ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ ಖಬರ್ ] ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನ್

2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ವೆರ್, ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಡೆಲ್ಹಿಂತ್, ಬಹು-ಭಾಶಿಕ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಮ್ತ್ಲ್ಯಾ 22 ಕವಿ-ಕವಯತ್ರಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ತಾಣಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಅಪಾಪ್ಲೆ ಆವಯ್-ಭಾಶೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕುಂಕ್ ದಿಲಿ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಯತ್ರಿ ಆಸ್ಲಿ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಬಾಯ್ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ; ಆಮ್ಚೆ ಭಾಶೆಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವೊಯ್ಚಿ. २०१८ फेबरेर २१ वेर, अंतर‌राश्ट्रीय आवय भाशेचो दीस आसलो. त्या पासून, ह्या दिसा, साहित्य अकाडेमीन डेल्हिंत, बहू-भाशीक कवी सम्मेळन घडून हाडलें. सकाळिंच्या १०:३० वोरांचेर ह्या सम्मेळंत आमच्या देसामतल्या २२ कवी-कवयत्रिंनी भाग घेतलो. वेवेगळ्या विश्यांचेर मांडलल्यो कविता वाचून, ताणीं प्रेक्षकांक अपापले आवय-भाशेची रूच चाकुंक दिली. तांतली एक कवयत्री आसली फिलोमेना बाय सांफ्रान्सिसको; आमचे भाशेची, कोंकणी आवोयची. 2018 febrer 21 ver, ontor‌raxttri-i auy bhaxecho dis aslo. Tea pasun, hea disa, sahityo okaddemin ddelhint, bohu-bhaxik kovi som'mellon ghoddun haddlem. Sokallinchea 10:30 vorancher hea som'mellont amchea desamtlea 22 kovi-kouyotrimni bhag ghetlo. Vevegllea vixeancher manddloleo kovita vachun, tannim prekxokank opaple auy-bhaxechi ruch chakunk dili. Tantli ek kouyotri asli filomena bai samfransisko; amche bhaxechi, konknni avoichi.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಕಾಳಿಕ್ ] ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ

ಕರೆಜ್ಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಷ್ಟ್, ದಗ್ದಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿವಾಚೊ ಬಲಿದಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. 1784ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಧಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂವಿಣೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ತನ್ಕಿ | तनकी

’ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾನಾ, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆನಾ, ಆಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ಕರಿನಾ’ ದೆಕುನ್ ತೊ ಖೊಟೊ - ಹೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ’ಡೋಂಗ್’, ತೊಂಡಾರ್ ಖಾಡ್, ಕೊಣೆ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಉಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಕೊಣೆ ಸದಾಂಯ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ - ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ/ಗುನ್ಯಾಂವ್/ಉಣೆಂಪಣ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ’ತನ್ಕಿ ಕರುನ್’ ಅಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಸಾಂಡ್ಲಾಂ? ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ ಘಾಲ್ಚೆ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಿಂ ಖುರಿಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಹೆರಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುನ್ ಸಮಧಾನ್ ಭಗ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲಾಂ? ನಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ದಲ್ದಿರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ. [मटविकाणी] तनकी: ’तो मिसाक वचाना, कुम्सार जायना, कुमगार घेना, आमोरी तेर्स करिना’ देकून तो खोटो - हें चिंतचें ’भागेवंत’ मनीस आमचेपयकी कितले नांत? करेज्म आयलो म्हणतच सुरू जालो आमचो धार्मीक ’डोंग’, तोंडार खाड, कोणे मास-मासळी खांवची उणी केल्या, कोणे सदांय खुर्साची वाट सुरू केल्या - भोव बरें. पूण आमचीं गुप्तीं कामां आमी सोडल्यांत? हेरांच्यो चुकी/गुन्यांव/उणेंपण मेजून तांचीं ’तनकी करून’ अमीं आमकां भागेवंत म्हण लेकचें सांडलां? हेरांच्या वाटेर कांटे घाल्चे, हेरांच्या खांदीं खुरीस दिंवचो, हेरांचीं खेळकुळां करून समधान भगचें रावयलां? नां तर आमच्याकी दल्दीर ह्या संसारांत कोण‌च्च ना. आमच्या घोरेंवच्या चिंत्पाक जागंवची मटविकाणी.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ಸವೆಂ ಏಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಗ್ಣಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತರ್ ತೊ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಪ್ಸಿಲ್ ಕರುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಭಾರ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಾ, ಆನಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂದ್ ಧೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಾನು ಮರೋಳ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಖಡಾಖಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಭೊಗ್ಣಾಚಿ –ಮುಖಾಮುಖಿ

