ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Audio Book-2 |  Dr.Edward L Nazreth

 

Dr.Edward L Nazreth is not just a good doctor, social worker but a fabulous story writer. 'Suryo Udeta' the collection of National Level Konkani Short Stories published in 2019. 'Cheddiyechi Dhuv' (Daughter of a Prostitute) story is presented by VP Lobo, Mumbai.

Read

 

Story | By Fr.Chetan Lobo

 

Do you love listening to Konkani stories? Listen to the short story 'Ajjikunja' by master presenter Fr.Chetan Lobo.

Read

 

Poetry | By Lawrence V Barboza

 

Bab Lawrence V Barboza's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. Beautifully portrays how empty we are despite of having almost everything with us.

Read

 

Poetry | By Sakharam Borkar

 

Bab Sakharam Shennvi Borkar's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. The most cruel mockery of our society is, we have plenty of Gods to worship and follow, yet human never follows him but lives insane life.

Read

 

Poetry | By Kajal Prakash Raikar

 

Bai Kajal Prakash Raikar's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. Is discrimination of any sort amongst humans created by anyone other than man himself? Only  a poet can raise his voice against such discrimination, but the big question is who is a poet?.

Read

 

Poetry | By Jyosna Abrew

 

Bai Jyosna Abrews entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. Bai Jyosna is a budding talent from Vasai, Mumbai, winner of poetry recital conducted in Mumbai during 2017 by Kavita Trust and Ashawadi Prakashan.

Read

 

Poetry | By Naveen Serrao

 

Bab Naveen Serrao Balkunje's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. When a man surrounded by all sorts of trouble and problems, where will he find solace?.

Read

 

Poetry | By Atisha Surlekar

 

Bai Atisha Surlekar's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. When the society is struck with disaster, how a poet responds, what impact it makes to his creative mind?.

Read

 

Poetry | By Sheela Bhandarkar

 

Bai Sheela Bhandarkar's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. Another lovely poetry written in GSB dialect, explains about the conversation without any words, without any noise.

Read

 

Audio Book-2 |  Nithya Naik

 

Bab Nithya Naik physically may not be with us, however through this presentation of Bhai/Bau Damodar Mauzo's short story, he will always be with us. Suryo Udeta is the collection of National Level Short Stories, now presenting each of its stories through digital, beginning with KATTI - a beautiful shorto story.

Read

 

Poetry | By Smitha Shennoy

 

Bai Smitha Shennoy's entry to the 'Poetry of the Month' contest in May. A beautiful poetry written in GSB dialect, that portrays various roles of a woman in her lifespan.

Read

 

Article | By Lawrence V Barboza, UK

 

What is our knowledge on Digital Konkani and Literature since inception? How many of us truly put efforts in reading and observing? Here is a researched article By Lawrence V Barboza, UK that describes with factual data to present the inception of Konkani literature in the digital planform, particularly in Kannada script Konkani.

Read

 

Poetry | By Devidas Kadam

 

Bab Devidas Kadam is a well known Novelist, also a wonderful poet, here are few of the poems from his anthology of poems 'Mojim Gitam' which will be published soon.

Read

 

Poetry | By Manoj N Kamat

 

Bab Manoj N Kamat's entry for the 'Poetry of the Month' contest in May, a quick flashback to human being on various roles one plays during his lifespan.

Read

 

Poetry | By Pooja Naik Gaonkar

 

Bai Pooja Naik Gaonkar's entry for the 'Poetry of the Month' contest in May, a lovely poetry beautifully describes the human's various searches.

Read

 

Poetry | By H Manoj J

 

Bab H Manoj J's entry for the 'Poetry of the Month' contest in May, a reflective thoughts make us ask ourselves on the fundamental thinking we've adopted and adapted.

Read

 

Poetry | By Smita Timble, Goa

 

Bai Smita Timble in her poetry defines life and its meaning beautifully, using very few words. Being a teacher, she knows the art of teaching poetry to kids.

Read

 

Poetry | By Edna Vas Fernandes

 

Bai Edna Vas Fernandes through a beautiful example of milkmaid Hirkani in the kingdom of Chaptrapati Shivaji, explains the value of a motherhood and her selfless sacrifieces in this poetry.

Read

 

Poetry | By Anwesha Singbal

 

Bai Anwesha Singbal brings a beautiful thought provoking poetr, that questions the fundamental thinking process that defines human relationships.

