ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಖಬರ್| खबर] ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಮಾನ್

 ಸಾಂ|ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಗೋಸ್ತ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಮಿರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆಚೆಂ ’ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕಳವ್ಣಿ| कळवणी] ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ 2018| कोंकणी कविता सादर सर्ती २०१८

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಚಲಯ್ತಾ. 2017 ವರ್ಸಾಂತ್ ವಸಯ್, ಮಿರಾ ರೋಡ್, ಕಾಂದಿವಲಿ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಆನಿ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಭುರ್ಗಿಂ/ತರ್ನಾಟಿಂ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡಾ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ವಸಯ್, ಮಿರಾ ರೋಡ್, ಕಾಂದಿವಲಿ, ಮಲಾಡ್/ಮಾಲ್ವಾಣಿ, ಮರೋಳ್/ಪಲ್ಲೊಟಿ/ಮಹಾಕಾಳಿ, ಜೆರಿಮೆರಿ/ಸಾಕಿನಾಕಾ, ವಾಶಿ/ಸಾನ್‌ಪಾಡ/ನೆರುಳ್ ಅಶೆಂ ಒಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಸ್ರೆ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಹಾಂತುಂ ಜಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಜನೆರ್ ೧೩ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल ’कविता ट्रसट’ वर्सान वरस, अखील भारतीय मट्टार कोंकणी कविता सादर सर्ती चलयता. २०१७ वर्सांत वसय, मिरा रोड, कांदिवली, जेरिमेरी, आनी नविमुंबय फिर्गजेच्या कांय शेंबोर भुर्गीं/तर्नाटीं मेळून ह्या सर्तेंत वांटो घेतलो. ह्या वर्सा मुंबयचीं सभार कोंकणी संघटनां मुकार आयल्यांत म्हळ्ळी व्हडा दाधोसकायेची गजाल. वसय, मिरा रोड, कांदिवली, मलाड/मालवाणी, मरोळ/पल्लोटी/महाकाळी, जेरिमेरी/साकिनाका, वाशी/सान‌पाड/नेरूळ अशें ओकटोबर/नवेंबरांत पयल्या हंताची सर्ती चल्तली. हांतूं पयलें, दुस्रें आनी तिस्रें इनाम जोडलेल्या सर्वांक नवेंबर २५ तारिकेर दुस्रे हंताच्या सर्तेंत भाग घेंवचो आवकास मेळतलो. हांतूं जिकलेलीं जनेर १३ तारिकेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या अखील भारतीय हंतार चल्च्या सर्तेंत वांटो घेवंक आवकास लाभतलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕೊಂಕಣಿ| Konkonni] ಆಂಗಣ್ | Angonn

 ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಕಮಾಯೆಚಿ/ಆದಾಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲೆಚ್ ಚಡ್, ಜಾಂವ್ ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಂಡಳಿಚೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ (ಜಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಯಾಂ, ಕೇರಳಾ ವಾ ಮುಂಬಯ್) ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಸಾನಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್‌ಯೀ ಲಾಭಾನಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಲಾಭ್ತಾ ತರ್ ಅಣ್ಕಾಣೆ ತಶೆಂಚ್ ಖೊಡಿ-ಕುಲ್ಪಾಂ. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲಿ ಮಿನತ್, ಅಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಆತಾಂ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಮೆಳುನ್, ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲಾ. ’ಆಂಗಣ್’ ಹೆಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್, ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚುಂಕ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಕರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಅಂಕಣ್. Konkonni mhollear ek komayechi/adayachi vatt mhonn lektelech chodd, zamv te okaddemiche va khonchyai monddolliche. Konkonni bhas jivall dourche dixen konkonnint (zamv mongllur, goyam, kerolla va mumboi) khub vaur kel'le, korun asche asat. Punn kallokant jieun souy zal'lea lokank hancho vaur disana, hankam zokto man‌yi labhana. Kitem-i labhta tor onnkanne toxench khoddi-kulpam. Punn opli minot, oplo vell khorchun konkonni jivall dourunk pattlea challisamvoir vorsamni khub vaur kel'lo ma|ba|Protap Naik eklo. Hanchesovem atam ma|ba|Jeson Pintto mellun, hem misamv mukharunchea vaurak mogan khand marla. ’angonn’ hechch iradeachem ek onkonn, konkonni vachunk, xikunk ek vedi korchedixen bhovo upkarak poddchem onkonn.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್| संपादकीय] ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಬಂಧ್| कोंकणी प्रबंध