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ “ವಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ – ಸಮ್ಜಾನಾ”. ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಸರ್ ದಿಸ್ತಾ ವಲ್ಲಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹುಸ್ಕೊ, ಅಪ್ಣಾನಿಮ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಅಪೂಣ್ ಕರ್ತೇ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಥಿರ್ ನಿಚೆವ್. ಹೊಚ್ ನಿಚೆವ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿಚೊ ದಿಗೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ/ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ವಯ್ಚಾರಿಕ್  ವ್ಹಾಳಾಚೊ  ಮುಖಾಮುಖಿ

ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಮಾರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಶೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಗಲ್ಲೆಂನಿ ಘಾಣ್, ಗವ್ಜ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಅಥ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭವ್. ತಿ ಗಡ್ದೆಚಿ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್, ಘಾಣ್ ಆನಿ ವೆಸ್ತ್ ಜಿಣಿ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರ್ಕಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್.... ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ/ಬರವ್ಪಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಬರವ್ಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

'Poetry is the clear expression of mixed feelings' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಅನೇಕ್, ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕೆಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಕರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕವಿತೆಚಿ; ಜೆದ್ನಾಂ ಮೊಳಬಾಂತ್ ಉಡ್ಟಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂ ದವಾಂತ್ ಭಿಜ್ತಾ, ಕೆದ್ನಾಂ ಪಾನಾ-ಪಾನಾಂತ್ ವಾಜ್‌ತಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತನ್-ಮನಾಂತ್ ಗಾಜ್‌ತಾ. ಹೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಸಾರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿ ವರುನ್ ವರ್ತಾನಾ ಕವಿತಾರಸಿಕ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಭರ್ತಾ. ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ’ಮಳಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. 'Poetry is the clear expression of mixed feelings' म्हळ्ळे सांगणेपरीं देकून कवितेचीं रुपां अनेक, एकेक पावटीं एकेका संसारांत पासायो करंवची श्याथी कवितेची; जेदनां मोळबांत उडटा तर केदनां दवांत भिजता, केदनां पाना-पानांत वाज‌ता तर केदनां तन-मनांत गाज‌ता. हे वेवेगळे संसार कवितेच्या थोड्याच उत्रांनी कवी वरून वर्ताना कवितारसीक खरोच्च जावन कवितेच्या आमालांत भर्ता. कवी बाब माधव बोर्कर गोंयचो नामणेचो कवी, चिंत्पी तशेंच विशलेषक. ’मळबाचें जनेल’ ताचो आयलेवार पर्गट जाल्लो कविताजमो. 'Poetry is the clear expression of mixed feelings' mholl'lle sangnneporim dekun kovitechim rupam onek, ekek pauttim ekeka somsarant pasayo koromvchi xeathi kovitechi; jednam mollobant uddtta tor kednam dovant bhijta, kednam pana-panant vaz‌ta tor kednam ton-monant gaz‌ta. He veveglle somsar kovitechea thoddeach utramni kovi vorun vortana kovitarosik khorochch zaun kovitechea amalant bhorta. Kovi Bab Madhou Borkor gõycho namnnecho kovi, chintpi toxench vixlexok. ’mollobachem zonel’ tacho ailevar porgott zal'lo kovitazomo.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ] ಕೊಂಕಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ

ಸಂಘಟನ್ ಜಾಂವ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್, ಮುಖೆಲಿ ಜಾಂವ್ - ಫಕತ್ತ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಿತ್ ಶಿವಾಯ್, ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ - ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ’ಫಾಲ್ಯಾಚಿಂ’ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಮಿ ಆಜ್ ಕರುಯೆತಾ. ನಾಂತರ್ ಅಸಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್/ಪನ್ನಾಸ್ ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸೂತ್ರ್, ತಂತ್ರ್, ಮಂತ್ರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್; ’ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್’. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ದಾಂಡೆಲಿಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್. संघटन जांव, सर्कार जांव, मुखेली जांव - फकत्त घोड्याक उदकालागीं व्हरुंक मात्र सक्तीत शिवाय, तें उदाक फकत्त घोड्यान पियेजय. म्हळ्यार कोंकणी आमची भास आनी ती आमी पयली एक वर्ती जवाभदारी जावन घेवंक जाय आनी पाळुंक जाय - तेदनां मात्र कोंकणेच्या बर‍या ’फाल्याचीं’ स्वपणां आमी आज करुयेता. नांतर असलीं उलवपां आमी फुडल्या पंचवीस/पन्नास व ताच्याकी चडीत वर्सां पर‍यांत‌यी उलवन‌च उर्तेल्यांव. देकून आमचें एक‌च्च सूत्र, तंत्र, मंत्र आसुंक जाय; ’कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय’. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमीन २०१८ इस्वेच्या फेबरेर १० तारिकेर दांडेलिंत आसा केल्ल्या कोंकणी मान्यतोत्सवांत आसा केल्ल्या संवादांत, महाराश्ट्राचें प्रतिनिधित्व केल्ल्या वल्ली क्वाड्रसान प्रसतूत केल्लें उलवप. Songhotton zamv, sorkar zamv, mukheli zamv - fokot't ghoddeak udkalagim vhorunk matr soktit xivai, tem udak fokot't ghoddean piezoi. Mhollear konkonni amchi bhas ani ti ami poili ek vorti zovabhdari zaun gheunko zai ani pallunk zai - tednam matr konknnechea bor‍ya ’faleachim’ svopnnam ami az koruyeta. Nantor osolim uloupam ami fuddlea ponchvis/pon'nas vo tacheaki choddit vorsam por‍yant‌yi uloun‌ch urteleamv. Dekun amchem ek‌chch sutr, tontr, montr asunk zai; ’konkonni uloi, konknni uroi, konknni amchi auy’. Kornattok konkonni sahity okaddemin 2018 isvechea febrer 10 tariker danddelint asa kel'lea konkonni manyototsovant asa kel'lea somvadant, moharaxttrachem protinidhitv kel'lea vol'li kvaddrosan prostut kel'lem uloup.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