Read

 

Poetry | By Maya Angelou

 

Bab Shailendra Mehta has picked a beautiful poetry 'The caged bird sings' written by American poet Maya Angelou. The poetry is so relevant to any place,city,country we live.

Read

 

TRIBUTE | To Bab Nitya Naik

 

One of the most committed and dedicated Konkani activists has left us and the whole Konkani world is moaning on his departure, here is a loving tribute by his dear and near ones; Dr.Bhushan Bhave, Bai Usha Rane, Bai Hema Naik, Bab Melwyn Rodrigues and several writers, poets and activists.

Read

 

Poetry | By Madhav Borcar

 

Bab Madhav Borcar from Goa is one the finest Konkani poets, this beautifully written poerty will force the reader to think, and reflect our today, when knowing the value of tomorrow and also lessons of yesterday.

Read

 

Poetry | By Atul R Pandit

 

Bab Atul Raghunath Pandit from Goa brings out a beautiful reflective poetry, in which he uses birds as the symbol that shows the mirror of our society.

Read

Poetry | By Dilip Borkar

 

Bab Dilip Borkar brings out a beautiful, witty and thought provoking poem.

Read

 

Translation | Edgar Allan Poe

 

Bab Shailendra Mehta translates one of the finest works of Edgar Allan Poe; 'The black cat'. This new column ('Doreo Tanela') of translations will bring new translation each month by noted translators across the country.

Read

Poetry | By Sahyadri Nagaraj

 

Sahyadri Nagaraj, a journalist, a photographer beautifully portrays the reality of today in his poetry in Kannada, the column 'Colorful Shadows' has such unique poetry of different poets from different languages into Konkani.

Read

Column | By Fr.Jason Pinto

 

'Konkani and Konkaniponn' is getting more reader's attraction for the visionary write-up by Fr.Jason Pinto, read his views on 'Konkani Team'.

Read

 

Travelogue | By Venkatesha Nayak

 

'Khalla ek-do-gyara', a travelogue by Venkatesha Nayak, a lecturer in Mangalore shares his wonderful experience.

Read

 

 

Poetry | By Jess Fernandes

 

Bab Jess Fernandes's poetry from 'Kirvontt', which won Sahitya Akademi Award in 2005. One of the most admired poets in Goa, a tiatrist, writer and a fabulous Konkani lover.

Read

 

Drama-Review | Nagddim

 

Fr.Chetan Lobo is not only a fabulous story writer, a rational thinking analyst, journalist and also a good orator. Here he reviews the recent Konkani drama of Fr.Allwyn Serao 'Nagddim'.

Read

 

News  | 3 Konkani Books Released

 

Konkonngar Prokoxon began its journey by releasing three unique books; First time in the history of Konkani, that a book consisting of three scripts (Kannada, Nagari and Romi) released in Goa. 'Maddathaun Telakhanni Poreant' (Konkani translation of English book of Antonio Veronica Fernandes) was released by Bab Dilip Borkar, 'Sankhov' (Selected 25 short stories of Valley Quadrush) was released by Bab Damodar Mauzo, 'Moila Fator' (27 National level poetry compilation, edited and transliterated by Valley Qudrush) was released by Bab Madhav Borkar. A detailed report in three scripts in Konkani.

Read

 

Book-Review | Ek Novo Somsar

 

Melvin J. Vas. Kelarai is not only a fabulous writer, poet but also a Critique/Analyst. Here is yet another book review article by him on Fr.Chetan Lobo's collection of short stories 'Ek Novo Somsar'.

Read

 

         

Short Stories

Kotha
Kothapatt
Kothadaiz
Torzonn

 

Poetry

Colorful Shadows
Kovitapatt
Broto
Chirputtam

Poetry of the month

 

5. Sangeeta Naik

 

4. Manoj Narendra Kamat

 

3. Rupali Mauzo Kirtani

 

2. Shailendra Mehta

 

1. John Suntikoppa

 

 

 

 Kathadaaiz Digital-Book

 [Jezu Ani Khoris]

         << Listen >>

 

 [Soirik]

         << Listen >>

 

 [Bhand]

         << Listen >>

 

 [Shani]

         << Listen >>

 

 [Tika Ekui Kollit na]

         << Listen >>

 

 [Ek Morna Chitt]

         << Listen >>

 

 [Ekye Moreadechi Kanni]

         << Listen >>

 

 [Ek Mogachi Kotha]