  ಆವಯ್‌ಭಾಸೆಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತೆಲೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಭಾಸೆಂತ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಂವ್, ಸಂಘಟನಾಂ ಜಾಂವ್, ವೆಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ ಉಭೆಖಾಂಬೆ (Vertical Pillar) ಶಿವಾಯ್ ಆಡ್ ಖಾಂಬೆ (Horizontal pillar) ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯೀ ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂಚೆಂಚ್ ಗುಮಟ್ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೆರಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್’ ವೆಳಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್. आवय‌भासेंत उलयिल्ल्यांत कितें फायदो म्हळ्ळें सवाल कर्तेले, आपल्या आवय‌भासेंत उलयनात‌ल्ल्यांत कितें लुक्साण म्हळ्ळें चिंतुंक वचानांत. आज आमचेमधें आसचे कोंकणेच्या नांवाचे सगळे संस्थे जांव, संघटनां जांव, वेक्ती जांव उभेखांबे (Vertical Pillar) शिवाय आड खांबे (Horizontal pillar) जांवचें चिंताप हांचेलागीं ना. च्यार राज्यांनी कोंकणी उलयतलो लोक आसात तर‌यी हांकां हांचेंच गुमट वाजंवचें सोडल्यार केरांचो कोंकणी वावर पळेवंक‌यी नाका. कर्नाटक कोंकणी साहीत अकाडेमीन आसा केल्ल्या ’कोंकणी मान्यता दीस’ वेळार वल्ली क्वाड्रसान सादर केल्लो प्रबंध.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕಾಜೂ ಭೀ | काजू भी

  ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಪಳೆಯಾ, ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಕಾಜು ಆನಿ ಕಾಜುಚಿ ಭಿ, ಜಿ ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಕಾಜು ಖಾವ್ನ್, ಭಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಕಾಜು ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಭಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಬಾಬ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭೋವ್ ಖಾಯ್ಸ್, ಬರ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊಕಿ, ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. व्हाव! कितें ह्या कवितेची सकत पळेया, वयलेभार पळेलें तर एक काजू आनी काजुची भी, जी आमी चडतावां ल्हान‌पणार कितलेश्यो काजू खावन, भियो घेवन आयिल्ल्यांव, आनी काजू तशेंच काजुच्या भियेचे कितलेशे खेळ खेळून आयिल्ल्यांव, हांगासर कवितेंत तें भुर्ग्यापणालें स्वपण जिवाळ कर्ताशें भग्ता. पूण तितलेंच न्हय, ही कविता जायतें सांगून वेता, तिच्च एका कवितेची सकत म्हणच्याक गोवाय दिता. वृत्तेन प्राध्यापक जावनासचो बाब वेंकटेश नायक म्हाका हेच्च चिंत्पाक लागून भोव खायस, बर्पान कितलो गुंडायेचोकी, संयबान सयत तितलोच खाल्तो आनी समजणेचो म्हण हांवें पार्किल्लो कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಉತ್ರಾಂ | उतरां

 ಮನ್ಶಾ, ಸಾಂಭಾಳ್ ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಭಾಂದುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್, ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ತಾತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ’ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಹಸ್ತೆಕ್ ಸಲ್ವುಂಕ್ ಏಕ್ ಮೂಯ್ ಸಕ್ತಾ’, ಕವಿತೆಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಡ್-ಉಭೆಂ ಚಿರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಉತ್ರಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಳಿಶ್ಟ್. ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಎಕೆಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್‌ಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಹಿಂ ಕವಿತಾ, ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. मनशा, सांभाळ तुजीं उत्रां, जीं उत्रां एका मनशाच्या काळजांत रावळेरां भांदुंक सक्तात, तिंच उत्रां एकल्याचें स्वपाण पिड्ड्यार करुंक‌यी सक्तात. नामणेचो कादंबरिकार एट्येलाच्या कादंबरेंतलीं उत्रां हीं. ’एद्या व्हडा हसतेक सलवुंक एक मूय सक्ता’, कवितेचीं दोन उत्रां कांय कोणाक आड-उभें चिरुंक सक्ता म्हणच्याक ह्यो ल्हा-ल्हान कविता गोवाय दितात. उत्रां निजायकी फात्राच्याकी भळिश्ट. एकेका कवितेंनी एकेक काणी आसा तशेंच जायतें तात्वीक चिंतप आसा. कोच्चिचो नामणेचो कवी बाब शरत‌चंद्र शेणय‌ची चडताव कविता गुंडायेच्या चिंत्पाचीं, हांगासर‌यी हीं कविता, कवितारसिकाचीं मनां उल्लासीत कर्तात.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ | नाका जाल्यार

  ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ (NO means NO), ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ’ಪಿಂಕ್’ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಸಾರ್, ದಾದ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸುನ್ ವರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಥಾಪ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನುನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ನಾಕಾ’ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯೋತ್ತರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಹತ್ತರಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್.  नाका म्हळ्यार नाका (NO means NO), आयलेवार फामाद ’पिंक’ पिंतुराचो सार, दादलो प्रधान समाजेंत बायल आपणाचेर जाल्लो अन्न्याय सोसून वरून जियेंवचें चिंतप थाप्तेल्यांचेर कायदे-कानुनान दिल्लें फर्माण. पूण ह्या कवितेंत आसचें ’नाका’ वेगळेच चिंत्पाचें, स्वपणांचें, तशेंच उमाळ्यांचें. कवितेची सोभाय चाकुंक तुकाच सोडतां.एच्चेम कोंकणी कविताशेतांत, प्रत्येक जावन नव्योत्तर कवितेंनी महत्तराची बदलावण अपल्या कवितेंनी घेवन आयिल्लो चिंत्पी, काण्येगार, विमर्शक, पत्रिकोध्यमी तशेंच एक संवेदनात्मक कवी सयत.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಪಿಶೆಂಪಣ್ | पिशेंपण

 ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರೇಕ್ ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಯೆತಾ, ಅಪ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉಭ್ಜತಾ ’ಗೊಂದೊಳ್’, ಅಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಮಸ್ತುಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಹ್ಯಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಅಪ್ಣಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಸಂಗ್ತೆಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಕವಿಚಿಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಹೆಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಟೊವಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಬಾಬ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಯುವಕವಿ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಇನಾಮ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. ह्या संसारांत जियेतलो हरेक मनीस एक न्हय एक पिशेंपण पांग्रून येता, अपलें पिशेंपण जेदनां जेरांच्या जिविताक कुराड घाल्ता तेदनां उभजता ’गोंदोळ’, अपलें स्वपाण जियेवंक सर्वांक हक्क आसा खरें पूण अपल्या स्वपणाक लागून हेरांचें स्वपण मसतुंचें हक्क कोणायक‌यी ना. पूण मनशाक चिंतुंक वेळ ना, ह्या वेळ नात‌ल्ल्या घडिये, अपणान कर्च्या, करून आयिल्ल्या वा करुंक चिंतचा संग्तेंचेर नियाळुंक सयत वेळ नात‌ल्ल्या संधर्भाचेर कविचीं मोलादीक उत्रां सयत पिशेंपण म्हण लाग्तात. हेच अपुर्भायेच्या आटोवाक गुटलायिल्ली कविता. बाब बालकृषण मल्य कोच्चिचो नामणेचो युवकवी, आयलेवार अखील भारतीय हंतार आसा केल्ल्या कविता बरंवचे सर्तेंत इनाम सयत आपणायिल्लो कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಅಧ್ಯಯನ್ | अध्ययन] ಮನಿಸ್, ಕವಿ.. ಸೋಧ್ | मनीस, कवी.. सॊध

 ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ, ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲಿ ಕರ್ನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ, ’ಕವಿತಾ’ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉಭ್ಜತಾ. ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬೂದ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕವ್ಣೆಕ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ ತಾಳೊ. ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ’ - ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಮರ್ಶಕ್/ಕವಿ ಮಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನೋಲ್ಡ್. ಎಕಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್/ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್. जेदनां मनीस अपली जिणी, अपलें चिंतप, अपली कर्नी हांचेर विमर्सो कर्ता, ’कविता’ तेदनांच उभजता. कविता हेरांक सांगची बूद न्हय, अपणान पाळन धाखयिल्लें लिसांव, कविता हेरांच्या दाकवणेक सजयिल्लीं उत्रां न्हय, बगार अपल्या कोशेडदाचो ताळो. ’कविता म्हळ्यार जिण्येचो विमर्सो’ - म्हणता नामणेचो इंगलीश विमर्शक/कवी माथ्यू आर्नोलड. एका प्रिन्सिपालाचो पूत जावन जल्मल्लो तर‌यी एका इसकोलाचो इन्स‌पेकटर/निरीक्षण अधिकारी जावन काम कर्न आसलो. कवितापाठ कामासाळाचेर प्रसतूत जाल्लें अध्ययन लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿತಾಪಾಠ್ | मुंबयांत कवितापाठ

 (ಕಾಂದಿವಲಿ, ಅಗೋಸ್ತ್ 12): ಕವಿತಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ/ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್/ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’, ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಎನ್. ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕನ್ನಡ/ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. (कांदिवली, अगोसत १२): कविता शिकुंक उर्भा/आसक्त आसच्या मुंबयांतल्या कोंकणी भुर्ग्यांक/युवजणांक, कविता वाचुंक, समजुंक तशेंच जिरवंक कुमोक कर्च्या इराद्यान आशावादी प्रकाशनाच्या मुखेल‌पणाखाल कोंकणी कविता अध्ययन ’कवितापाठ’, अगोसत १२ तारिकेच्या आयतारा, कांदिवलिच्या वसंत कोंपलेक्सांत दनपारां अडेज थावन साडेच्यार व्होरां पर‍यांत चल्लें. गोंयचो नामणेचो कवी उदय एन. म्हांबरो ह्या कवितापाठाक मुखेल सयरो जावन तशेंच मंगळुराचो नामणेचो कन्नड/कोंकणी बरवपी महॆश नायक सयरो जावन हाजर आसलो.

ವಾಚ್ | वाच

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

 ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ 27ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ವಾಚ್ | वाच

  • Berta Menezes Zolm-xotabdi

Kuttumb vaddot vochunk zai ani Manadik Dona Berta Menezes hicho ugddas 1000 vorsam meren tigoun dovrunk zai oxe udgar Teotonio Pereira hannem sorgest Berta Menezes hiche vixim uloitanam kaddle. Vach...]

  • DKAn Pustokam Uzvaddailim

Je meren Igorz Konknni votten asa, te meren Konknni surokxit asa punn ti fulchi nam ani follchi nam oxem mot manddttanam ‘Gulab’ ani ‘The Goan Review’-acho sompadpi Fausto V. Da Costa hannem adle bhoxen Konknnint vachpi nant ani te disan dis komi zait vetat mhunn tannem khont ugtaili.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ| Kollounni

  • Edvin Fernandes-acho ‘Novi Dixa’

Konknni mollavelo udeto borovpi ani ‘Amcho Avaz’ satallean ‘Fulto Sahityik Puroskar bhettoilolo Edvin Fernandes tumche mukhar gheun yeta aplo poiloch kovitam jhelo ‘Novi Dixa’. Hea pustokacho uzvaddavnnie dobazo 16 Setembr 2018 disa sanje 4 vorancher Kuddchoddechea Xelvona ganvant Fatima Saibinnichea Kopelachea vosreant zatolo.  [Vach...]

  • ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ 2018

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ವರ್ಸಾಳಿ ’ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್’ ಸರ್ತಿ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯ್ತಲಿ. मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल अखील भारतीय हंतार चल्ची वर्साळी ’कोंकणी कविता सादर’ सर्ती, मुंबयांत आशावादी प्रकाशन, वेवेगळ्या फिर्गजेच्या कोंकणी संघटनांच्या मजतेन ओकटोबर/नवेंबर मयन्यांत चलयतली.  [ವಾಚ್...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

  • ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾಚಿ ನವಿ ಸಂಗಿತ್ ಸಿಡಿ

ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ಆರ್ಥಾಭರಿತ್, ಆನಿ ’ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್’ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

   

 

ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಾಚಾ | वाचा

 

 ವಿನತಿ