ध मात्र. देकून बजारी चिंत्पाच्या संसारांत ह्या सब्धांक मोल ना, खंच्याय सब्धांक मोल ना फकत्त दुडू आनी पावली. कार‌वार‌चो नामणेचो नाटकिसत, लेखक, बरवपी बाब संधेश भांदेकर एक उर्भेवंत कवी सयत. एदोळ‌च सभार कविता स्पर्ध्यांनी हाणें इनामां जिकल्यात तशेंच कविगोश्टिंनी सयत हाणें वांटो घेतला.

ವಾಚ್|वाच

[ ಖಬರ್] ಉತರ್‌ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್

ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸಂಘ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಮಾರ್ಚ್ ಅಟ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಮಿರಾರೊಡ್ ’ಸ್ನೇಹ ಸಾಗರ್’ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ (ಜೆಂ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ) ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಕರುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾ-ದುಕಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್-ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಲೇಖನ್ ] ತುಮಿ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚಿನಾಂತ್?

ಉಂದ್ರಾಂಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಸೋಧ್ ಆಸಾ. ಉಂದ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸುವಾತೆರ್ ವೀಜ್ ಯೆತನಾ ದೋಪಮಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಲಾವ್ನ್, ಉಂದ್ರಾನ್ ಫಿರ್ಕಿ ದಾಂಬ್ತನಾ ವೀಜ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆನಿ ವೀಜ್ ಯೆತನಾ ಡೊಪಮಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊ ಸಂಸೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೊಪಮಿನಾಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ‘ಬರ್‍ಯಾಪಣಾ’ಚ್ಯಾ ಆಶೇನ್ ಥೊಡೆ ಉಂದಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಯ್ನಸ್ತಾಂ ವೊರಾಕ್ 700ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿರ್ಕಿ ದಾಂಬ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪರಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಹೊಂದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ದೊತೊರ್ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕಾನಾಕಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಅಂಕಣ್ ] ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ : 3

ತೀನ್ ಸ೦ಗ್ತ್ಯೊ ಆಸೆ೦ ಕರ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಆಡಾಯ್ತಾತ್-ಭ್ಯೆ೦,ಹ೦ಕಾರ್ (ಗರ್ವ್),ಆನಿ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ (confusion ). ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೇನಾ೦. ಭ್ಯೆ೦ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್... ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೊ ನವೊ ಆಂಕ್ಡೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಾರ್ಚ್ 8

ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಜಾರ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಬಾಪಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು. देवान मनश्याक रचलो आनी दिसांक मात्र रचलो. पूण मनश्यान बजार उभो केलो आनी ह्या बजारांत मनशा संबंधांचो गोळ केलो. देकून आवयांक एक दीस, बापयांक अन्येक दीस, मोग कर्णारांक एक दीस, मेल्ल्यांक अन्येक दीस. पूण हांगासर जिवंत आसोन मोरोन गेल्ल्या चिंत्पाच्यांक मनशा संबंधाक दिसाक राकोन रांवची गर्ज आसागी म्हळ्ळें विडंबनात्मक सवाल कर्ता बाय वसुधा प्रभू.

ವಾಚ್|वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ನೋವ್ ನಂಬ್ರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ

ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಪಯ್ಕೀಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಕಾಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ, ತಸಲಿ ಕಾಣಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಚ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಇತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ/ಘಟನಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಪ್ರತಿಭಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಮನಿಸ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಸವೆಂ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿಸವೆ ಜೆದ್ನಾಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ - ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತೊ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜ್ಯೆಂಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ. ಹಾಚೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. मनीस जेदनां अपल्या सावळेसवें वा अपल्या भितरले वेक्तिसवे जेदनां संवाद करुंक सक्ता - तेदनांच तो जाणतो जाता. आनी हें सलीसायेचें चिंतप न्हय. ह्या कवितेंत तर‌यी संकीर्ण इमाज्येंक सुटवन समजुंचें प्रेतन केल्यार जायत्यो काण‌यो आमकां आयकुंक मेळतात म्हणच्यांत दुभाव ना. बाब उदय मांबरो गोंयचो एक नामणेचो कवी, वावराडी तशेंच कोंकणी मोगी. हाचे दोन बूक ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ पर्गट जाल्यात..

ವಾಚ್|वाच

 

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

ಇ-ಪತ್ರ್ | E-Po'tr

ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ | Poilo O'nko
ದುಸ್ರೊ ಅಂಕೊ | Dusro O'ko
ತಿಸ್ರೊ ಅಂಕೊ | Tisro O'ko
ಚೊವ್ತೊ ಅಂಕೊ | Chouto O'ko
ಪಾಂಚ್ವೊ ಅಂಕೊ | Panchvo O'ko

 

ಇ-ಪತ್ರ್ | E-Po'tr

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. मुंबयांत वेवेगळ्या शेतांनी महत्वाची देणगी दिल्ल्या आनी दीवन आयिल्ल्यांक विंचून माय ६ तारिकेर मुंबयांत चलुंक आसच्या ’कोंकणी अभियान समिती’ काऱ्यावेळार पर्गट मानाक विंचला. [ವಾಚ್...]

 

ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನ್

2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ವೆರ್, ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಡೆಲ್ಹಿಂತ್, ಬಹು-ಭಾಶಿಕ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.२०१८ फेबरेर २१ वेर, अंतर‌राश्ट्रीय आवय भाशेचो दीस आसलो. त्या पासून, ह्या दिसा, साहित्य अकाडेमीन डेल्हिंत, बहू-भाशीक कवी सम्मेळन घडून हाडलें.[ವಾಚ್...]

 

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

 

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 ವಿನತಿ