ಮನಿಸ್ ಅಸ್ಕತ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ದೆಕುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್ತಾ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಸಕ್ಲಾಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮಿ ’ಕೊಂಕಣಿ’ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಖರೆಂಪಣಿಂ ಆಮಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್, ಗೊಂಯಾಂಗಾರ್, ಮುಂಬಯ್‌ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ’ಕೊಂಕಣ್‌ಗಾರ್’ ಜಾಯ್ನಾಂವ್. 4 ಫೆಬ್ರೆರ್ 1987 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್’ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ್-ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾವಯ್ರ್ ಬೊಲಿಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ.
मनीस असकत संयबाचो देकून दीश्ट वयर दवर्ता पूण ताचो पांय सकलाच्च आसता. देकून चडताव आमी ’कोंकणी’ कोंकणी म्हणतांव तर‌यी खरेंपणीं आमी आनी आमचीं मात्र आमच्ये नद्रेक पडतात आनी असल्या चिंत्पांत आमी फकत मंगळूर‌गार, गोंयांगार, मुंबय‌कार मात्र जावन उर्तांव शिवाय केदिंच ’कोंकण‌गार’ जायनांव. ४ फेबरेर १९८७ इस्वेंत ’कोंकणेक’ गोंयची राज्य-भास जावन मांदून घेतलें पूण कोंकणी इतली ग्रेसत आनी विसतार भास म्हळ्यार ती च्यार प्रमूख राज्यांनी कांय पन्नासावयर बोलिंनी उलंवचें तशेंच पांच लिपियांच्याकी चडीत लिपियांनी सोभंवचें कोंकणेची ग्रेसत‌कायेची रुज्वात म्हणच्यांत दुभाव ना. हेच्च चिंत्पाची कविता घेवन कोंकणेची व्हडविकाय पाचार्ता बाय उर्जिता भोबे. Monis oskot somybacho dekun dixtt voir dourta punn tacho pam-i soklachch asta. Dekun choddtavo ami ’konkonni’ konkonni mhonntamv tor‌yi khoremponnim ami ani amchim matr amchye nodrek poddtat ani osolea chintpant ami fokot mongllur‌gar, gõyangar, mumboi‌kar matr zaun urtamv xivai kedinch ’konkonn‌gar’ zainamv. 4 febrer 1987 isvent ’konknnek’ gõychi rajy-bhas zaun mandun ghetlem punn konknni itli grest ani vistar bhas mhollear ti chear promukh rajeamni kaim pon'nasauyr bolimni ulomvchem toxench panch lipiancheaki choddit lipiamni sobhomvchem konknnechi grest‌kayechi rujvat mhonncheant dubhavo na. Hechch chintpachi kovita gheun konknnechi vhoddvikai pacharta bai urjita bhobe.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಅಂಕಣ್ ] ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ - 2

ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ-ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಬಳ್, ಉದಾರ್ ಮನ್, ಸೆವಾ ಮನೋಭಾವ್, ಮೋಗ್, ಭಗ್ಸುಂಚೆ, ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾನಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್, ಕಾನ್ ಬರೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ನಾಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಜೀಬ್ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್, ರಚ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಚಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಂಕ್ಡೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತವೊ

ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಶೆಂ ಪರಿಗತೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾ, ಜಶೆಂ ಅಮೀಬಾನ್ ಅಪ್ಣಾಭಂವ್ತೊಣಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಗಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿತಾ ತಶೆಂ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ತತ್ವಾಂ, ನಯ್ತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ತಶೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಿತಾ. ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಭರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾಜ್ತಾ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಪ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಲ್/ತವೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆಸ್ತಾ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತವ್ಯಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಜಾಂವ್, ತವ್ಯಾಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಜಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ - ಫಿಕಿರ್ ಆಸ್ತಾ ಫಕತ್ತ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಶೆಕುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾಕ್ರೆಚಿ - ಜಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗೂ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆತಸಲಿ. ಬಾಬ್ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಥೆಂಬೆ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  [ कविता ] तवो: मनीस म्हळ्ळो अपल्या स्वार्थाक लागून कशें परिगतेचो उपेग कर्ता, जशें अमीबान अपणाभंवतोणी आसच्या गात्राक सरी जावन अपलो गात्र बदलिता तशें वेळाकाळाक सरी जावन अपले विचार, तत्वां, नयतीक मौल्यां तशेंच वेक्तित्व सयत बदलिता. आनी अपलें बोळकें भर्च्याक हेरांचो उपेग कर्ताना, हाताक मेळ‌ल्लें पाजता आनी मतीक आयिल्लें ताचता. तांकां ताप‌ल्ली कायल/तवो गर्जेचो आसता पूण त्या तव्याची फिकीर जांव, तव्यापंदल्या उज्याची काळजी जांव असल्यांक आसाना - फिकीर आसता फकत्त अपणान शेकून खावंक आसच्या भाक्रेची - जी फाल्यां गू जावन वेचेतसली. बाब परेश नरेंद्र कामत गोंयचो नामणेचो कवी, चित्र‌कार तशेंच विमर्शक. हांगासर असलिच्च चिंत्पाची कविता घेवन आयला. थोड्याच उत्रांनी विणलली ही कविता फकत काणी आटाप्ता मात्र न्हय, जेमेल्ल्या दोळ्यांचेर विचारांचें थेंबे शिंपडायता. बाकिचें मापुंक तुजेर सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ವಣದಿಚ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್, ಹಾತಾಚೆರ್ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಚಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಳಾಚೆ ದೋನ್ ಕಾಂಟೆ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ದಿಸತ್? ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಖರೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಚ್ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ಸಂಪ್ತಾ. ಹೊ ಮತ್ಲಭಿ ಸಂಸಾರ್ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ, ನಯ್ತಿಕತಾ ಆನಿ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ಫಕತ್ ಮೊನ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ತಾತ್ ಇರ್‌ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿರ್‌ತಾತ್ - ಹೆಂಚ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಕೀಗತ್. ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಾಬಾರೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನದರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ. ರೋಹನ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ವ್ಹಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಂವ್ಡೆ. आमच्या दीस्पडतेंत कितलेशेपावटीं आमीं वणदिच्या घडियाळाचेर नदर घाल्तांव, हाताचेर भांद‌ल्ल्या वोचाचेर नदर घाल्तांव पूण त्या घड्याळाचे दोन कांटे जिण्येलिसांव दिंवचें एका कवीक नासताना आनी कोणाक दिसत? जिण्येचो खरो मतलब‌च्च व्हाळचें शिवाय रांवचें न्हय. देकून ज्ये कितें व्हाळता तें बाळता आनी ज्ये कितें रावता तें संप्ता. हो मतलभी संसार रुकार थावन सुकोन पडलेल्या खोलियेंत सयत अपलो मतलब सोधताना मनशामोलां, नयतिकता आनी बरें-फालें फकत मोन्यो इमाजी जावन ऊर‌तात ईर‌तात आनी जीर‌तात - हेंच चाल्त्या जिविताचें हकीगत. रोहन अडकाबारे ल्हान प्रायेर सयत इतल्या अपुर्भायेची काव्याळ नदर घेवन आयला. ही कविता वाचतां वाचतां कोंकणी कविताशेताच्या फाल्याचेर अप्सोच्च अभिमान उदेताना म्हजें काळीज मोराचीं पाकां न्हेसून नाचताना. रोहन थावन असलिंच अपुर्भायेचीं कविता व्हाळून येंवदी म्हळ्ळेच म्हजे आंवडे.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತೊ ಕೊಣ್

ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್/ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಖಡ್ಪಿ ಫಾತೊರ್ ಹಾಂಚೆಮಧೆಂ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಮನಿಸ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಅಬ್ಲೇಸ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹರೇಕ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲೊಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ತಾ, ಅಪುಣ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ. ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣಾನ್ ಹಾಂತುಂ ಕವಿಯ್ ಯತೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಡೊವ್ ಘಾಲುನ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಲೆಂವುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್, ಲೆಂಬೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ವೆಳಾಕಾಳಾರ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಘಾಲುನ್ ಪೊಸ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಶೆಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕರುಯೆತಾ? ಜಶೆಂ ಸಾರ್‌ಯಾಂತ್ಲೊ ರೆಂಟೊ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಚಿಂತಾ; ಸಂಸಾರ್ ಅಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ನಿತಳ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ತಾಂಚೆಚ್ ಕಾಯ್ದೆ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಕಾನುನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಆತ್ಮ್‌ಗವ್ರವಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮೊನೆಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ತ್ಯಾ ಹಡ್ಬ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ; ಭಾಸೆಚೊ ಗಿನ್ಯಾನಿ, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ವೈಚಾರಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ, ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ವೊಸೊ ಘೆವ್ನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಯ್ ಜೆಂ ವಿಸ್ರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್ ’ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಅಲ್ಕಾಂದಾನಾ'. अंतसकर्न/कोशेडद म्हळ्ळें नात‌ल्लो मनीस आनी खडपी फातोर हांचेमधें कसलोच्च फरक ना. मनीस चिंतुंक सक्ता, विचार करुंक सक्ता, बरें-वायट मापुंक सक्ता. पूण अपलो स्वार्थ, अबलेस‌पणाचें चिंताप सोडल्यार मात्र. आयच्या स्पर्धात्मक काळार हरेक मनीस अपलोच दांग्रो मार्ता, अपूण उंचलो म्हणून रुजू करुंक हेरांची खेळकुळां कर्ता. दुर्भाग‌पणान हांतूं कवीय यतेश्ट मापान भरोन गेल्यात आनी अपलो स्वाभिमान सयत आडोव घालून कोणाकोणाचें उश्टें लेंवुंक राकोन आसात, लेंबेवन आसात आनी हांकां वेळाकाळार उश्टें घालून पोसचेय आसात. असल्या शेणांतल्या किड्यांथावन कोणेंय कितें अपेक्षा करुयेता? जशें सार‌यांतलो रेंटो सयत अपलेसतकीं चिंता; संसार अपणाथावन‌च नितळ जाता तशें हांगा तांचेच कायदे आनी तांचिंच कानुनां म्हणतच आत्म‌गवरवाचे मनीस मोनेच्च जावन उर्तात. कांय असली कविता त्या हडब्या चिंत्पाच्यांक नागडें कर्तात. मा|प्रताप नायक म्हाका थोड्या कारणांक लागून भोव लागसिलो; भासेचो गिन्यानी, गूंड चिंत्पी, वैचारीक, तात्वीक नियाळाच्यो ताच्यो कविता कांय वेक्तित्वाक निर्मीत कर्चे तसल्यो, तितलोच्च सादो आनी मोवाळ वेक्तित्वाचो. चिमटिभर जाण्वायेचो वोसो घेवन दांग्रो मार्तेल्यांनी हाचेथावन शिकाजय जें विस्रून गेल्लें सांगाप ’भर‌ल्लो कोळसो अल्कांदाना'.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಾತೀ

’ಧುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮನ್ಶಾ, ಧುಳಿಕ್ ತುಂ ವೆತಲೊಯ್’ ಹೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪ್. ತರ್‌ಯೀ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾತೀ ಕವಿತೆಂಚ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಬಾಬ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚೊ, ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಿರ್/ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ತಿರ್ಳಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಹಾಣೆಂ ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸುರಾಚಿಂ ಗಿತಾಂಚ್ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಕ್ತ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  ’धुळी थावन आयलाय मनशा, धुळीक तूं वेतलोय’ हें धार्मीक चिंतप मात्र न्हय बगार समाजीक चिंतप. तर‌यी मनीस जावन ह्या संसारांत जियेंवचो हेच्च मातियेक लागून मनशापणाचो भोंगोसतोळ कर्ता. माती कवितेंच असलेंच अपुर्भायेचो नियाळ आटापून आसा. बाब वेंकटेश नायक शिकपी वर्गाचो, समजणेचो कवी म्हणून ताचीं कविता गोवाय दितात. ह्या संसारांत कितेंच थीर/सासणीक म्हळ्ळें ना म्हळ्ळें कवितेचें तीरळ पूण ह्या तिरळाच्या भंवतोणीं हाणें उभ्यो केल्ल्यो इमाजी वेवेगळे सुराचीं गितांच गायतात अशें भग्ता. ही कवितेची सोभाय तशेंच ताक्त मापुंक तुकाच सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮುಖೆಲಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ ತಸೊಚ್ ಸಮಾಜ್-ಸುಧಾರಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಯ್ ತಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಜಾದೂಚೆಂ ಪೆಟುಲ್’ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಧೋರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. बाब विन्सी क्वाड्रोस गोंयचो नामणेचो कोंकणी वावराडी, मुखेली, बरयणार, कवी तसोच समाज-सुधारक चिंत्पी. एदोळ‌च ताचे कांय तिसांलागीं बूक कोंकणेंत पर्गटल्यात. आयलेवार ताच्या ’जादूचें पेटूल’ बाळ साहीत बुकाखातीर केंद्र साहीत अकाडेमिची प्रशस्थी लाभल्या. इंधोरांत चल‌ल्ल्या अखील भारतीय कविगोश्टिंत वाच‌ल्ली कोंकणी कविता ही जावनासा. Bab Vinsi Quaddros gõycho namnnecho konknni vauraddi, mukheli, boroinnar, kovi tosoch somaz-sudharok chintpi. Edoll‌cho tache kaim tisamlagim buk konknnent porgottleat. Ailevar tachea ’zaduchem pettul’ ball sahit bukakhatir kendr sahit okaddemichi proxsthi labhlea. Indhorant chol‌l'lea okhil bharti-i kovigoxttint vach‌l'li konknni kovita hi zaunasa.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ

ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಸವೆಂ ವ್ಹರುನ್ ವೆತಾ. ತಾಂತುಂ ಥೊಡೆ ಬರೆ, ಥೊಡೆ ಕೊಡು ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮಧುರ್ ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಯಾದಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಕವಯತ್ರಿ ನಿಯಾಳ್ತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ಚೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ಉಭಿ ಕರ್ತಾ. ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ. ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಝರಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  यादींचे सुवाळे: हऱ्येक मनीस जिवितापयणांत मुकार गेल्लेपरिंच आपल्या यादिंची शिंकळ सयत अपणासवें व्हरून वेता. तांतूं थोडे बरे, थोडे कोडू आनी थोडे मधूर यादी आसतात. आनी हांगासर‌यी असल्याच यादिंची शिंकळ कवयत्री नियाळता पूण ह्या यादिंक नियाळचेमुखांत्र नवी काणिंच उभी कर्ता. ग्वादलूप डायस गोंयची नामणेची कवयत्री. नागरी तशेंच रोमी लिपिंत तिणें जायतो साहितीक वावर केला, लेखनां, काण‌यो, कविता, बाळ साहीत अशें वेवेगळ्या प्रकारांत तिणें अपली लिखणी झरयल्या. तिच्या वावराक सभार पुरसकार तिका लाभल्यात आनी मान तिका लाभला. ही कविता सयत कवितारसिकाच्या मनाक दाधोस करुंक सकची तांक आसची. बाकिचें तुजेर सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

 

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

ಇ-ಪತ್ರ್ | E-Po'tr

ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ | Poilo O'nko
ದುಸ್ರೊ ಅಂಕೊ | Dusro O'ko
ತಿಸ್ರೊ ಅಂಕೊ | Tisro O'ko

 

ಇ-ಪತ್ರ್ | E-Po'tr

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವ್ - 25

ದಾಂಡೇಲಿ, ಫೆಬ್ರೆರ್ (10-12): ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಮೆಳವ್ನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಂಗನಾಥ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.[ವಾಚ್...]

 

’MCAP’ಚೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಪುಣೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ 22ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಪುಣೆ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನವಸಾಧನ, ತೊಡಿವಾಳ್ ರಸ್ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.[ವಾಚ್...]

 

’ಕೊಂಕಣಾ’ಚೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

ಕೊಂಕಣ (ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ನವಿ ಮುಂಬಯ್) ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ’ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವಿಜಿಟೇಶನ್ ಇಗರ್ಜ್ - ಸೀವುಡ್ಸ್ ನೆರುಳ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದಭಾಜಾನ್ ಕೆಲೊ.[ವಾಚ್...]

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

 

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 ವಿನತಿ