         << Listen >>

 

 [Bond]

         << Listen >>

 

 [Ek Oporgottit Kanni]

         << Listen >>

 

     [Dedd Hozar Rupoi (Rs.1,500)]

         << Listen >>

 

     [Bondodd (Restriction)]

         << Listen >>

 

     [Eka Pindlelea Panachi Kotha]

         << Listen >>

 

     [Rinnkari (The Borrower)]

         << Listen >>

 

[Ghumvchem Pallnnem:Giant wheel]

         << Listen >>

 

     [Xhinn (Anger)]

         << Listen >>

 

[Bomboicho Mam:Bombay's Uncle]

         << Listen >>

 

     [Ashawadi (The Optimist)]

         << Listen >>

 

    [Mumboichea Mamachi Pett]

         << Listen >>

     [Bezar Korinaka (Don't mind)]

         << Listen >>

      [Sach Ka Samna]

         << Listen >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

SHABDKOSH

 

DIGITAL KONKANI

 

News

Konkonngar Prokoxon

Konkonngar Prokoxon, a new bridge in Konkani with an objective to bring all Konkani people together, the first publication in Konkani to publish Konkai books in three scripts.

<< Read >>

 

Vincy Quadros-achem Pustok

‘Fr. Conceicao D’ Silva, Ek Yatra’ Vincy Quadros-achem Anik Ek Pustok Uzvaddailem.

<< Read >>

 

Riportt Pustok

DKA-n Fattlea Tin Vorsacho Riportt Pustok Uzvaddailem, DKA-chea Vangddiank Funkott.

<< Read >>

 

Osmitai Dis

DKA-n Monoilo Osmitai Dis, Dr. Jack de Sequeira-cho Kelo Ugddas Khasgi Paunddear Dr. Sequeiracho Putllo bandat : Prof. Dr. Edward D’ Lima-an Keli Suchovnni.

<< Read >>

 

Konknni Potrkarita Dis

DKA monoita Konknni Potrkarita Dis. Anthony Menezes-acho Zatolo Bhouman.

<< Read >>

 

Borovpianchem Sommelon

DKA-Chea Konknni Borovpianchem Sommelon.

<< Read >>

 

Daijidubai Puroskar 2019

Clarence Pinto Kaikamba has bagged the prestigious Daijidubai Puroskar for the year 2019.

<< Read >>

 

Kavita Puroskar 2019

Guadalupe Dias has bagged the prestigious Mathais Family's Kovita Puroskar by Kavita Trust for the year 2019.

<< Read >>

 

Sevok Diamond Jubilee

Diamond jubilee celebration of 'Sevok' monthly on the 1st Jan 2020.

<< Read >>

 

DKA Puroskarak pustokam

Puroskara khatir DKA pustokam magoita.

<< Read >>

 

Poetry Writing Contest

Result of Konkani poetry writing contest 2019 by Kavita Trust is declared. Sanika Powar bags first prize.

<< Read >>

 

DKA-n Pustokam Uzvaddailim

DKA-n ‘Gõy Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem, Padr. Jose Dias-achem Poilench Nibond Pustok porzoll’llem.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

 

BOOKS

माडाथावन तेलाखणी पर्यांत

          

       A. Veronica Fernandes

 

सांकव

          

       Valley Quadras

मयला फातर

          

       Compilation of 27 Poems

बेलाबायचो संकर आनी हेर काणयो

          

       Nayana Adarkar

जादुचो पतंग आनी काणयो

          

       Saraswati D. Naik

भितरलो कवी

          

       Valley Quadras

वाटॆ वयलें रगत

          

       Venkatesh Nayak

 

Ek Novo Somsar

       

       Fr.Chetan Lobo

 

Announcement

National Literary Contest

       Wilfy Rebimbus memorial, National level Konkani Literary Contest -3 in three scripts (Kannada, Nagari and Romi). Poinnari-Veez jointly organise this contest since last two years.

<< Read >>

 

Co-Editor of Poinnari

       Shailendra Mehta, a noted poet, columnist, analyst and writer in Mumbai has been chosen as the new co-editor of Poinnari.com which completes its 5 years in digitally publishing Konkani literature in three scripts.

<< Read >>

 

New President of DKA

       Vincy Quadros, a noted poet, organiser and writer in Goa has been chosen as the new president of Dalgado Konknni Akademi.

<< Read >>

 

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Kindly Support

 

   

   

 

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read